top image

ביטול צוואה

ביטול צוואה

ביטול צוואה

אחד העקרונות הבסיסיים ביותר בדיני הירושה, המנחה את פסיקות בתי המשפט, הנו כי “מצווה לקיים את דברי המת”. ההלכה המשפטית, שמקורה במשפט העברי, קובעת כי על בית המשפט להגשים את רצונו של המוריש, ככל שרק ניתן. כלל זה נגזר מהאוטונומיה של הרצון הפרטי של האדם, ומזכות הקניין של המצווה. בשל חשיבותו של העיקרון, סווג זה במשפט הישראלי במסגרת הזכויות החוקתיות, כחלק מחובת החברה לשמור על כבוד האדם, בין אם הוא חי או מת. מכוחו של העיקרון לפיו יש לקיים את רצונו של הנפטר, נקבעו כללים באשר לביטול צוואה.

לקוחות רבים פונים למשרדנו בסוגיות של ביטול צוואה. לרוב, בניסיון להתגונן מפני ניסיונות לבטל או לשנות את הרצון האחרון של ההורה או של בן הזוג. זוהי סיטואציה כואבת, קשה ומביכה, עבור כולם. לנוחיותכם ריכזנו את עיקרי ההוראות בדבר ביטול צוואה.

 

ביטול צוואה

סעיף 36 לחוק הירושה קובע הוראות בנושא ביטול צוואה על ידי המצווה. זכות זו נתונה למצווה בכל עת, והחוק מגן על זכותו זו. המלומד שמואל שילה (פירוש לחוק הירושה, תשכ”ה-1965), מפרט את דרכי ביטול צוואה:

  • ביטול במפורש. מצווה יכול לבטל את צוואתו במפורש במסמך או בעל פה, באותה צורה שעושים צוואה. אותם האלמנטים הנחוצים לעשיית צוואה, נחוצים גם על מנת לבטל צוואה. הביטול צריך להיות ״במפורש״, היינו ביטול ״ברור וחד־משמעי״. שני התנאים הדרושים לביטול הם: צורה — כדרך צוואה; והאופן המפורש והברור בו מובע הרצון. כך, למשל, עצה או בקשה ממי שצריך ליהנות על־פי צוואה, לא לקחת את חלקו, אינם מהווים ביטול של הצוואה. זאת, על אף שנעשו בדרך המנויה כאפשרית (כגון כתב).
  • ביטול מכללא. אם המוריש כתב צוואה מאוחרת, אשר הוראותיה סותרות את הוראות הצוואה הראשונה, הראשונה תבוטל. ואולם, אין הצוואה הראשונה מתבטלת כליל אלא ״רק במידה שהוראות הצוואה החדשה סותרות את הוראות הצוואה הקודמת״. לכן יש לבדוק היטב ולהשוות בין כל הוראה והוראה של שתי הצוואות כדי לוודא אם יש סתירה בין הוראה להוראה. יש לבדוק אם אפשר לקיים את הוראות הצוואה הקודמת, בד בבד עם הוראות הצוואה החדשה. גם אם המצווה כותב בצוואה המאוחרת שזאת צוואתו ״האחרונה והיחידה״ או דבר דומה, אין לראות בכך בהכרח ביטול במפורש של הצוואה הקודמת. העיקר הוא תוכן הצוואה ויחסו לצוואה הקודמת.
  • השמדת הצוואה. במקרה בו הושמדה צוואה, חזקה שהושמדה בכוונה לבטלה. כדי שהצוואה תבוטל יש, ברוב המקרים, צורך בשני אלמנטים: מעשה ההשמדה, וכוונה לבטל. במילים אחרות, יש צורך לבטל ולהשמיד אותה כליל. אין צורך שהמצווה עצמו ישמיד את צוואתו, אלא אפשר למנות שלוח לכך (ובתנאי שהשמיד את הצוואה טרם מותו של המצווה).

 

ביטול מקצת צוואה

למרות לשון הסעיף, אפשרות זו קיימת לא רק לגבי כל הצוואה, אלא גם לגבי חלק מהוראותיה. אמנם, אין סעיף בחוק הירושה הקובע שהמונח ״צוואה״ כולל גם חלק או הוראה ממנה, אולם אפשר ללמוד דבר זה דרך קל וחומר. בהקשר זה יש לבצע הבחנה בין ביטול על ידי המצווה (באחת מהדרכים לעיל), לבין ביטול אותו חלק מהצוואה שהנו בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי אפשרי והמהווה תנאי לזכיה או חיוב. ביטול מקצת הצוואה אינו מבטל את חלקיה האחרים של הצוואה, אלא במידה שיש ביניהם לבין הדבר האסור שנרשם בצוואה קשר שלא ניתן לנתקו.

 

התנגדות לצוואה

חוק הירושה קובע כי, לצורך בחינת כשירות הצוואה ומימושה, נדרשים הליכים מסוימים, בפרק זמן מסוים. במהלך פרק זמן קצר זה, ניתן להגיש התנגדות לצוואה. מוזמנים לעיין בסקירה מקיפה בנושא התנגדות לצוואה.

 

עורך דין צוואות בחיפה

עו”ד ונוטריון פנחס וולר מתמחה בצוואות, ירושות ועזבונות, במשך למעלה מ-40 שנה. למשרד ניסיון בכל הערכאות המשפטיות, ועורכי הדין במשרד היו שותפים לתקדימים משפטיים חשובים. להתייעצויות, לחשיבה משותפת, לקבלת חוות דעת, מוזמנים ליצור קשר, כבר עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים