top image

טפסי בקשה להקצאת מקרקעין ללא תמורה או בתמורה סמלית

שאלה

המקרקעין ניתנים לרשויות המקומיות, כנאמן של הציבור, על מנת לאפשר לרשויות המקומיות, לעשות בהן שימוש מושכל ולבצע פעולות שונות, על פי סמכויותיהן וחובותיהן כלפי התושבים: חינוך, תרבות, מדע, דת, צדקה, סעד, רווחה, בריאות וספורט. לצורך מימוש בפועל של מטרות אלו, מקצות הרשויות המקומיות מקרקעין, ללא תמורה או בתמורה סמלית, למוסדות ציבוריים הפועלים בתחום שיפוטה, בהליך של מכרז. לנוחיותכם, ריכזנו את מרבית המסמכים והטפסים הנדרשים לצורך הגשת בקשה להצאת מקרקעין ללא תמורה או בתמורה סמלית.

 

בקשה להקצאת מקרקעין ללא תמורה או בתמורה סמלית

ההליך המכרזי של הקצאת המקרקעין, נוסח בהוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים 5/2001 (אשר נכתב בעקבות בג"ץ 3638/99 בלומנטל ואח' נ' עיריית רחובות ואח', פ"ד נד(4) 220 [פורסם בנבו]). בהתאם לכך, ניסחו מרבית הרשויות המקומיות נוהל הקצאה, כאמור, הכולל דרישה של המסמכים הבאים, כתנאי לבחינת הבקשה:

 • טופס בקשת הקצאת קרקע או מבנה.
 • תעודת רישום עמותה ותקנון העמותה.
 • פנקס חברי הוועד.
 • כתובת העמותה וכתובת מקום הפעילות.
 • פירוט פעילות העמותה בכלל, והפעילות המתוכננת בקרקע או במבנה בפרט.
 • תקציב מאושר או הצעת תקציב לשנת הכספים הנוכחית.
 • אישור ניהול תקין, בתוקף.
 • דו"חות מבוקרים של השנתיים האחרונות, או דו"ח מבוקר ומאזן בוחן, בהתאם לתאריך הגשת הבקשה.
 • אישור רישום במע"מ.
 • אישור שנתי מרשויות מס הכנסה.
 • הוכחת הצורך בהקצאת הקרקע, אם רלוונטי.
 • כל מסמך, תצהיר, תשלום, ערבות או התחייבות נוספת, הנדרשים על ידי הרשות המקומית.

 

משמעויות הקצאה שלא בהתאם לנוהל הקצאות

אמנם, בתחילה, נוהל הקצאת הקרקעות שפרסם משרד הפנים, היווה הנחיה מינהלית, שאינה מחייבת את הרשות, אלא מנחה אותה בהפעלת שיקול דעתה. אלא שההלכה בנושא זה נקבעה ב-עת"מ (י-ם) 1060/04 ברקת ואח' נ' ראש עיריית ירושלים ואח' [פורסם בנבו], במסגרתה דן בית המשפט במתן רשות שימוש שניתנה על ידי הרשות המקומית, שלא בהתאם לנוהל ההקצאות. בית המשפט קבע כי כל הקצאה חייבת להיעשות לפי נוהל ההקצאות. לאורו של עיקרון זה צריכה להתנהל הרשות המקומית במהלכים הקודמים להקצאה… לא ניתן לפעול אלא עפ"י נוהל ההקצאות הקיים, בהיותו הערובה היחידה להבטחת שוויוניות, הוגנות ושקיפות בהקצאת המקרקעין של הרשות המקומית. כפי שפסק בית המשפט, "אין חיים מחוץ לנוהל".

 

עורך דין מומחה לענייני רשויות מקומיות

עורך דין רשויות מקומיות, הבקיא בהוראות החוק, הפסיקה, חוזרי המנכ"ל ונהלי העבודה, יכול לסייע לעמותות בקידום ומימוש מהיר, יעיל וחוקי של הקצאת המקרקעין ברשות המקומית. זאת, במטרה לממש את מטרותיה של העמותה. במקביל, יוכל לסייע לעמותה למול הרשות המקומית, ככל שיועלו טענות בדבר הקצאה לא תקינה שביצעה הרשות. לכל שאלה, צרו קשר, עכשיו.

 

מובהר, למען הסר כל ספק, כי סקירה זו הנה כללית, ומטרתה להוות מסגרת ראשונית עבור הרשויות המקומיות. משכך, היא אינה ממצה ומקיפה את כל הוראות הדין, ואין להסתמך עליה.

שתפו עם חברים

לא הצלחנו לאתר את הטופס.