top image

הרשות המקומית מוסמכת לקבל מידע פלילי

טביעת אצבע, קבלת מידע פלילי, מרשם פלילי רשויות מקומיות

חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע”ט- 2019, שנכנס לתוקף ביום 16.01.22, תיקן מספר סוגיות בתחום המרשם הפלילי, שהתעוררו במהלך השנים בפסיקת בתי המשפט ובדרכי יישום החוק. החוק הגדיר מחדש את נקודת האיזון הראויה בין הצורך לקיים מאגר מידע פלילי ולשקול מידע שכלול בו בעת קבלת החלטות, לבין תקנת השבים – הצורך לאפשר לאנשים בעלי רישומים פליליים, ובהם אף אלה שלא הורשעו מעולם, ששבו למוטב, להשתלב מחדש בחברה בלי שכתם הרישום ילווה אותם לאורך כל חייהם. החוק קבע כי הרשות המקומית היא “גוף מוסמך” לקבלת מידע פלילי, ועליה לעמוד במספר הוראות לשם כך. מה המשמעויות של הנושא, על מועמדים לעבודה ועל עבודת הרשויות המקומיות?

 

הרשות המקומית – גוף מוסמך לקבלת מידע פלילי

על פי הוראות סעיף 40 לחוק, על גופים נותני זכויות, המקבלים מידע (מכוח התוספת הראשונה, סעיף 12 לחוק והתוספת השנייה או חיקוק אחר), למנות “ממונה על מידע פלילי”. הממונה יהיה אחראי על גיבוש הנחיות ונהלים פנימיים. על ההנחיות ו/או הנהלים הפנימיים שייקבעו, להתייחס הן לנהלי העבודה סביב קבלת המידע הפלילי ושמירתו, והן לאופן הפעלת שיקול הדעת ביחס לעברו הפלילי של אדם, לרבות התחשבות בתיקים תלויים ועומדים, בעת בחינת מתן זכות.

הרשות המקומית, כמי שאחראית על העסקת עובדים, ועל הגנה על האינטרס הציבורי, נדרשת לקבלת מידע פלילי על תושבים. בהתאם לתיקון לחוק, אף הרשות המקומית תצטרך לשקול ולאזן בין המידע הפלילי הדרוש לה על האדם, בבואה לקבל החלטות בעניינו לתפקידים מסויימים, לבין הצורך בשילוב האדם בחברה ובשוק התעסוקה.

 

ממונה על מידע פלילי ברשות המקומית

בהתאם לתיקון לחוק, על הרשות המקומית למנות ממונה על מידע פלילי. הממונה יהיה אחראי לגיבוש הנחיות ונהלים פנימיים ברשות המקומית ובגוף המסייע לו, בנוגע לשקילת המידע הפלילי של אדם, לרבות התחשבות בתיקים תלויים ועומדים, בעת בחינת מתן זכות. כמו כן יהיה אחראי “הממונה על מידע פלילי” על גיבוש הנחיות ונהלים בעניין שמירת המידע הפלילי. ההנחיות או הנהלים הפנימיים שייקבעו בכל רשות, יתייחסו הן לנהלי העבודה סביב קבלת המידע הפלילי ושמירתו, והן לאופן הפעלת שיקול הדעת ביחס לעברו הפלילי של אדם.

 

גיבוש ויישום ההנחיות

מטבע הדברים, תפקיד “הממונה על מידע פלילי” דורש הבנה משפטית ופרקטית של הוראות הדין. על פי הודעת הממונה על הביקורת על מידע פלילי במשרד המשפטים, בחודשים הקרובים יערוך משרד המשפטים הכשרות, בהן יועברו אמות מידה שיגובשו על ידי הממונה על הביקורת על מידע פלילי, יחד עם הסבר מקיף לגבי החוק ומשמעויותיו.

תלונות המתקבלות על התנהלות הגופים, נבדקות על ידי הממונה על הביקורת על מידע פלילי, במשרד המשפטי. ככל שהתלונה תמצא מוצדקת, רשאי הממונה על הביקורת לתת הוראות לתיקון הליקויים. המומנה אף רשאי להורות על הגבלות בדבר קבלת מידע פלילי, על ידי אותו הגוף.

 

משרד עורכי דין רשויות מקומיות

למשרד עורכי דין וולר ושות’ ניסיון עשיר בליווי משפטי לרשויות מקומיות ותאגידים עירוניים, באופן שוטף ולצורך ביצוע פרויקטים. למידע נוסף, התייעצות, היערכות מקדימה ולקבלת חוות דעת, צרו קשר, כבר עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים