top image

עורך דין רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים

עורך דין רשויות מקומיות, דיני רשויות מקומיות

הרשות המקומית היא “עולם ומלואו”. היא מעורבת ואחראית ישירות, למרבית ההיבטים בחיי התושבים: חינוך, רווחה, ביטחון, בטיחות, בריאות, איכות הסביבה, דיור, ניקיון, ספורט, תרבות, דת ועוד. עורך דין רשויות מקומיות נדרש להיכרות עמוקה ומקיפה עם עבודת הרשות. רק לאחר רכישת ה”שפה” וההתמחות המוניציפאלית, יכול עורך הדין לסייע לראש הרשות, להנהלת הרשות ולמליאת הרשות, בקביעה ובמימוש תוכניות, לסייע בקידום תהליכי התייעלות כלכלית, ייעוץ משפטי ולפרויקטים, שיפור הניהול, עריכת מכרזים ושיפור התקשרויות חוזיות, חקיקת חוקי עזר רשותיים, ניהול סיכונים, מיסוי מוניציפלי, ועוד. לעורך דין רשויות מקומיות, ידע וניסיון בהופעה בפני וועדות רשותיות שונות ובפני גורמים ממשלתיים, ליווי וייצוג הרשות המקומית בצורה הטובה והמקצועית ביותר.

משרד וולר ושות’ מעניק ללקוחותיו את הידע המשפטי ההכרחי והנדרש, ואת הניסיון “מהשטח”, בתפקידים בכירים ברשויות המקומיות. עורכי הדין במשרד משמשים כיועצים משפטיים לרשויות המקומיות, ומנוסים בפתרון בעיות מורכבות. בשנים האחרונות נבחר משרדנו על ידי מדריך הדירוג BDI, כאחד המשרדים המובילים בתחום הרשויות המקומיות (לצפיה בדירוג).

 

השירותים ניתנים בתחומים הבאים:

ייעוץ משפטי שוטף

משרד עורכי דין וולר ושות’ מעניק לעיריות, מועצות אזוריות, מועצות מקומיות ותאגידים עירוניים, ייעוץ וליווי משפטי שוטף, ולצורך ביצוע פרויקטים, לרבות ישיבות תכנון ותקצוב, השתתפות בישיבות עבודה, ישיבות מליאה ו-וועדות המועצה, ייעוץ ניהולי, ישיבות איפיון, הכנה וניסוח מסמכי מדיניות, נהלי עבודה, עריכת מכרזים, הכנת הסכמים וחוזים, ניהול מו”מ במסגרת התקשרויות עסקיות וחוזיות מסוגים מגוונים, תהליכי עבודה, שימועים, ניהול סיכונים, וכן ייצוג הרשויות בפני משרדי הממשלה ובפני גופים סטטוטוריים וציבוריים.

מכרזים והתקשרויות

המשרד מסייע בעריכת מכרזים והתקשרויות, ובכלל זה – לימוד מצב קיים, האתגר, הבנה וחידוד הצורך המקצועי, והצעת תפיסת הפעלה (תפעולית, ארגונית, כלכלית או טכנולוגית), ותהליכי העבודה הנדרשים; איתור מקורות תקציביים; בירור בדבר רישיונות, תקנים ו/או אישורים הנדרשים למכרז; גיבוש והגדרת העקרונות המנחים למכרז; הגדרת צורת ההתקשרות ותקופת ההתקשרות; סיוע בהכנת אמדן ומפרטים מקצועיים; הכנה והגדרת המכרז, הגדרת תנאי סף, הכנה תכולת העבודה והשירותים הנדרשים, הכנה והגדרה תכולות עבודה (משימות, לוח הזמנים, דרישות ניהוליות, תפעוליות, תחזוקתיות ו- SLA); הכנת כלל מסמכי המכרז הנדרשים והסכמי התקשרות; סיוע ליועץ המשפטי ולמחלקות המקצועיות בהוצאת המכרז; הצעת נוסח למכתבי השלמות/ הבהרות; השתתפות במפגש מציעים; ליווי תהליך קבלת ההחלטות, השתתפות בישיבות ועדת מכרזים, שימועים וכיוצ”ב; בדיקת מעטפות המציעים והכנת דו”ח ממצאים לוועדת המכרזים; ליווי או ניהול תהליך בחירת הזוכה, עד לחתימה על חוזה ותחילת עבודה; וליווי ו/או ניהול/פיקוח על ההקמה/הפעלה/מתן השירותים, בהתאם לצורך; וסיוע בדיווח לגורמים המתקצבים (ככל שקיימים), לצורך מימוש מלא של התקציב.

הגדלה ומיצוי משאבים ותקציבים

המשרד מסייע בהכנת תכניות כלכליות ואסטרטגיות, בהגדלת ומיצוי משאבים, כתיבה והתייחסות להחלטות הממשלה הנוגעות לרשויות המקומיות, ייעוץ לניהול התקציב השוטף, מיסוי מוניציפאלי (ארנונה, אגרות, היטלים וקנסות), התייעלות כלכלית וחסכון, איתור, כתיבת מענה וליווי ביצוע של “קולות קוראים” ומענקים, הקמת מאגרי יועצים וספקים, בדיקה וניתוח של חוזים למתן שירותים, ועוד. במסגרת זאת, מסייע המשרד בתחומים הבאים:

  • הגדלת משאבים: חקיקה ועדכון של חוקי העזר, ובחינה מחודשת, תקופתית, של התחשיבים וההנחות בבסיס חוקי העזר. במקביל, בדיקה של מדיניות הרשות ויכולות הביצוע; ביצוע סקרי ארנונה, ועדכון של צו הארנונה; ניהול נכסי הרשות (שמאות מחודשת על נכסים לצורך קביעת דמי השימוש המתאימים); הקצאת מקרקעין; בדיקה, חידוש וביטול הסכמים עם גופים מסחריים; שימוש בנכסים ובמבנים לשימור לצרכי הרשות; מתן אישור זמני לשימוש בשטחים ציבוריים; עדכון “ספר הנכסים”, ומכרזים להקמת שילוט מסחרי; ביצוע סקרים תקופתיים ונושאיים, דוגמת סקר שילוט, סקר פחת מים, סקר תאורה וכיוצ”ב; פיתוח, שיקום, אכלוס והשבחה של אזורי תעסוקה ותעשיה; ייזום פרויקטים מניבים; קידום, פיתוח וחיזוק עסקים מקומיים, אסדרת עסקים, קיום אירועים מושכי קהל, ופעולות לחיזוק תחום התיירות; אכיפת בניה (פיצול נכסים, שימוש חורג, ועוד); מיצוי תביעות ביטוח; ועוד.
  • חסכון תקציבי: איחוד חלקיות משרה של עובדים; הגדרה מחודשת של “סל השירותים לתושב”, והתאמתו לצרכי ויכולות הרשות המקומית; בדיקה ארגונית של פעולות מחלקות הרשות, ביחס לפעולות התאגידים העירוניים; העברה והתאמה של פעילויות, לדיגיטל. פעולות להתייעלות אנרגטית: החלפת תאורה, לתאורה מבוססת LED; החלפת תאורה פנימית במוסדות החינוך ומוסדות הציבור; שדרוג מרכזיות תאורה ברחובות; החלפת צ’ילרים; התקנת “גגות ירוקים”; בחינת השתתפויות בתקציבי המועצה הדתית, תקציבי וועדים מקומיים (במועצות אזוריות); בדיקת הסכמים וחוזים עם קבלנים וספקים, המעניקים שירותים לרשות (ועריכת מכרזים ציבוריים, במקרה הצורך); בדיקה חוזרת של תמיכות – ישירות ועקיפות – של הרשות המקומית, בגופים שונים; ובחינת אפשרויות הצטרפות לפעילות ולמכרזים של אשכול רשויות מקומיות, ובחינת שיתופי פעולה בין רשויות.

כתיבה ועדכון חוקי עזר

המשרד עורך ומנסח חוקי עזר, טיפול בהליכי אישורם ופרסומם למול הגורמים הרלוונטיים ברשות, מסייע בעריכת תחשיבים לתעריפי תשלומי החובה, מוסדות הרשות ו-וועדותיה, וכן הגורמים המאשרים מטעם המדינה, עד לפרסומם כדין. בנוסף, מסייע המשרד בתהליכים המשלימים לחקיקת חוקי העזר – הטמעה ואכיפה של חוקי העזר שהותקנו, כתיבת נהלי עבודה, ליווי וחניכה של מנהלי המועצה, ועוד.

התקשרויות וחוזים 

עריכת הסכמי התקשרות עבור רשויות מקומיות. הכוללים הסכמי חכירה, מכירה, הקצאות, השכרה, הסכמי בינוי, פיתוח תשתיות, תכנון, ייעוץ ועוד. מתן חוות דעת על הסכמים וחוזים, וניהול משא ומתן בנוגע לתכולתם והארכתם.

הקמה, אסדרה וניהול של תאגידים עירוניים

המשרד מסייע בהקמה, באסדרה ובניהול התאגידים העירוניים, לרבות סיוע בהכנת תכניות אסטרטגיות, בדיקות היתכנות ובדיקות כלכליות לתאגידים; ליווי יזמויות עסקיות שונות; ייעוץ משפטי שוטף לתאגידים; כתיבה, ניסוח ותיקוני תקנון התאגידים; הכנת הסכמי מימון ושיפוי בין הרשות לבין התאגידים; קשר שוטף עם אגף בכיר לתאגידים עירוניים במשרד הפנים.

ועדות גיאוגרפיות, וועדות לשינוי גבולות, שינוי מעמד מוניציפאלי וחלוקת הכנסות

המשרד מייצג רשויות בפני ועדות גיאוגרפיות של משרד הפנים, לרבות לימוד התחום, הקריטריונים, ומנדט ודרכי פעילות הועדות הגאוגרפיות; ליווי וניהול צוות היועצים; תיעוד, איתור ואיסוף חומרים ונתונים; הכנת נתונים, תחזיות, סיכונים/סיכויים, משמעויות וניירות עמדה; זיהוי אינטרסים ואיתור שותפויות; ניהול משא ומתן; הופעה בפני הוועדות וכיוצ”ב.

הגנה על הפרטיות ואבטחת מידע

המשרד מסייע לרשויות ביישום דיני ההגנה על מידע אישי, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות והתקנות שהותקנו מכוחו. בכלל זה, ניסוח מדיניות פרטיות, עיצוב מערכות מידע של הארגון, בדיקת נהלים ומדיניות בתחום הפרטיות, איתור מאגרי מידע, רישום מאגרי מידע, ביצוע הדרכות לבעלי תפקידים, סיוע בעריכת סקר סיכונים, סיוע ליועץ הביטוח של הרשות, כתיבת נהלי עבודה, כתיבת תיק נהלי אבטחת מידע והגנת הפרטיות, פיקוח ובקרה, ליווי בייצוג למול משרד המשפטים, ועוד.

ניהול פרויקטים מוניציפאליים

כל הרשויות המקומיות מנהלות פרויקטים, בתחומים שונים ומגוונים, מהתקציב השנתי השוטף, או מהתקציב הבלתי רגיל (תב”ר). כל אחד מהפרויקטים דורש היערכות תקציבית, מעקב אחר הכנסות והוצאות, כתיבת ופרסום מכרזים, כתיבת הסכמי התקשרות מפורטים ויסודיים, ביצוע ההתקשרות והפרויקט, מעקב ובקרה, וכן ביצוע דיווחים ועדכונים מתאימים. בכל הרשויות המקומיות, משעה שנבחר מציע זוכה במכרז ונחתם הסכם התקשרות, מסתיימת העבודה של היועץ המשפטי של הרשות.

אלא שטיבם של פרויקטים, שהם מצריכים ניהול וליווי משפטי: הליכי ההתקשרות, “התנעת” הפרויקט, תיאומים, פיקוח, ביצוע, מסירה וקבלה, תחזוקה ואחריות – לעיתים במשך שנים ארוכות – מעלים אתגרים שונים, למול המציע הזוכה, קבלני/ ספקי משנה, גורמי הרשות השונים, תושבי הרשות, גורמים בעלי עניין, יזמים, גורמים סטטוטוריים ורשויות ממשלתיות, וכו’. ברשויות המקומיות, כאשר פרויקט נכשל, מסתבך, או “נתקע”, הדברים מגיעים לידיעתו של היועמ”ש, באיחור רב. לעיתים, מעודכן היועץ המשפטי רק כאשר מוגשת תביעה או עתירה כנגד הרשות. פעמים רבות, לאחר שנעשו טעויות וכשלים בעלי משמעות משפטית רבים בניהול הפרויקט, הפוגעים בזכויותיה החוקיות או החוזיות של הרשות.

ניהול פרויקטים ברשויות המקומיות הוא תהליך ארוך ומורכב. עורך דין רשויות מקומיות, מסייע בניהול הפרויקט, באופן שוטף, במטרה לאתר ולמצוא פתרונות לסוגיות משפטיות, להגיב לשינויים לאורך חיי הפרויקט, להציב “תמרורי אזהרה” ולבצע ניהול סיכונים. על מנת ליישם את הפרויקטים השונים, דרושה בקיאות רבה וניסיון משמעותי, בעבודת והתנהלות הרשות המקומית, היכרות עם תחום הרשויות המקומיות, תהליכי ניהול כספי, והן בהיכרות עם האסדרה, החקיקה והדין. ידע זה שמור לעורכי דין רשויות מקומיות.

תקציב וניהול פיננסי של הרשות המקומית

טיפול וסיוע בנושאים הקשורים בתקצוב הרשות (תקציב שנתי ותב”רים), וקבלת החלטות של מערכות הרשות.

מקרקעין ונכסים 

המשרד מייצג רשויות מקומיות בתביעות לפינוי מקרקעין, סילוק יד, תביעות כספיות לדמי שימוש, שכירות ועוד. בנוסף, עורך המשרד מכרזים והסכמי התקשרות, לרכישה, מכירה, השכרת נכסים ומתן זכויות שימוש. 

ייצוג והתנהלות למול משרדי הממשלה

קידום נושאים ממוקדים, למול משרדי הממשלה הרלוונטיים. השפעה על חקיקה קיימת או מתוכננת, והשפעה על החלטות ממשלה.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים