top image

אושרו אגרות התכנון המיוחדות במרחב התכנון שומרון

אגרות התכנון המיוחדות

סעיף 52(3) לחוק תכנון ערים כפרים ובנינים מס’ 79 לשנת 1966, אשר חל באזור יהודה והשומרון, קובע, בין היתר, כי –

“וועדת התכנון המחוזית וועדת התכנון המקומית רשאיות, בכל זמן שהוא, להחליט על הטלת אגרות תכנון מיוחדות על כל מרחב תכנון השייך להן או חלק ממנו. החלטה על הטלת אגרות כאמור טעונה אישור של מועצת התכנון העליונה, והיא תפורסם בעיתון הרשמי ובשני עיתונים מקומיים ותכלול ציון ברור של האזור עליו הוחלט להטיל את אגרות תכנון המיוחדות. כמו כן, תכלול ההחלטה את שיעור האגרות המאושרות, על בסיס השומה של ערך הקרקע או על פי בסיס אחר שייקבע בצו.”

אגרות התכנון המיוחדות (הרחבה כאן) מאפשרות לרשות המקומית באזור יהודה והשומרון, לשפות עצמה בגין ההוצאות הנדרשות בגין פעולות תכנוניות ומאפשרות לה להצטייד בכלים ויכולות נוספות, ע”מ לתת שירות מיטבי לתושבים, לאגודות שיתופיות, ליזמים ולמשרדי הממשלה השונים. כך לדוגמה, ניתן להקים, לטייב ולפתח מאגרי מידע תכנונייים, מערכת מידע גיאוגרפי GIS, לקדם ולהכין תכניות, מדידות, סקרים, לאפשר תוספת כ”א, לבצע דיגיטציה של ארכיונים, לשפר ולהרחיב את פעולות הפיקוח והאכיפה, להנגיש מידע לציבור, ועוד.

לאחרונה, בתום תהליך ארוך בו ליווה משרד וולר ושות’ את המועצה האזורית שומרון ואת הוועדה המיוחדת לתכנון ובניה שומרון, אישרה מינהלת התכנון העליונה, את גובה אגרות התכנון המיוחדות למרחב התכנון שומרון. בכך, הופכת המועצה האזורית שומרון, לרשות השניה באיו”ש, לה אושר גביית אגרות התכנון המיוחדות.

 

רשויות מקומיות באיו”ש, ו-ועדות מיוחדות לתכנון ובניה, המעוניינות לבחון את האפשרות להגדיל הכנסות בדרך זו, מוזמנות להתקשר אל משרדנו, ונשמח לסייע. לכל שאלה בתחום, צרו קשר.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים