top image

רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים

עורך דין רשויות מקומיות - משרד עורכי דין וולר ושות'

הרשות המקומית היא "עולם ומלואו", והיא מעורבת ואחראית ישירות, למרבית ההיבטים בחיי התושבים: חינוך, רווחה ושירותים חברתיים, ביטחון, בטיחות, בריאות, איכות הסביבה, תחבורה, דיור, ניקיון, ספורט, תרבות, דת ועוד. לפיכך, עורך דין רשויות מקומיות נדרש להיכרות עמוקה ומקיפה עם פרוצדורות ונהלים שונים בעבודת הרשות, משפטית, ארגונית וניהולית. רק לאחר רכישת ה"שפה" וההתמחות המוניציפאלית, יכול עורך הדין לסייע לראש הרשות, להנהלת הרשות ולמליאת הרשות, בקביעה ובמימוש תוכניות, לסייע בקידום תהליכי התייעלות כלכלית, ייעוץ משפטי ולפרויקטים, שיפור הניהול, עריכת מכרזים ושיפור התקשרויות חוזיות, חקיקת חוקי עזר רשותיים, ניהול סיכונים, מיסוי מוניציפלי, ועוד. לעורך דין רשויות מקומיות, ידע וניסיון בהופעה בפני וועדות רשותיות שונות ובפני גורמים ממשלתיים, ליווי וייצוג הרשות המקומית בצורה הטובה והמקצועית ביותר.

משרד עורכי דין וולר ושות' מעניק ללקוחותיו לא רק את הידע המשפטי ההכרחי והנדרש, אלא גם את הערך המוסף: ניסיון ארוך שנים בניהול בכיר בתחום הרשויות המקומיות, הבנה, ידע מקצועי רב-תחומי, ניהול סיכונים, ייצוג נאמן ומסור של הלקוחות, והיכרות עם התחום ועם גורמי השלטון המרכזי. בשל כך, בשנת 2021, נבחר משרדנו על ידי מדריך הדירוג לעורכי דין BDI, כאחד המשרדים המובילים בתחום הרשויות המקומיות (לצפיה בדירוג)

 

השירותים ניתנים בתחומים הבאים:

ייעוץ משפטי שוטף

משרד עורכי דין וולר ושות' מעניק לעיריות, מועצות אזוריות, מועצות מקומיות ותאגידים עירוניים, ייעוץ וליווי משפטי שוטף, ולצורך ביצוע פרויקטים, לרבות ישיבות תכנון ותקצוב, השתתפות בישיבות עבודה, ישיבות מליאה ו-וועדות המועצה, ייעוץ ניהולי, ישיבות איפיון, הכנה וניסוח מסמכי מדיניות, נהלי עבודה, עריכת מכרזים, הכנת הסכמים וחוזים, ניהול מו"מ במסגרת התקשרויות עסקיות וחוזיות מסוגים מגוונים, תהליכי עבודה, שימועים, ניהול סיכונים, וכן ייצוג הרשויות בפני משרדי הממשלה ובפני גופים סטטוטוריים וציבוריים.

מכרזים והתקשרויות

המשרד מסייע בעריכת מכרזים והתקשרויות להנהלת הרשויות המקומיות ולתאגידים העירוניים, לוועדות הרכש ולוועדות המכרזים, ובכלל זה – לימוד מצב קיים, האתגר, הבנה וחידוד הצורך המקצועי, והצעת תפיסת הפעלה (תפעולית, ארגונית, כלכלית או טכנולוגית), והגדרת תהליך תהליכי העבודה הנדרשים; איתור מקורות תקציביים; סיוע בניהול התב"ר (ככל הנדרש); בירור בדבר רישיונות, תקנים ו/או אישורים הנדרשים למכרז; גיבוש והגדרת מהות השירותים והעקרונות המנחים למכרז; הגדרת צורת ההתקשרות, תקופת ההתקשרות המבוקשת; סיוע בהכנת אמדן ומפרטים מקצועיים, והמלצה בדבר ההליך המכרזי הנדרש או הרצוי; הכנה והגדרת מעטפת המכרז, הגדרת תנאי סף מקצועיים, מנהליים ומשפטיים, הכנה תכולת העבודה והשירותים הנדרשים, הכנה והגדרה תכולות עבודה (משימות, הגדרת לוח הזמנים, דרישות ניהוליות, תפעוליות, תחזוקתיות ו- SLA); הכנת כלל מסמכי המכרז הנדרשים; הכנת הסכמי התקשרות עם המציע הזוכה; סיוע ליועץ המשפטי ולמחלקות המקצועיות במועצה, בהוצאת המכרז; הצעת נוסח למכתבי השלמות/ הבהרות; השתתפות במפגש מציעים; ליווי תהליך קבלת ההחלטות, השתתפות בישיבות ועדת מכרזים, שימועים וכיוצ"ב; בדיקת מעטפות המציעים והכנת דו"ח ממצאים לוועדת המכרזים; ליווי או ניהול תהליך בחירת הזוכה, עד לחתימה על חוזה ותחילת עבודה; וליווי ו/או ניהול/פיקוח על ההקמה/הפעלה/מתן השירותים, בהתאם לצורך; וסיוע בדיווח לגורמים המתקצבים (ככל שקיימים), לצורך מימוש מלא של התקציב.

הגדלה ומיצוי משאבים ותקציבים

המשרד מסייע לרשויות מקומיות בהכנת תכניות כלכליות ואסטרטגיות, בהגדלת ומיצוי משאבים ממשלתיים, כתיבה והתייחסות להחלטות הממשלה הנוגעות לרשויות המקומיות, ייעוץ לניהול התקציב השוטף, מיסוי מוניציפאלי (ארנונה, אגרות, היטלים וקנסות), התייעלות כלכלית וחסכון, איתור, כתיבת מענה וליווי ביצוע של "קולות קוראים" ומענקים, הקמת מאגרי יועצים וספקים, בדיקה וניתוח של חוזים למתן שירותים, ועוד. במסגרת זאת, מסייע המשרד בפעולות הבאות:

הגדלת משאבים: חקיקה ועדכון של חוקי העזר של הרשות, ובחינה מחודשת, תקופתית, של התחשיבים וההנחות בבסיס חוקי העזר (דוגמת אגרת שמירה, תיעול, סלילה, מודעות ושלטים, פסולת עודפת, רוכלות, תעודות אישור, קנסות). במקביל, בדיקה של מדיניות הרשות ויכולות הביצוע, בתחומים אלה; ביצוע סקרי ארנונה, ועדכון של צו הארנונה; ניהול נכסי הרשות: ביצוע שמאות מחודשת על נכסי הרשות, לצורך קביעת דמי השימוש המתאימים; הקצאת מקרקעין; בדיקה, חידוש וביטול הסכמים עם גופים מסחריים (דוגמת אנטנות סלולאריות, תאגידי מים וביוב, מתקנים של גופים סטוטוריים); שימוש בנכסים ובמבנים לשימור לצרכי הרשות; מתן אישור זמני לשימוש בשטחים ציבוריים; עדכון "ספר הנכסים", ומכרזים להקמת שילוט מסחרי (במתכונת של שכירות או זכיינות); ביצוע סקרים תקופתיים ונושאיים, דוגמת סקר שילוט, סקר פחת מים, סקר תאורה וכיוצ"ב; פיתוח, שיקום, אכלוס והשבחה של אזורי תעסוקה ותעשיה; ייזום פרויקטים מניבים (דוגמת פאנלים סולאריים על מבני הרשות, חניונים לכלי רכב, HUB, הקמה, שיפוץ ואיכלוס מבנים רב-תכליתיים, בריכת שחיה, תשתיות לעמדות טעינה לרכבים חשמליים ועוד); החלפת תשתיות הצמחייה והגינון, לגינון ציבורי בר-קיימא, והוספת הצללות; קידום, פיתוח וחיזוק עסקים מקומיים, אסדרת עסקים, קיום אירועים מושכי קהל, ופעולות לחיזוק תחום התיירות; הגשה ומיצוי של "קולות קוראים" ומענקים; אכיפת בניה (פיצול נכסים, שימוש חורג, ועוד); מיצוי תביעות ביטוח; בקשה לשינויי גבולות וחלוקת הכנסות, באמצעות וועדות חקירה גיאוגרפיות; ועוד.

חסכון תקציבי: תכניות הבראה ותכניות פרישה של עובדים וותיקים; איחוד חלקיות משרה של עובדים; הגדרה מחודשת של "סל השירותים לתושב", והתאמתו לצרכי ויכולות הרשות המקומית; בדיקה ארגונית של פעולות מחלקות הרשות, ביחס לפעולות התאגידים העירוניים; העברה והתאמה של פעילויות, לדיגיטל. פעולות להתייעלות אנרגטית: החלפת תאורה, לתאורה מבוססת LED; החלפת תאורה פנימית במוסדות החינוך ומוסדות הציבור; שדרוג מרכזיות תאורה ברחובות; החלפת צ'ילרים; התקנת "גגות ירוקים"; בחינת השתתפויות בתקציבי המועצה הדתית, תקציבי וועדים מקומיים (במועצות אזוריות); בדיקת הסכמים וחוזים עם קבלנים וספקים, המעניקים שירותים לרשות (ועריכת מכרזים ציבוריים, במקרה הצורך); בדיקה חוזרת של תמיכות – ישירות ועקיפות – של הרשות המקומית, בגופים שונים; ובחינת אפשרויות הצטרפות לפעילות ולמכרזי אשכולות רשויות, ובחינת שיתופי פעולה בין רשויות.

כתיבה ועדכון חוקי עזר

המשרד עורך ומנסח חוקי עזר מוניציפאליים, טיפול בהליכי אישורם ופרסומם למול הגורמים הרלוונטיים ברשות, מסייע בעריכת תחשיבים לתעריפי תשלומי החובה, מוסדות הרשות ו-וועדותיה, וכן הגורמים המאשרים מטעם המדינה, לרבות ביצוע תחשיבי אגרות והיטלים, עד לפרסומם כדין. בנוסף, מסייע המשרד בתהליכים המשלימים לחקיקת חוקי העזר – הטמעה ואכיפה של חוקי העזר שהותקנו, כתיבת נהלי עבודה, ליווי וחניכה של מנהלי המועצה, ועוד.

הקמה, אסדרה וניהול של תאגידים עירוניים

המשרד מסייע בהקמה, באסדרה ובניהול התאגידים העירוניים, לרבות סיוע בהכנת תכניות אסטרטגיות, בדיקות היתכנות ובדיקות כלכליות לתאגידים; ליווי יזמויות עסקיות שונות; ייעוץ משפטי שוטף לתאגידים; כתיבה, ניסוח ותיקוני תקנון התאגידים; הכנת הסכמי מימון ושיפוי בין הרשות לבין התאגידים; קשר שוטף עם אגף בכיר לתאגידים עירוניים במשרד הפנים.

וועדות גיאוגרפיות, וועדות לשינוי גבולות, שינוי מעמד מוניציפאלי וחלוקת הכנסות

המשרד מייצג רשויות בפני וועדות הוועדות הקבועות של משרד הפנים, לרבות לימוד התחום, הקריטריונים, ומנדט ודרכי פעילות הועדות הגאוגרפיות; ליווי וניהול צוות היועצים; תיעוד, איתור ואיסוף חומרים ונתונים; הכנת נתונים, תחזיות, סיכונים/סיכויים, משמעויות וניירות עמדה; זיהוי אינטרסים ואיתור שותפויות; ניהול משא ומתן; הופעה בפני הוועדות וכיוצ"ב.

הגנה על הפרטיות ואבטחת מידע

המשרד מסייע לרשויות ביישום דיני ההגנה על מידע אישי, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות והתקנות שהותקנו מכוחו, בהתאם להנחיות משרד המשפטים ובהתאם לכל דין. בכלל זה, ניסוח מדיניות פרטיות, עיצוב מערכות מידע של הארגון, בדיקת נהלים ומדיניות בתחום הפרטיות, איתור מאגרי מידע, רישום מאגרי מידע, ביצוע הדרכות לבעלי תפקידים, סיוע בעריכת סקר סיכונים, סיוע ליועץ הביטוח של הרשות, כתיבת נהלי עבודה, כתיבת תיק נהלי אבטחת מידע והגנת הפרטיות, פיקוח ובקרה, ליווי בייצוג למול משרד המשפטים, ועוד.

ניהול פרויקטים מוניציפאליים

כל הרשויות המקומיות בישראל, מנהלות פרויקטים, בתחומים שונים ומגוונים, מהתקציב השנתי השוטף, או מהתקציב הבלתי רגיל (תב"ר). כל אחד מהפרויקטים דורש היערכות תקציבית, מעקב אחר הכנסות והוצאות הרשות, כתיבת ופרסום מכרזים, כתיבת הסכמי התקשרות מפורטים ויסודיים, ביצוע ההתקשרות והפרויקט, מעקב ובקרה, וכן ביצוע דיווחים ועדכונים מתאימים. אלא שבמרבית הרשויות, משעה שנבחר מציע זוכה במכרז, מסתיימת העבודה של היועץ המשפטי של הרשות. אלא שטיבם של פרויקטים, שהם מצריכים ניהול וליווי משפטי: הליכי ההתקשרות, "התנעת" הפרויקט, תיאומים, פיקוח, ביצוע, מסירה וקבלה, תחזוקה ואחריות – לעיתים במשך שנים ארוכות – מעלים אתגרים שונים, למול המציע הזוכה, קבלני/ ספקי משנה, גורמי הרשות השונים, תושבי הרשות, גורמים בעלי עניין, יזמים, גורמים סטטוטוריים ורשויות ממשלתיות, וכו'. ככל שהפרויקט ארוך יותר, יקר יותר או מורכב יותר – כך גם עולה פוטנציאל הכשל או ההסתבכות, בניהול הפרויקט. ברשויות המקומיות, כאשר פרויקט נכשל, מסתבך, או "נתקע", הדברים מגיעים לידיעתו או להתייחסותו של היועץ המשפטי, באיחור רב. לעיתים, מעודכן היועץ המשפטי רק כאשר מוגשת תביעה או עתירה כנגד הרשות. פעמים רבות, לאחר שנעשו טעויות וכשלים בעלי משמעות משפטית רבים בניהול הפרויקט, הפוגעים בזכויותיה החוקיות או החוזיות של הרשות.

ניהול פרויקטים ברשויות המקומיות, מעצם טיבם, כרוך בתהליכים ארוכים, מורכבים ויקרים. מנהלי הרשות נדרשים למעורבות של עורך דין רשויות מקומיות, על מנת שיוכל לסייע בניהול הפרויקט, להיות זמין, נגיש ועם "האצבע על הדופק" בפרויקט, לאתר ולמצוא פתרונות למגוון סוגיות משפטיות רבות מורכבות, להגיב לשינויים לאורך חיי הפרויקט, להציב "תמרורי אזהרה" ולבצע ניהול סיכונים, במטרה להגן על הרשות ועל בעלי התפקידים בה. משכן, כדי ליישם את הפרויקטים השונים, דרושה בקיאות רבה וניסיון משמעותי, הן באופן עבודת והתנהלות הרשות המקומית, היכרות עם תחום הרשויות המקומיות, תהליכי ניהול כספי, והן בהיכרות עם האסדרה, החקיקה והדין. ידע זה שמור לעורכי דין רשויות מקומיות.

מקרקעין ונכסים 

המשרד מייצג רשויות מקומיות בתביעות לפינוי מקרקעין, סילוק יד, תביעות כספיות לדמי שימוש, שכירות ועוד. בנוסף, עורך המשרד מכרזים והסכמי התקשרות עבור רשויות מקומיות, לרכישה, מכירה, השכרת נכסים ומתן זכויות שימוש. 

ייצוג והתנהלות למול משרדי הממשלה

קידום נושאים ממוקדים, למול משרדי הממשלה הרלוונטיים; השפעה על חקיקה קיימת או מתוכננת, והשפעה על החלטות ממשלה.

 

ניסיון מקצועי:

  • מרכז השלטון המקומי בישראל.
  • רשויות מקומיות כגון: עיריית צפת, עיריית כפר יונה, עיריית קריית מלאכי, מטה בנימין, שומרון, גוש עציון, גדרות, ערערה בנגב, כפר ברא, תל שבע, ועוד.
שתפו עם חברים

לא הצלחנו לאתר את הטופס.