top image

חשב מלווה

חשב מלווה, סמכויות חשב מלווה

חשב מלווה ברשויות המקומיות

חשב מלווה הוא בעל תפקיד, המופעל ברשויות מקומיות הנמצאות במשבר הנובע מניהול כספי וארגוני בעייתי. משרד הפנים, בתפקידו כמאסדר (רגולטור) של השלטון המקומי בישראל, נושא באחריות לגיבוש מדיניות כוללת לאסדרתו, להכוונתו ולפיקוח על תפקודו התקין. הוא ממונה על ידי שר הפנים, ומטרתו לענות על הצורך במנגנון מבוקר ורציונאלי להוצאת כספים ברשות המקומית, או בנסיבות מיוחדות.

 

רקע למינוי חשב מלווה

ביום 8/2/2004, קיבלה הממשלה את החלטה מס’ 1475, לפתרון המשבר הכספי החמור שאליו נקלעו רשויות מקומיות רבות. משבר זה התבטא, בין היתר, בגירעונות, ביכולת מוגבלת לספק שירותים מוניציפליים לתושבים, בקושי לשלם שכר לעובדים, בגידול ניכר בחובות לספקים, לבנקים ולמוסדות אחרים, בקושי לגייס אשראי בנקאי, בבעיות נזילות, בפיגור בתשלומים שוטפים ובתביעות משפטיות ועיקולים. בהחלטה ניתנו למשרד הפנים סמכויות שנועדו לטפל בגירעונות. בין הכלים שהוקנו למשרד הפנים: מינוי גובה ממונה, הכנסת הרשות לתוכנית הבראה, מינוי חשב מלווה, וכלים נוספים. בעקבות החלטת הממשלה, תוקנה פקודת העיריות.

 

מקור הסמכות למינוי חשב מלווה

סעיף 142ב לפקודת העיריות קובע, בתמצית, כי שר הפנים רשאי, לאחר שנתן לראש העירייה הזדמנות להשמיע את טענותיו ומנימוקים שיירשמו, למנות לעירייה חשב מלווה לתקופה שיקבע. זאת, בהתקיים אחד משלושת התנאים הבאים:

 1. שיעור הגירעון השוטף של העירייה, הוא 10% או יותר, ושיעור הגירעון המצטבר הוא 15% או יותר;
 2. תקציב העירייה או ענייניה הכספיים האחרים מנוהלים, לדעת השר, באורח לא תקין או שלא בהתאם להוראות כל דין;
 3. יש נסיבות מיוחדות שבשלהן דרוש, לדעת השר, מנימוקים שיירשמו, למינוי.

בית המשפט, ב-עת”מ (תל אביב-יפו) 1762/04 יורם חכם נ’ עיריית לוד, קבע כי –

“תפקידו של החשב המלווה הוא תפקיד של גורם חיצוני הממונה בנסיבות של כשל ניהולי ופיננסי, כידו הארוכה של משרד הפנים לשמירה על הקופה הציבורית ובמטרה להבריא את הרשות. תפקידו אינו תפקיד פורמלי של מציאת משבצת תקציבית מתאימה להוצאה של העירייה. יש בתפקיד אלמנט מהותי ומשמעותי של הפעלת שיקול דעת ובחינת שיקול דעתה של העירייה בהתחייבויותיה והתקשרויותיה”.  

סמכויות החשב המלווה

באופן תמציתי, על מנת לעמוד במשימותיו, ניתנה לחשב המלווה זכות “חתימה שלישית” על כל מסמכי הרשות שיש להם ערך כספי. חתימה זו הנה בנוסף על חתימתם של ראש הרשות, וגזבר הרשות. סעיף 142ג(א) לפקודה, מפרט את ההוראות הבאות:

 • החשב המלווה, והוא בלבד, אחראי על גביית מסי העירייה.
 • לחשב המלווה מוקנות כל הסמכויות הנתונות לעירייה, לראש העירייה או לעובד העירייה לצורך גביית מסי העירייה. לא יהיו לגורמים אלה הסמכויות האמורות, כל עוד המינוי עומד בתוקף.
 • לא תינתן הנחה ממסי העיריה, אלא אם כן אישר החשב המלווה, בכתב, את החלטת המועצה או ועדת ההנחות. החלטת מועצה או ועדת הנחות שלא אושרה כאמור – בטלה.
 • דבר מינויו של החשב המלווה יצוין בכל מסמך של העיריה שהוא בעל משמעות כספית או תקציבית.
 • עיריה, ראש עיריה, מי שסמכויות ראש העיריה נאצלו לו לפי סעיף 17 לחוק הבחירה הישירה, ועובד העיריה, לא יתחייבו בהתחייבות כספית כלשהי מטעם העיריה, לרבות לענין תנאי העסקה כהגדרתם בסעיף 33א(ד) לחוק יסודות התקציב, התשמ”ה-1985, אלא אם כן ניתן לאותה התחייבות אישור מראש ובכתב של החשב המלווה.
 • התחייבות כספית מטעם העיריה לא תחייב את העיריה אלא אם כן חתם עליה, נוסף על החתימות הנדרשות לפי פקודה זו, גם החשב המלווה.
 • על כל התחייבות כספית יצוין בכתב כי מונה לעיריה חשב מלווה וכי זו תחייב את העיריה רק אם נחתמה על ידו כאמור.
 • לא יתמנה אדם לעובד העיריה אלא אם כן אישר החשב המלווה, מראש ובכתב, את העסקתו ואת תנאי העסקתו.
 • לחשב המלווה יהיו הסמכויות האמורות בסעיף 142א(ה) הדרושות לו לשם מילוי תפקידו ויחולו לענין זה הוראות הסעיף האמור.
 • הסמכות להעביר כספים מסעיף אחד שבתקציב למשנהו, לפי הוראות סעיף 211, תהיה נתונה לחשב המלווה.

חשב מלווה בעל סמכויות מוגברות

סעיף 142ג(א), (ב) קובע כי אם נוכח שר הפנים כי הרשות אינה מבצעת את תכנית ההבראה, רשאי השר, בהתייעצות עם שר האוצר, להקנות לחשב המלווה, לתקופה של 6 חודשים, סמכויות  נוספות. בכלל הסמכויות – פיטורי עובדים, התקשרות בהתחייבות כספית בשם העיריה, קבלת אשראי, הכנת תקציב, הטלת ארנונה כללית ומסים שהרשות מוסמכת להטילם.

סמכויות חשב מלווה בתאגידים עירוניים

בעבר, כפי שמציין מרכז המחקר והמידע של הכנסת, החוק לא איפשר לשר הפנים למנות חשב מלווה לתאגיד עירוני (ראה כאן סקירה). כיום, סמכויותיו הרגילות של החשב המלווה יחולו גם על תאגיד עירוני בבעלות מלאה, למעט תאגיד שהוא חברה שכל מטרתה היא גיוס אשראי לעירייה או לעירייה ולרשות מקומית אחרת.

 

עורך דין רשויות מקומיות 

משרד עורכי דין וולר ושות’ מעניק ליווי וייעוץ משפטי שוטף, לרשויות מקומיות ולתאגידים עירוניים. לכל שאלה בתחום, צרו קשר.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים