top image

ועדה מקצועית מטעם וועדת המכרזים

המקור החוקי ומעמד ועדה מקצועית מטעם וועדת המכרזים

וועדות המכרזים לרוב ממנות ועדה מקצועית, מומחה או יועץ, לצורך בדיקת ובחינת ההצעות שהוגשו במכרז, ניקודן ודירוגן. תפקיד הוועדה המקצועית, המומחה או היועץ, לסייע לוועדת המכרזים לבצע את תפקידה. סמכות המינוי נעוצה בהוראות תקנה 10(ד) לתקנות חובת המכרזים, הקובעת כי “ועדת המכרזים רשאית להיוועץ במומחה או במומחים במהלך עבודתה”. גם ההוראות הנפוצות במכרזים קובעות כי וועדת המכרזים תהא רשאית להסתייע, למילוי תפקידה, ביועץ או במומחה מטעמה.

 

מעמד יועץ מקצועי או ועדה מקצועית

דקל (מכרזים, 2006, עמ’ 30), מדגיש כי היועץ, או הוועדה המקצועית שוועדת המכרזים מעסיקה, אינם חברים בוועדה, וחוות הדעת הנה בגדר המלצה בלבד. אולם, ככל שההתקשרות העומדת על הפרק סבוכה ומורכבת יותר, וככל שחברי ועדת המכרזים רחוקים בתחומי עיסוקם מנושא ההתקשרות, כך גדל משקלה של חוות הדעת. עוד מודגש כי שומה על ועדת המכרזים להגדיר בבירור את היקף סמכותו ואת תחומי פעילותו של היועץ, במסמכי המכרז עצמם או בכתב הסמכתו. במקביל, נדרש היועץ לפעול במסגרת הסמכה זו בלבד, ואין הוא רשאי לחרוג ממנה (עת״מ (ת”א) 1667/03 מוצרים סביבתיים מתקדמים נ׳ המועצה המקומית כפר שמריהו). למותר לציין כי מסמכי הוועדה המקצועית מהווים חלק ממסמכי המכרז וכפופים לזכות העיון לאחר סיום ההליך המכרזי.

 

שיקול הדעת העצמאי של וועדת המכרזים

שיקול הדעת וסמכות ההכרעה הן של ועדת המכרזים בלבד, ואסור לה לכפוף את שיקול דעתה ואת סמכותה, לשיקול הוועדה המקצועית או היועץ. על חברי ועדת המכרזים לשקול את חוות דעתה של הוועדה המקצועית או של היועץ, ולתת לה את המשקל הראוי — אך לקבל החלטה על סמך שיקול דעתם המלא והעצמאי. ב-עת״מ (ת”א) 1535/02 אלבקס וידאו ואח’ נ׳ מדינת ישראל שירות בתי הסוהר ואח’), קבע בית המשפט רף גבוה: על ועדת המכרזים לפעול בהתאם לחוות דעתו של היועץ המקצועי מטעמה, כל עוד לא הוטל ספק ביושרו או בכישוריו.

כב’ השופט (כתוארו דאז) רובינשטיין, ב-עע”מ 5853/05 אחים כאלדי בע”מ נ’ רכבת ישראל בע”מ [פורסם בנבו], קבע כי “הגם שלועדת המכרזים שיקול דעת עצמאי שלא לקבל המלצתה של ועדה מקצועית, ואין היא “חותמת גומי”, יש צורך בטעמים טובים ביותר לעשות כן. ההנחה היא, כי –

“ועדה מקצועית, נקוד על מקצועית, משקפת בקיאות במאטריה הספציפית שיש לה משקל רב ביותר. במידת מה דומה הדבר (בשינויים המחויבים), למומחה המתמנה מטעם בית המשפט בתחומי מקצוע, רפואה, הנדסה או ראיית חשבון. בית המשפט אמנם מחויב בשיקול דעת עצמאי, וזכאי שלא לקבל את חוות דעתו של המומחה שמינה, אך הדבר מטיל עליו מטבע הדברים נטל הנמקה.”

 

פסילת הצעה על ידי הוועדה המקצועית

הסמכות לפסול הצעה, כמו גם הסמכות להכשיר פגם בהצעה, נתונה אך ורק לוועדת המכרזים. תפקיד הוועדה המקצועית או היועץ המקצועי, להיות גורם ממליץ בלבד. אלא שהמציאות מראה כי הוועדות המקצועיות פוסלות מציעים במכרז, על הסף, ללא סמכות, ומבלי שוועדת המכרזים קיבלה החלטה בעניין.

 

ניגוד עניינים של חברי הוועדה המקצועית או יועץ לוועדה

נציג הרשות המנהלית לא יעמוד במצב של ניגוד עניינים. כך באשר לוועדת המכרזים, וכך גם באשר לחברי הוועדה המקצועית וליועץ. מכאן, שפעולה של ועדת המכרזים במצב שבו קיימת סתירה בין האינטרס הציבורי שעליו היא מופקדת לבין האינטרס של מי מחברי הוועדה, פסולה. כך גם פעולה שמתקיימת בה סתירה בין האינטרס הציבורי הרחב לבין האינטרס המוסדי של הגוף שוועדת המכרזים מייצגת, וכך גם פעולה היוצרת מראית עין של ניגוד עניינים מהסוגים האמורים.

בית המשפט פסק כי המבחן לקיומו של ניגוד עניינים הנו מבחן אובייקטיבי ולא מבחן סובייקטיבי. השאלה הרלבנטית, לפי בית המשפט, היא האם אדם סביר, המכיר את כל פרטי העניין ומסתכל עליו מן הצד, יסבור שקיים, בנסיבות העניין, חשש סביר או ממשי לקיומו של משוא פנים מצד אותו אדם או מצד ועדת המכרזים בכללותה (בג״צ 202/90 י.ב.מ. נ׳ משרד המשפטים, פ”ד מה(2)). די בקיומו של חשש מעין זה, אצל מי מחברי הוועדה המקצועית או אצל היועץ, כדי לפסול את החלטתה של ועדת המכרזים, גם אם אין כל ראיה לכך שחשש זה מומש בפועל או היה ממומש בפועל.

 

שירותי עורך דין מכרזים

מנסיוננו, כעורכי מכרזים עבור גופים ציבוריים, כחברים בוועדות מכרזים, וכיועצים משפטיים לחברות עסקיות המתמודדות במכרזים, הדרך הנכונה ביותר להגדיל את הסיכויים לזכות במכרז (ולהגן על הזכיה, במקרה של ניסיון לפסול אתכם), היא להסתייע, כבר מההתחלה, בשירותי עורך דין מכרזים.

משרד עורכי דין וולר ושות’ מעניק את השירותים הנחוצים והנדרשים להגשת מענה מדויק למכרזים, במטרה להגדיל את סיכויי הזכיה: בדיקת מסמכי המכרז, בדיקת תנאי הסף (והשגה עליהם, במידת הצורך), ניסוח שאלות הבהרה, איסוף המסמכים הנדרשים, בדיקת הערבות הבנקאית, בדיקת ההצעה במכרז, אימות חתימה על מסמכים. בנוסף, משרדנו מסייע לערער או להגן על תוצאות זכיה של מתמודדים, באמצעות בדיקת מעטפות ההצעות שהוגשו במכרז ואיתור ליקויים ופגמים אצל המתחרים, בדיקת חוות הדעת של הוועדה המקצועית או היועץ המקצועי, דרישה או עתירה לביטול זכיה, וייצוג בשימועים. צרו קשר עכשיו עם משרדנו, עורך דין מכרזים בחיפה, ונשמח לסייע.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים