top image

הנחיות לתכנון ולביצוע תשתיות ופיתוח שכונות מגורים

חוברת הנחיות לתכנון ולביצוע תשתיות, הנחיות מרחביות רועי וולר עורך דין

המועצה האזורית גוש עציון, תחת ניהולו של רועי וולר, סיימה בשנת 2017 תהליך רחב-היקף, של כתיבת הנחיות לתכנון ולביצוע עבודות תשתית ופיתוח שכונות מגורים. זאת, לשם קביעת סטנדרטים מינימליים מחייבים של תכנון וביצוע עבודות, יצירת אחידות תכנונית ו”שפה משותפת”, למשיכת יזמים לפרויקטים, להגברת השקיפות שבתמחור ובביצוע הפרויקטים, לקיצור משך הזמן של הליכי התכנון והביצוע של פרויקטים, לעידוד חיי קהילה פעילים ותוססים במרחב הציבורי, ליצירת קשר מיטבי בין האזורים השונים ביישוב, ליצירת מרחב נגיש לכל המשתמשים, לשמירת איכות החיים הגבוהה של תושבי המועצה, להבטחת תחזוקה ברמה גבוהה של התשתיות ולצמצום צריכת המשאבים והפגיעה בסביבה ולהקטנת “טביעת הרגל” האקולוגית.


חוברת זו, אשר נכתבה על ידי רועי וולר, נתנה דגש רב לנושאי החברה והקהילה, מראה פני הישוב, הבטיחות, הביטחון, התפעול, התחזוקה והשירות השוטפים, בניה ופיתוח בר-קיימא, נגישות לאנשים עם מוגבלויות, ועוד. במקביל, נכתבו נהלים, שיטות ודרכי פעולה לאגפי ומחלקות המועצה, לתמיכה וליישום של חוברת הנחיות זו. אימוצם וביצועם של כל אלו, באופן עקבי ושיטתי, הנם מפתח והזדמנות לפיתוח ולחיזוק המועצה. 

הנחיות אלו, אשר אומצו כ”הנחיה מרחבית” במרחב התכנון גוש עציון, מיועדות לשימושם של מתכננים, מנהלי פרויקטים, מפקחים, יזמים, מנהלי פרויקט, מפקחים, מנהלי המועצה ו-וועדי יישובים.  

שתפו עם חברים