top image

חוזה מכר דירה

חוזה מכר דירה

אין ספק שקניה ומכירה של דירה, היא אחת העסקאות הגדולות ביותר שאדם יבצע במהלך חייו. אתם צריכים לדאוג שהעסקה מנוהלת – ולא מתנהלת. על מנת לוודא שהעסקה מבוצעת ביעילות ובתום לב, ולהבטיח את קיום החוזה על ידי הצדדים, יש לנסח הסכם מכר דירה בעזרת עורך דין מומחה. חוזה המכר יעגן את התחייבויות הצדדים, במטרה לשמור על האינטרסים של שניהם. משרד עורכי דין וולר ושות’ מתמחה במקרקעין, בדיני חוזים בכלל ובחוזי מכר דירה בפרט, במשך למעלה מ-40 שנה.

 

אכיפת חוזה מכר דירה

במקרים לא מעטים, לאחר שהוסכם על רכישת דירה, ונחתם חוזה מכר דירה, מתגלים על ידי הרוכשים, ליקויים כאלה ואחרים בדירה, שלא נחשפו בבדיקות המקדימות לקראת הרכישה. לעיתים, מתגלות בעיות או הליכים משפטיים, שהוסתרו על ידי המוכרים. במקרים אחרים, הרוכשים מתחילים לפגר בתשלומים. כל אלה גורמים לנזקים כלכליים משמעותיים, ולא פחות מכך – לעוגמת נפש רבה. כל אלה מביאים לשאלות ולפניות לעורך הדין, על ביצוע חוזה המכר, על אפשרות ביטולו, ועל אכיפתו.

 

ביטול חוזה מכר דירה

ניסוח נכון, מדויק, ברור וחד-משמעי של חוזה מכר דירה, הוא קריטי. כאשר אחד הצדדים מפר אותו, הוא עלול לחשוף עצמו לביטול החוזה, ולתביעה כספית. לעניין זה, יש להבחין בין שני סוגים של הפרות –

  • “הפרה יסודית” (או “הפרה מהותית”), היא הפרה שניתן להניח לגביה שאדם סביר לא היה מתקשר באותו חוזה אילו ראה מראש את ההפרה ותוצאותיה, או הפרה שהוסכם עליה בחוזה שתיחשב ליסודית. סעיף 7 (א) לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל”א- 1970, קובע כי אם חוזה הופר הפרה יסודית, זכאי הצד הנפגע לבטל את החוזה, ואינו חייב לאפשר למפר ארכה או הזדמנות לתקן את ההפרה. בנוסף, קביעת סעיפי הפרה יסודית, מאפשרים לצדדים לקבוע שיעור פיצויים מוסכמים שבהם יחויב הצד המפר את החוזה, מבלי שיצטרך הנפגע להוכיח את שיעור הנזק.
  • “הפרה שאינה יסודית” – הנפגע זכאי לבטל את החוזה, לאחר שנתן תחילה למפר ארכה לקיומו והחוזה לא קויים תוך זמן סביר לאחר מתן הארכה, זולת אם בנסיבות הענין היה ביטול החוזה בלתי צודק.

ישנם מקרים, בהם הפרה שאינה יסודית הופכת להפרה יסודית. כמו כן, קיימים מקרים בהם הפרות פעוטות, שאינן יסודיות, יצטברו לכדי הפרה יסודית. זאת, כיוון שההפרות מקעקעות את תשתית האמון שבין הצדדים. לא ניתן לקבוע בחוזה כי כל הפרה היא “הפרה יסודית”, אלא אם כן יש לכך הצדקה מיוחדת.

 

עורך דין מומחה לניסוח חוזי מכר לדירות

נגלה סוד מקצועי: חוזה מכר דירה, הוא חוזה די פשוט. בחיפוש פשוט בגוגל, ניתן לקבל עשרות דוגמאות חינם, לחוזה מסוג זה. גם עורך דין מתחיל יכול לתת שירות משפטי כזה. אבל בתחום המקרקעין, ובמכר דירה, ההבדל הוא בניסיון. אלפי חוזים שנוסחו במהלך השנים, אלפי לקוחות, התמקצעות ומומחיות בתחום, עושים הבדל ושינוי.

עורך דין מומחה יוכל לסייע לכם לצמצם כל נזק פוטנציאלי ולשמור על האינטרסים שלכם. בסופו של יום כולנו רוצים להיות בטוחים כי הרכישה המשמעותית ביותר בחיינו תהיה משתלמת ותבוצע ביעילות, בזריזות ובתום לב. לכן, חשוב לבחור את עורך הדין שלכם בקפידה. משרד עורכי הדין וולר ושות’ מתמחים בדיני חוזים, ובחוזי מכר דירה בפרט. צוות המשרד המקצועי והמיומן יבטיח שרכישת חייכם תהיה מוצלחת. צרו קשר, כבר עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים