top image

גבייה וניכוי מע”מ בעת עסקת אקראי של הרשות המקומית

דיווח מעמ על עסקת אקראי רשויות מקומיות מקרקעין

עסקת אקראי של הרשות המקומית

זכויות במקרקעין של הרשות המקומית

לרשויות המקומיות יש זכויות קנייניות על מקרקעין המצויים בתחומי השיפוט שלהן, ומיועדים לאפשר להן למלא את תפקידיהן בהתאם לחובותיהן ולסמכויותיהן. מקרקעין אלה ניתנו לרשות המקומית, נרכשו או הופקעו על ידה. רובם המכריע של המקרקעין מיועדים לצרכים ציבוריים, בהיותה של הרשות “נאמן הציבור” בכל פעולותיה. הרשות המקומית רשאית לעשות שימוש, מוגבל, לצרכי פיתוח כלכלי, במקרקעין אלה. עם זאת, היא אינה יכולה להשתמש במקרקעין שבבעלותה ליצירת הון או להעשרת הקופה הציבורית, אלא במקרים מעטים, ובהתאם לדין. מעבר לחקיקה המסדירה את השימוש במקרקעין של הרשות המקומית, דוגמת חוק המקרקעין, חוק התכנון והבנייה, חוק הרשויות המקומיות (הקניית רכוש ציבורי), התשי”ח – 1958, חוק הגנת הדייר, חוק הרשות המקומית ותקנות הרשויות המקומיות (ניהול פנקסי זכויות במקרקעין), חוקי העזר של הרשות, חוזי החכירה, נהלי הרשות בנושא הקצאת מקרקעין, פסיקת בתי המשפט, וחוזרי מנכ”ל משרד הפנים, קיימת חקיקה נוספת, רלוונטית. חוק מס ערך מוסף, תשל”ו – 1975.

כאמור, על הרשויות המקומיות לשמור על המקרקעין שבחזקתן ולהשתמש בהם בצורה מיטבית, לפעול לתחזוקתם השוטפת, לשפצם ולשקמם, להשכיר אותם ובמידת הצורך אף למוכרם. כל זאת לרווחת הציבור ותועלתו. לצורך כך, הרשות המקומית מנהלת את נכסיה באמצעים שונים, ומתקשרת בהסכמים שונים מול אותם גופים המפעילים אותם או עושים בהם שימוש.

 

מע”מ על עסקת אקראי

חוק מס ערך מוסף, תשל”ו – 1975 נועד למסות את הערך המוסף של כל יחידה כלכלית במשק, ולרוב הוא מוטל על עוסקים. עם זאת, בעסקאות נדל”ן חלות חלק מהוראות חוק המע”מ, גם על מלכ”רים – ובכללם הרשות המקומית – ככל שאלה יבצעו “עסקת אקראי במקרקעין”. במילים אחרות, מכירת מקרקעין, השכרת מקרקעין או מתן זכות שימוש, מחייבת את הרשות בדיווח לרשות המיסים על “עסקת אקראי“, וייתכן שאף בתשלום מע”מ. מאידך, לצד החיוב במע”מ קמה לרשות גם הזכות לנכות מהמס בו, את סכומי המע”מ שהוטלו עליה בעת רכישת הנכס או השבחתו. יש לבדוק כי הרשות המקומית הגישה חשבונית מס או מסמך אחר, שאושרו ע”י מנהל מע”מ מראש, המעידות על הוצאות התכנון, הבינוי, הרכישה או ההשבחה.

 

וולר ושות’ משרד עורכי דין 

למשרד עורכי דין וולר ושות’ ניסיון עשיר בייעוץ משפטי לרשויות מקומיות ולתאגידים עירוניים. עו”ד רועי וולר, לשעבר מנכ”ל מועצה אזורית, משמש כיועץ משפטי לרשויות מקומיות, באופן שוטף, למכרזים ולצורך ביצוע פרויקטים. למידע נוסף, התייעצות, היערכות מקדימה ולקבלת חוות דעת, צרו קשר, כבר עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים