top image

מכרזים ציבוריים

עורך דין מכרזים - וולר ושות משרד עורכי דין

וולר ושות’ – משרד עו”ד ונוטריון, עוסק בליווי משפטי של לקוחותיו בתחום המכרזים: המשרד מייצג גופים ציבוריים ומוניציפליים בכתיבת ועריכת מכרזים, איפיון מכרזים, ליווי וייעוץ לוועדות המכרזים, ובליטיגציה מנהלית בתחום זה. בנוסף, המשרד מלווה עסקים, יזמים, שותפויות וחברות פרטיות, המשתתפים במכרזיים פומביים הנערכים על ידי גופים ציבוריים, בהתאם לחובתם בדין. כל זאת, נוכח נסיונו העשיר של המשרד, באיפיון, בניסוח ובכתיבת עשרות מכרזים, בניהול הליכים מכרזיים מסוגים שונים (בהתמחות במכרזי פיתוח ובנייה, מכרזים לעבודות תשתית, מכרזים למתן שירותים שונים ורכש), בייעוץ לוועדות מכרזים, ובהשתתפות כחברים בוועדת המכרזים או כמומחים מטעמן.

שירותי משרד עורך דין מכרזים

בשל ההיכרות, הידע והניסיון בדיני המכרזים, מספק משרד וולר ושות’, מעטפת ייעוץ, המלווה את הלקוחות כבר משלב לימוד המכרז וכלליו, סיוע בהכנת מסמכי ההצעה, בקרה על הגשת המסמכים וליווי בכל הליכי המכרז הפומבי. כל זאת, על מנת להקטין את העלויות עבור הלקוח, לצמצם את מרחב הטעות, להגדיל את סיכויי הצעת הלקוח לזכיה במכרז, ולסייע ללקוח להתפתח מבחינה עסקית. במסגרת זאת, מעניק המשרד ללקוחותיו את השירותים הבאים:

ייעוץ משפטי וחוות דעת

מתן ייעוץ משפטי וחוות דעת למציעים המתמודדים במכרזים, בכל סוגייה הקשורה לדיני המכרזים.

ליווי תהליך הכנת והגשת ההצעה

איתור והיערכות להכנת והגשת ההצעה במכרז; הבנת צרכי הגוף הציבורי; בדיקת מסמכי המכרז; מיפוי מסמכי המכרז עבור הלקוח, מבחינה כלכלית ומשפטית; בחינת תנאי הסף והסכם ההתקשרות; הכנה וניסוח שאלות הבהרה והסתייגויות, הבהרות, מכתבי הסתייגות או דרישות לשינויים; בדיקת הערבויות למכרז; הכנת הסכמי שיתוף פעולה עם יועצים וקבלני משנה (ככל שנדרש); סיוע בעריכת ההצעה; בדיקת תקינות ההצעה ועמידתה בדרישות ההצעה; חתימה ואימות מסמכים; וסיוע בהעברת השלמות והבהרות, ככל שנדרש.

התנהלות מול וועדת המכרזים

הכנת הלקוח לדיון והופעה בפני וועדת המכרזים; ייצוג, בעל פה או בכתב, במסגרת שימוע בפני וועדת המכרזים; דרישה לשינוי הניקוד שניתן להצעת הלקוח או למתחרה; דרישה לפסילת מציעים או זוכים, וכיוצ”ב.

בחינת ההצעות שהוגשו במכרז

בחינת ההצעה שהוכרזה כזוכה; איתור פגמים בהצעה; איתור פגמים בניקוד ההצעות או באופן חישוב הניקוד; איתור פגמים בניהול הליכי המכרז או בהחלטה; ניהול משא ומתן עם הגוף הציבורי; הגשת עתירה מנהלית לשינוי תוצאות המכרז, או הגנה בפני עתירות של מתמודדים אחרים, במקרה של זכיית הלקוח.

שתפו עם חברים