top image

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך תעודת הסמכה ומינוי פנחס וולר

עורך דין ייפוי כוח מתמשך

כעורך דין מומחה בייפוי כוח מתמשך, צוואות וירושות, במשך למעלה מ-40 שנה, התיאור הבא משקף את המציאות. “… כ-60% מבני משפחה אשר מטפלים בחולים המונשמים במצב וגטטיבי סובלים מ”יגון מורכב”, הכולל ״בלבול לגבי תפקידו של האדם בחיים, ירידה בתחושת העצמי, קושי לקבל את האובדן, הימנעות מדברים המזכירים את ממשות האובדן, חוסר יכולת לבטוח באחרים לאחר האובדן, מרירות, כעס, וקושי להמשיך בשגרת החיים״. מצב נפשי זה נוצר מחמת מעמד הביניים הממושך שבו מצוי יקירם: הוא לא חי ולא מת; הוא מבצע תנועות בלתי-רצוניות של פקיחת עיניים והזזת הלסת המעוררות אשליה כי ביום מן הימים ישוב להכרה ולתפקוד …” (דוד שטיין, הנוטים למות וקדושת החיים, השילוח, 20 (יוני 2020)). מציאות שיכולה להיות קלה יותר, בעזרת ייפוי כוח מתמשך. לנוחיותכם, טרם קבלת כל החלטה, המדריך השלם לייפוי כוח מתמשך.

 

רצונו של אדם כבודו

הכלל הוא שכל אדם כשר לפעולות משפטיות, זולת אם נשללה או הוגבלה כשרות זו בחוק או בפסק דין. ההגנה על האוטונומיה של הפרט הוא עקרון-על בדין הישראלי. העיקרון נטוע גם במשפט העברי, המבוטא בפתגם “רצונו של אדם כבודו” (ירושלמי, מסכת פאה, פרק א’, הלכה א’). עקרון זה אף מצא לו עוגן בחוק – יסוד: כבוד האדם וחירותו.

מפאת החשיבות בהגנה על האוטונומיה של הפרט, הגבלת כשרותו של אדם תעשה רק במקרים הראויים לכך. מקרים בהם כושר שיפוטו של האדם נפגם עד שמתעורר הצורך להגן עליו מפני עצמו – מפני מעשיו ומפני מחדליו, שמקורם בשיפוט מציאות לקוי – ולהגן עליו מפני הזולת, העשוי לנצל לרעה את כושר שיפוטו הלקוי (ע”א 4377/04 גל גורן הולצברג נ’ אביבה מירז, פ”ד סב(2) 661 (2007)). כפועל יוצא, בא לעולם תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית, שהסדיר את מנגנון “ייפוי כוח מתמשך”.

 

ייפוי כוח מתמשך שאלות ותשובות

מה זה ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי, המהווה חלופה למינוי אפוטרופוס. המסמך מאפשר לכל בגיר, שהוא כשיר וצלול, לקבוע כיצד ועל ידי מי, יטופלו ענייניו האישיים, כשלא יוכל לטפל בכך עוד. האדם בוחר מרצונו, בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען, מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו. תאונות, מחלות זקנה, דמנציה, מוגבלות נפשית או מוגבלות שכלית – כל אלה עלולות לפגוע בכושר השיפוט של האדם. על פי תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, הדרך לעשות זאת הינה על ידי מינוי של מיופה כוח. במסגרת מסמך זה, הממנה רשאי לקבוע מה יהיה תוקף ייפוי הכוח, באילו מקרים יופעל, מה תהיינה סמכויות מיופה הכוח, מה יהיו דרכי הפעולה ודרכי קבלת החלטות, מה יהיה מרחב שיקול הדעת, ובאילו מקרים מיופה הכוח יסיים את תפקידו. יפוי הכוח ייכנס לתוקף, במועד שבו הממנה לא יהיה מסוגל להבין בדבר, בעניין שלגביו ניתנו ההוראות.

 

מה ההבדל בין יפוי כוח מתמשך לבין צוואה?

מדובר על שני סוגי מסמכים משפטיים שונים, המשלימים אחד את השני: צוואה היא מסמך משפטי, המאפשרת לאדם בגיר, צלול וכשיר, להורות מה ייעשה ברכושו לאחר מותו. ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי, המאפשר לאדם להורות כיצד ייראו חייו, ומה ייעשה בו וברכושו, בחייו, במצבים בהם אין לו יכולת לקבל החלטות בצורה צלולה ועצמאית. במילים אחרות, מדובר על “צוואה בחיים“, וההחלטות שבו ייכנסו לתוקף במהלך חייו של עורך המסמך בלבד. כאשר האדם נפטר, פוקע תוקף ייפוי הכוח המתמשך. או אז, נכנסות לתוקף הוראות הצוואה, בכל הנוגע לחלוקת רכושו של המנוח.

 

סוגי ייפוי כוח מתמשך

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ”ב-1962 קובע מספר סוגים של ייפוי כוח מתמשך: ייפוי כוח מתמשך כללי (לכל ענייניו האישיים, הבריאותיים וענייני הרכוש של האדם הממנה), או ייפוי כוח מתמשך ספציפי, לתחום אחד בלבד: רק לעניינים אישיים; רק לענייני רכוש; או רק לענייני בריאות.

 

איזה מנגנוני פיקוח קיימים בייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך מבוסס על בחירה אישית, ועל מערכות יחסים משפחתיות או חברתיות של קרבה ואמון. לכן, הממנה יכול לבחור בן משפחה, אדם אחר הקרוב אליו או איש מקצוע המהימנים בעיניו, אשר הוא סומך עליהם. בנסיבות אלה סבר המחוקק כי אין הצדקה למנגנון פיקוח שוטף כפי שחל על אפוטרופוסים. עם זאת, המחוקק קבע מספר “איזונים ובלמים”, המאפשרים בקרה על ההליך ועל מיופה הכוח.

ראשית, רק עורך דין שעבר הכשרת חובה של האפוטרופוס הכללי, ושהוא נטול אינטרס, רשאי לערוך ייפוי כוח מתמשך. שנית, ניתן למנות “אדם מיודע”, שיהיה על מיופה הכוח ליידעם על כניסת ייפוי הכוח לתוקף, ועל פעולות שמיופה הכוח מבצע. שלישית, ניתן להטיל פיקוח של האפוטרופוס הכללי על מיופה הכוח. רביעית, משלוח תזכורות עיתיות לממנה מטעם האפוטרופוס הכללי, על קיומו של ייפוי כוח המופקד במאגר וכן הודעות שונות, בכדי לוודא שייפוי הכוח משקף את רצונו העדכני של הממנה. וחמישית, מתן אפשרות לקרוב או ידיד קרוב של הממנה לפנות לביהמ”ש, אם הוא סבור כי מיופה הכוח חורג מסמכויותיו או אינו נוהג לטובת הממנה.

 

מי יכול להתמנות כמיופה כוח?

החוק מייעד את תפקיד מיופה הכוח לאיש אמון של הממנה. להבדיל מאפוטרופסות, אין אפשרות למלא את תפקיד מיופה הכוח במסגרת עיסוק מקצועי כמיופה כוח. מיופה הכוח חייב להיות “יחיד” (לא תאגיד), בגיר, שהסכים לכך, המבין את משמעויות תפקידו, בעל יכולת לנהל את ענייני הממנה, ואין מניעה חוקית האוסרת עליו לעשות כן.

הבחירה באדם אחר שיפעל בשמך, ראוי שתיעשה מתוך רצון חופשי. לא בכדי לרצות מישהו, או כדי לא לפגוע בו. זוהי החלטה משמעותית, הנוגעת לרגעים הקשים ביותר (שאפשר שייארכו שנים רבות). כל אלה מחייבים חשיבה עמוקה ושיקולים עניינים. עוד אנו סבורים כי בחירה במספר מיופי כוח, עדיפה, ממספר סיבות. בנוסף, בחירה במספר מיופי כוח עשויה למנוע סכסוכים משפחתיים.

 

סמכויות מיופה הכוח

החוק קובע כי מיופה כוח חייב לפעול בשקידה, במיומנות, במסירות ובלא התרשלות. עליו לנהוג בתום לב לשמירת ענייני הממנה. החוק אינו מותיר שיקול דעת מלא למיופה הכוח, אלה יוצר מדרג החלטות וסמכויות. המדרג נע בין החלטות האסורות לחלוטין, דרך החלטות הנמצאות בשיקול דעת מיופה הכוח, ועד החלטות המצריכות אישור בית המשפט.

 

כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך

בכל אחד מסוגי ייפוי הכוח המתמשך, על מיופה הכוח לשלוח לאפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים בקשה לכניסה לתוקף, יחד עם חוות דעת רפואית המעידה על כך שהממנה אינו מסוגל להבין בדבר, או הוכחה אחרת, אם נקבע תנאי אחר לכניסה לתוקף בייפוי הכוח המתמשך. זאת, באמצעות מילוי פניה מקוונת, באמצעות הדפסת טופס הצהרה על כניסה לתוקף. ניתן כמובן לבצע זאת בהתייצבות אישית, על ידי מיופה הכוח, במשרדי האפוטרופוס הכללי.

 

פקיעת תוקף ייפוי כוח מתמשך

סעיף 32 כ”ב לחוק קובע מספר דרכים לפקיעת תוקף ייפוי כוח מתמשך. בפקיעת התוקף, מבוטל ייפוי הכוח מעיקרו ומיסודו. משמע, אין להוראותיו, או להנחיות המוקדמות שבו, כל תוקף או משמעות. הפקיעה תתרחש באחת מהדרכים הבאות:

 • במתן הוראה של הממנה.
 • בעת פטירתו של הממנה או של מיופה הכוח.
 • בסירוב מיופה הכוח לשמש בתפקידו.
 • בהתפטרותו של מיופה הכוח.
 • בשינוי במצבו של מיופה הכוח.

קראו כאן הרחבה נוספת בנושא פקיעת תוקף.

 

תהליך כתיבת ייפוי כוח מתמשך במשרד עורכי דין וולר ושות’

 • עריכת ייפוי הכוח, החתימה עליו, מתבצעות בפני עורך דין שהוסמך לעריכת ייפוי כוח מתמשך ע”י משרד המשפטים (רשימת עו”ד שרשאים לערוך ייפוי כוח מתמשך).
 • קיום פגישות הכנה עם הממנה. בפגישות, סוקרים את משמעויות יפוי הכוח המתמשך, החלופות, העניינים הנכללים בו, ומדרג הסמכויות. בנוסף, מובהרות אפשרויות ביטול ייפוי הכוח, האפשרות לידוע אדם נוסף על כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח, ועוד. 
 • בירור רצון הממנה, מצבו הבריאותי והנפשי, מצבו הכלכלי, המשפחתי, מעגלי הקרבה המשפחתיים ויחסי האמון. בנוסף, בירור באשר לגורמים הקרובים לו או הנאמנים עליו. הפגישה נועדה להבין לעומק את רצון המצווה, להציג תרחישים ודילמות, ולנסות לצפות את העתיד. רק כך ניתן לוודא שרצון הממנה ישתקף במדויק ובבירור.
 • ככל שעולה חשש שהממנה אינו כשיר לעריכת ייפוי כוח מתמשך, אנו עוצרים את התהליך. אנו מפנים את הממנה לרופא מומחה, לשם הערכת כשירות.
 • רק לאחר מכן, ינוסחו, באופן ברור וחד-משמעי, רצונותיו והוראותיו של הממנה, במטרה למנוע אפשרות של מחלוקת או פרשנות. מניסיוננו, כתיבת ההנחיות וייפוי הכוח בצורה ברורה – היא שתקבע את איכותו של המסמך בבוא היום.
 • לאחר אישור הממנה, חותם הממנה על ייפוי הכוח, וחותם מיופה הכוח. שתי החתימות יחדיו מהוות הסכמה לתוכן ייפוי הכוח המתמשך.
 • כתנאי לכניסה לתוקף של המסמך, שולח הממנה (או עורך הדין) את המסמך/הטופס הייעודי, לאפוטרופוס הכללי. רק לאחר קבלת אישור בכתב מהאפוטרופוס הכללי, ההפקדה מאושרת. קראו כאן הרחבה בנושא ייפוי כח מתמשך מקוון.

 

כמה זמן לוקח לערוך ייפוי כוח מתמשך?

לרוב, תהליך כתיבת ועריכת ייפוי כוח מתמשך, אורך בממוצע בין חודשיים לבין ארבעה חודשים. שתי הפגישות הראשונות, אורכות לפחות שעה וחצי עד שעתיים. תהליך העבודה, הבירור, הניסוח ועריכת ייפוי הכוח המתמשך אורכים עוד כ-10 עד 15 שעות עבודה.

 

עריכת ייפוי כוח מתמשך

אם אתם מתלבטים או שוקלים לערוך ייפוי כוח מתמשך, נשמח להיפגש עמכם ולסייע לכם. את ייפוי הכוח המתמשך רשאי לערוך רק עורך דין שהוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי. עם ניסיון של למעלה מ-40 שנה בתחום ייפוי כוח מתמשך, צוואות וירושות, נוכל לענות לכל צרכיכם. המדריך שהכנו עבורכם, מיועד לקבלת מושגים ראשוניים, אך לא מיועד להחליף התייעצות עם עורכי הדין שבמשרד עורכי דין וולר ושות’. צרו קשר, כבר עכשיו. 

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים