top image

הצהרת משתמש

 1. אתר האינטרנט של משרד עורכי דין וולר ושות’ – weller-law-office.com (להלן: “האתר” ו”המשרד“, בהתאמה) נבנה במטרה להציג את המשרד, את עורכי הדין בו ואת פעילותו, בפני לקוחות קיימים ופוטנציאליים, לתקשר עם הציבור הרחב באופן בלתי אמצעי, לספק מידע בנושאים בהם עוסק המשרד, ולהנגיש מידע משפטי לציבור בנושאים בהם עוסק המשרד.
 2. כל הצופה, המשתמש ו/או גולש באתר, כל המקבל ו/או צורך ו/או נחשף למידע, נתונים, שירותים, מוצרים מהאתר ו/או באמצעות האתר, מצהיר ומתחייב כי קרא והסכים, באופן בלתי חוזר, להצהרה זו, על כל הוראותיה. אם הגולש אינו מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אין הוא רשאי לעשות באתר כל שימוש.
 3. המידע הכלול באתר מהווה מידע כללי בלבד, הניתן לצרכים כלליים, ואינו מהווה ו/או אינו צריך להתפרש כייעוץ משפטי הניתן ממשרד וולר ושות’, או מטעם מי מטעם המשרד, ואין להסתמך עליו ככזה. המשרד מסיר בזאת כל אחריות ביחס לכל פעולה הננקטת (או שאינה ננקטת) על בסיס המידע הכלול באתר. המידע הכלול באתר זה עשוי שלא להיות עדכני, כולל, או מקיף.
 4. הצפיה, הגלישה והשימוש באתר, הנם באחריותו הבלעדית של המשתמש בלבד. המשתמש מסכים, באופן בלתי חוזר, כי אין לו, ולא תהיה לו, כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי המשרד ו/או מי מטעמו, בקשר עם השימוש באתר. המשתמש מתחייב לשפות את המשרד ואת כל מי מטעמו, בגין כל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו למשרד, במישרין או בעקיפין, בגין הפרת תנאי השימוש ו/או הדין על ידו.
 5. השימוש באתר אינו מהווה ו/או יוצר יחסי עורך דין – לקוח, בין המשרד ובין כל המשתמש באתר. כל תקשורת עם המשרד, ללא הסכמת המשרד המפורשת מראש, לא תתפרש כיוצרת יחסי עורך דין – לקוח. אין לשלוח מידע סודי, מסווג או חסוי, ללא עדכון מיידי של בעלי המשרד ומבלי לקבל הסכמה מפורשת מראש מהם. ללא הסכמה כאמור, המידע האמור לא ייחשב כסודי, חסוי ו/או כמוגן בחיסיון עורך דין – לקוח.
 6. המידע והנתונים באתר, עיצוב האתר, צורת הכתיבה, אופן הפניה והקריאה לפעולה, מיועדים לצורך תקשורת עם הציבור הרחב והנגשת מידע משפטי, ובשום מקרה אינם מהווים שידול מצד המשרד.
 7. התוכן, המידע והנתונים הכלולים באתר, הנם רכושו הבלעדי של המשרד, והם מוגנים בזכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות המשרד וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. אין לשנות, להעתיק, לשכפל, לשדר, לפרסם, להעביר ו/או להפיץ תוכן כאמור, לרבות לקחת חלק בפעולות אלה, ללא קבלת הסכמה, מראש ובכתב, מאת המשרד.
 8. האתר עשוי לכלול קישורים (Links), אל אתרים אחרים ברשת האינטרנט; הקישורים ו/או ההפניות מיועדים לנוחיות בלבד, ואין המשרד נושא בכל אחריות לאתרים אחרים או לאתרים המקושרים אליהם, למידע המופיע בהם, לאמינותם, לעדכניותם, לתוקפם, לחוקיותם, לשיטות העבודה, לפעולות, למחדלים ו/או למדיניות הפרטיות בהם.
 9. המשרד אינו אחראי כי השרת עליו מאוכסן האתר, יהיה נקי מוירוסים, רוגלות ו/או מרכיבים זרים, העלולים לפגוע ו/או לפגום, בכל צורה, בציוד המחשוב של המשתמש.
 10. למשרד שמורה הזכות לסגור, לבטל, להשעות את אתר האינטרנט, לשנות את האתר, מראהו ועיצובו, את היקף ו/זמינות השירותים והתכנים בו, לבטל שירותים ו/או לצמצמם, כולם או חלקם, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, עבור כל המשתמשים או עבור חלק מהם, ללא צורך בהודעה מוקדמת ו/או בפרסום.
 11. המשרד רשאי לשנות את תקנון האתר מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. לפיכך, מומלץ לחזור ולקרא את מדיניות הפרטיות, בעת הכניסה לאתר האינטרנט של המשרד.
 12. כל מחלוקת שתתגלע בין משתמש ו/או גולש באתר, לבין המשרד ו/או מי מטעמו, הנוגעת לפעילות באתר האינטרנט, תתברר בישראל בבתי המשפט בחיפה בלבד, ועל פי הדין החל בישראל בלבד, אשר יגברו על כללי כל דין זר.
 13. האמור במדיניות זו כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בה מיועד לנשים ולגברים כאחד. כל האמור במדיניות הפרטיות בלשון יחיד, אם רבים במשמע, ולהפך.
 14. ניתן ליצור קשר עם המשרד ולהפנות את תשומת לב המשרד לנושאים שונים במדיניות הפרטיות, על פי פרטי ההתקשרות המופיעים בתחתית העמוד, או ישירות כאן.
שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים