top image

הרשות המקומית מוסמכת לקבל מידע פלילי

טביעת אצבע - מרשם פלילי רשויות מקומיות

חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט- 2019, שנכנס לתוקף ביום 16.01.22, תיקן מספר סוגיות בתחום המרשם הפלילי, שהתעוררו במהלך השנים בפסיקת בתי המשפט ובדרכי יישום החוק. לצד חשיבות תיעוד עברו הפלילי של אדם ומסירת המידע עליו לגורמים שונים (לצורך הגנה על אינטרסים ציבוריים), עומד האינטרס לשיקום וחשיבות שילובו של בעל הרישום הפלילי בשוק התעסוקה. החוק קבע כי הרשות המקומית היא "גוף מוסמך" לקבלת מידע פלילי, ועליה לעמוד במספר הוראות לשם כך. מה המשמעויות של הנושא, על מועמדים לעבודה ועל עבודת הרשויות המקומיות ?

 

הרשות המקומית – גוף מוסמך לקבלת מידע פלילי

הרשות המקומית, כמי שאחראית על העסקת עובדים, ועל הגנה על האינטרס הציבורי, נדרשת לקבלת מידע פלילי על תושבים. בהתאם לתיקון לחוק, אף הרשות המקומית תצטרך לשקול ולאזן בין המידע הפלילי הדרוש לה על האדם, בבואה לקבל החלטות בעניינו לתפקידים מסויימים, לבין הצורך בשילוב האדם בחברה ובשוק התעסוקה.

 

ממונה על מידע פלילי ברשות המקומית

בהתאם לתיקון לחוק, על הרשות המקומית למנות "ממונה על מידע פלילי". הממונה יהיה אחראי לגיבוש הנחיות ונהלים פנימיים ברשות המקומית ובגוף המסייע לו, בנוגע לשקילת המידע הפלילי של אדם, לרבות התחשבות בתיקים תלויים ועומדים, בעת בחינת מתן זכות. כמו כן יהיה אחראי "הממונה על מידע פלילי" על גיבוש הנחיות ונהלים בעניין שמירת המידע הפלילי. ההנחיות או הנהלים הפנימיים שייקבעו בכל רשות, יתייחסו הן לנהלי העבודה סביב קבלת המידע הפלילי ושמירתו, והן לאופן הפעלת שיקול הדעת ביחס לעברו הפלילי של אדם.

 

גיבוש ויישום ההנחיות

מטבע הדברים, תפקיד "הממונה על מידע פלילי" דורש הבנה משפטית (לא בהכרח הכשרה משפטית) ופרקטית של הוראות החוק וחקיקה רלבנטית נוספת. על פי הודעת הממונה על הביקורת על מידע פלילי במשרד המשפטים, בחודשים הקרובים יערוך משרד המשפטים הכשרות, בהן יועברו אמות מידה שיגובשו על ידי הממונה על הביקורת על מידע פלילי, יחד עם הסבר מקיף לגבי החוק ומשמעויותיו.

 

משרד עורכי דין רשויות מקומיות

למשרד עורכי דין וולר ושות' ניסיון עשיר בליווי משפטי לרשויות מקומיות ותאגידים עירוניים, באופן שוטף ולצורך ביצוע פרויקטים. למידע נוסף, התייעצות, היערכות מקדימה ולקבלת חוות דעת, צרו קשר, כבר עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר