top image

חוזה מכר דירה

חוזה מכר דירה

חוזה מכירת דירה

אין ספק שקניה ומכירה של דירה, היא אחת העסקאות הגדולות ביותר שאדם יבצע במהלך חייו. לכן, לקראת ביצוע העסקה, ובמהלכה, חשוב להיות סמוכים ובטוחים כי צעד זה מנוהל (ולא מתנהל), על הצד הטוב והבטוח ביותר. על מנת לוודא כי העסקה מבוצעת ביעילות ובתום לב, ועל מנת לקיים את ההסכם בין הצד הרוכש לצד המוכר, יש לנסח חוזה מכר דירה בעזרתו של עורך דין מומחה. חוזה המכר יעגן, מבחינה חוזית-משפטית, את התחייבויות שני הצדדים, במטרה לשמור על האינטרסים של שניהם. משרד עורכי הדין וולר ושות' מתמחה בדיני חוזים בכלל ובחוזי מכר דירה בפרט, והצוות המשפטי בו ישמח לסייע לכם לנסח חוזה, שישמור על האינטרסים והזכויות שלכם, באופן מלא.

אכיפת חוזה מכר דירה

במקרים לא מעטים, לאחר שהוסכם על רכישת דירה, ונחתם חוזה מכר דירה, מתגלים על ידי הרוכשים, ליקויים כאלה ואחרים בדירה, שלא נחשפו בבדיקות המקדימות לקראת הרכישה. לעיתים, מתגלות בעיות או הליכים משפטיים, שהוסתרו על ידי המוכרים. במקרים אחרים, הרוכשים מתחילים לפגר בתשלומים. כל אלה גורמים לנזקים כלכליים משמעותיים, ולא פחות מכך – לעוגמת נפש רבה. כל אלה מביאים לשאלות ולפניות לעורך הדין, על ביצוע חוזה המכר, ועל אכיפתו.

ביטול חוזה מכר דירה

ניסוח נכון, מדויק, ברור וחד-משמעי של חוזה מכר דירה, הוא קריטי: כאשר אחד הצדדים מפר אותו, הוא עלול לחשוף עצמו לביטול החוזה, ולתביעה כספית. לעניין זה, יש להבחין בין שני סוגי הפרות:

  • "הפרה יסודית" (או "הפרה מהותית"), היא הפרה שניתן להניח לגביה שאדם סביר לא היה מתקשר באותו חוזה אילו ראה מראש את ההפרה ותוצאותיה, או הפרה שהוסכם עליה בחוזה שתיחשב ליסודית. סעיף 7 (א) לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970, קובע כי אם חוזה הופר הפרה יסודית, זכאי הצד הנפגע לבטל את החוזה, ואינו חייב לאפשר למפר ארכה או הזדמנות לתקן את ההפרה. בנוסף, קביעת סעיפי הפרה יסודית, מאפשרים לצדדים לקבוע שיעור פיצויים מוסכמים שבהם יחויב הצד המפר את החוזה, מבלי שיצטרך הנפגע להוכיח את שיעור הנזק.
  • "הפרה שאינה יסודית" – הנפגע זכאי לבטל את החוזה, לאחר שנתן תחילה למפר ארכה לקיומו והחוזה לא קויים תוך זמן סביר לאחר מתן הארכה, זולת אם בנסיבות הענין היה ביטול החוזה בלתי צודק.

מובהר כי ישנם מקרים, בהם הפרה שאינה יסודית הופכת להפרה יסודית. ייתכנו מקרים בהם הצטברות הפרות פעוטות, שאינן יסודיות של החוזה, יהפכו, במצטבר, להפרה יסודית, מכיוון שהן מקעקעות את תשתית האמון שבין הצדדים. עוד מובהר כי לא ניתן לקבוע בחוזה כי כל הפרה תחשב "הפרה יסודית", אלא אם כן יש לכך הצדקה מיוחדת.

עורך דין מומחה לניסוח חוזי מכר

נגלה סוד מקצועי: חוזה מכר דירה, הוא חוזה די פשוט. בחיפוש פשוט בגוגל, ניתן לקבל עשרות דוגמאות חינם, לחוזה מסוג זה. גם עורך דין מתחיל יכול לתת שירות משפטי כזה. אבל בתחום המקרקעין, ובמכר דירה, ההבדל הוא בניסיון. אלפי חוזים שנוסחו במהלך השנים, אלפי לקוחות, התמקצעות ומומחיות בתחום, עושים הבדל ושינוי.

עורך דין מומחה בדיני חוזים יוכל לסייע לכם לצמצם כל נזק פוטנציאלי ולמקסם את השמירה על האינטרסים שלכם. בסופו של יום כולנו רוצים להיות בטוחים כי הרכישה המשמעותית ביותר בחיינו תהיה משתלמת ותבוצע ביעילות, בזריזות, ובתום לב. לכן, חשוב לתת את הדעת על עורך הדין אשר ינסח את החוזה- משרד עורכי הדין וולר ושות' מתמחים בדיני חוזים וחוזי מכר דירה בפרט, והצוות המנוסה והמקצועי שלהם ישמח לסייע לכם להיות סמוכים ובטוחים כי רכישת חייכם תהיה מוצלחת. צרו קשר, כבר עכשיו.

שתפו עם חברים

לא הצלחנו לאתר את הטופס.