top image

הנחיות לתכנון ולביצוע תשתיות ופיתוח שכונות מגורים

חוברת הנחיות לתכנון ולביצוע תשתיות, הנחיות מרחביות רועי וולר עורך דין

סעיף 145 (ד) לחוק התכנון והבניה, התשכ”ה-1965, מקנה לוועדה מקומית סמכות לקבוע תקנות מרחביות למרחב התכנון שלה, אשר יעסקו בעיקר בהיבטים של עיצוב, היבטי פיתוח, וחיבור תשתיות. החוק מחלק את ההנחיות המרחביות, לשני סוגים:

  • הנחיות פרטניות – הנחיות הקשורות למאפיינים המיוחדים של מגרשים מסוימים או של סוגי מגרשים, שלא ניתן לקבוע לגביהם מראש הנחיות מרחביות, ובכלל זה מיקומם (דוגמת מגרשים הנמצאים במקומות חשובים, דוגמת הכניסה לישוב, תצפית, בסיום דרך נופית ועוד), צורתם (דוגמת מגרש בצורה שאינה סטנדרטית, מגרשים בשיפוע תלול), גודלם (מגרשים גדולים מאד) או ייעודם (מבנים לשימור וכדומה).
  • הנחיות אזוריות“- הנחיות הקשורות לעיצוב ופיתוח אחיד בכל האזור (עיר, ישוב, רובע או שכונה), אשר ייקבעו על ידי הועדה המקומית לתכנון ובניה, ויפורסמו באתר האינטרנט של הועדה. הנחיות אלו אינן יכולות לגבור על תכנית שאושרה כדין  (תב”ע), ומנגד – גוברות על כל החלטת רשות רישוי.

יתרונן הגדול של ההנחיות המרחביות הוא ביצירת וודאות ושקיפות, אשר נועדו להבטיח כי עורך הבקשה או היזם, יידעו מראש מה יידרש ממנו, ולא ייתקל בדרישות בלתי צפויות.

אמנם, חוק התכנון והבניה אינו חל באזור יהודה והשומרון: הדינים הקיימים מורכבים מן הדין העות’מאני, המנדטורי, הירדני ותחיקת הביטחון הישראלית. ענייני תכנון ובנייה מוסדרים בחוק תכנון ערים, כפרים ובניינים (חוק זמני מס’ 79), שנחקק בשנת 1966, על פי עקרון שמירת הדינים. אלא שהעיקרון לצורך שמירה על היבטי עיצוב, פיתוח וחיבור תשתיות, חל גם באזור יהודה והשומרון.

המועצה האזורית גוש עציון, תחת ניהולו של עו”ד רועי וולר, סיימה בשנת 2017 תהליך רחב-היקף, של כתיבת הנחיות לתכנון ולביצוע עבודות תשתית ופיתוח שכונות מגורים. זאת, לשם קביעת סטנדרטים מינימליים מחייבים של תכנון וביצוע עבודות, יצירת אחידות תכנונית ו”שפה משותפת”, למשיכת יזמים לפרויקטים, להגברת השקיפות שבתמחור ובביצוע הפרויקטים, לקיצור משך הזמן של הליכי התכנון והביצוע של פרויקטים, לעידוד חיי קהילה פעילים ותוססים במרחב הציבורי, ליצירת קשר מיטבי בין האזורים השונים ביישוב, ליצירת מרחב נגיש לכל המשתמשים, לשמירת איכות החיים הגבוהה של תושבי המועצה, להבטחת תחזוקה ברמה גבוהה של התשתיות ולצמצום צריכת המשאבים והפגיעה בסביבה ולהקטנת “טביעת הרגל” האקולוגית.

חוברת זו, אשר נכתבה על ידי עו”ד רועי וולר, נתנה דגש רב לנושאי החברה והקהילה, מראה פני הישוב, הבטיחות, הביטחון, התפעול, התחזוקה והשירות השוטפים, בניה ופיתוח בר-קיימא, נגישות לאנשים עם מוגבלויות, ועוד. במקביל, נכתבו נהלים, שיטות ודרכי פעולה לאגפי ומחלקות המועצה, לתמיכה וליישום של חוברת הנחיות זו. אימוצם וביצועם של כל אלו, באופן עקבי ושיטתי, הנם מפתח והזדמנות לפיתוח ולחיזוק המועצה. הנחיות אלו, אשר אומצו כ”הנחיה מרחבית” במרחב התכנון גוש עציון, מיועדות לשימושם של מתכננים, מנהלי פרויקטים, מפקחים, יזמים, מנהלי פרויקט, מפקחים, מנהלי המועצה ו-וועדי יישובים.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים