top image

טפסי בקשה להקצאת מקרקעין ללא תמורה או בתמורה סמלית

הקצאת מקרקעין ללא תמורה

טפסי בקשה להקצאת מקרקעין ללא תמורה או בתמורה סמלית

המקרקעין ניתנים לרשויות המקומיות, כנאמן של הציבור, על מנת לאפשר להן לעשות בהן שימוש מושכל ולבצע פעולות שונות, על פי סמכויותיהן וחובותיהן כלפי התושבים. בין מטרות אלה נכללות פעולות חינוך, תרבות, מדע, דת, צדקה, סעד, רווחה, בריאות וספורט. לצורך מימוש בפועל של המטרות, מקצות הרשויות המקומיות מקרקעין, ללא תמורה או בתמורה סמלית, למוסדות ציבוריים הפועלים בתחום שיפוטה, בהליך של מכרז. לנוחיותכם, ריכזנו את רשימת המסמכים הנפוצים ביותר לצורך בקשה להצאת מקרקעין ללא תמורה או בתמורה סמלית.

 

בקשה להקצאת מקרקעין ללא תמורה או בתמורה סמלית

ההליך המכרזי של הקצאת המקרקעין, נוסח בהוראות חוזר מנכ”ל משרד הפנים 5/2001 (אשר נכתב בעקבות בג”ץ 3638/99 בלומנטל ואח’ נ’ עיריית רחובות ואח’, פ”ד נד(4) 220). בהתאם לכך, ניסחו מרבית הרשויות המקומיות נוהל הקצאה, הכולל דרישה של המסמכים הבאים, כתנאי לבחינת הבקשה:

 • טופס בקשת הקצאת קרקע או מבנה.
 • תעודת רישום עמותה ותקנון העמותה.
 • פנקס חברי הוועד.
 • כתובת העמותה וכתובת מקום הפעילות.
 • פירוט פעילות העמותה בכלל, והפעילות המתוכננת בקרקע או במבנה בפרט.
 • תקציב מאושר או הצעת תקציב לשנת הכספים הנוכחית.
 • אישור ניהול תקין, בתוקף.
 • דו”חות מבוקרים של השנתיים האחרונות, או דו”ח מבוקר ומאזן בוחן, בהתאם לתאריך הגשת הבקשה.
 • אישור רישום במע”מ.
 • אישור שנתי מרשויות מס הכנסה.
 • הוכחת הצורך בהקצאת הקרקע, אם רלוונטי.
 • כל מסמך, תצהיר, תשלום, ערבות או התחייבות נוספת, הנדרשים על ידי הרשות המקומית.

 

משמעויות הקצאה שלא בהתאם לנוהל הקצאות

בתחילה, נוהל הקצאת הקרקעות שפרסם משרד הפנים, היווה הנחיה מינהלית. הנחיה זו לא חייבה את הרשות המקומית, אלא הנחתה אותה בהפעלת שיקול הדעת. אלא שההלכה המחייבת בנושא זה נקבעה ב-עת”מ (י-ם) 1060/04 ברקת ואח’ נ’ ראש עיריית ירושלים ואח’, במסגרתה דן בית המשפט במתן רשות שימוש שניתנה על ידי הרשות המקומית, שלא בהתאם לנוהל ההקצאות. בית המשפט קבע כי כל הקצאה חייבת להיעשות לפי נוהל ההקצאות. לאורו של עיקרון זה צריכה להתנהל הרשות המקומית במהלכים הקודמים להקצאה.

מכאן ולהבא, לא ניתן לפעול אלא עפ”י נוהל ההקצאות הקיים. נוהל זה הנו הערובה היחידה להבטחת שוויוניות, הוגנות ושקיפות בהקצאת המקרקעין. כפי שפסק בית המשפט, “אין חיים מחוץ לנוהל”.

 

עורך דין מומחה לענייני רשויות מקומיות

עורך דין רשויות מקומיות, הבקיא בהוראות החוק, הפסיקה, חוזרי המנכ”ל ונהלי העבודה, יכול לסייע למלכ”רים במימוש יעיל וחוקי של הקצאת המקרקעין. במקביל, יוכל לסייע לעמותה להסדיר את ענייניה למול הרשות המקומית, ככל שיועלו טענות בדבר הקצאה לא תקינה שביצעה הרשות. לכל שאלה, צרו קשר, עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים