top image

מדיניות פרטיות

 1. משרד עורכי דין וולר ושות’ (להלן: “המשרד“), רואה חשיבות רבה בהגנה על פרטיות הגולשים. מתוך כך, המשרד מבקש להביא בפניך, הגולש או המשתמש באתר האינטרנט של המשרד, weller-law-office.com (לעיל ולהלן: “אתר האינטרנט“), מידע ונתונים, באופן שקוף וברור, לגבי האופן שבו המשרד ו/או מי מטעמו, אוסף מידע, מטפל ומשתמש במידע אודותיך (להלן: “מדיניות הפרטיות“).
 2. בעת השימוש באתר, הדפים שמפעיל המשרד ברשתות החברתיות ו/או במסגרת הפניה למשרד ו/או ההתקשרות מול המשרד, אתה מסכים לכך שאנו נאסוף, נשמור ונשתמש במידע אודותיך באופן המתואר במדיניות זו ומסכים לסיכונים המתוארים.
 3. במדיניות הפרטיות, הביטוי מידע אישי” משמעו – כל מידע הנאסף על ידי המשרד ו/או נמסר לו על ידיך או מי מטעמך, במסגרת השימוש באתר ו/או בדפים ברשתות החברתיות ו/או בשירותים הכלולים בהם, שבאמצעותו ניתן באופן סביר לזהות אותך ו/או מידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, לרבות, אך לא רק, שם פרטי, שם משפחה, מס’ תעודת זהות, כתובת מגורים, ת.ד., מספרי טלפון, מספרי פקס’, תפקיד, מקצוע, השכלה, כתובת דוא”ל, תחומי עניין, מידע נוסף בעת יצירת קשר עם המשרד, וכיוצ”ב.
 4. מובהר, למען הסר ספק, כי אינך מחויב על פי חוק למסור את המידע האישי למשרד, ומסירת המידע האישי נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך. אולם, אתה מסכים לכך כי ללא מסירת המידע, המשרד לא יוכל להציע לך את השירותים הכלולים באתר האינטרנט, ברשתות החברתיות ו/או בשירותי המשרד, כולם או חלקם.
 5. המידע האישי אודותיך אפשר שייאסף ויישמר, למטרות הבאות: מתן אפשרות שימוש באתר האינטרנט ו/או בדפים ברשתות החברתיות, בתכנים הכלולים בהם ובשירותים שהם מציעים; רישום לעלונים, דוא”ל, SMS, הודעות מסוג WhatsApp, ניוזלטרים, וובינר, תכניות, מכתבים, פניות, הודעות או שירותים המוצעים על ידי המשרד; ניתוח ושיפור השירותים, והצעת שירותים חדשים/נוספים; יצירת קשר, כאשר המשרד סבור שקיים צורך בכך; הגנה על האינטרסים, הזכויות והנכסים של המשרד ו/או של צד ג’, לרבות פתיחה בהליכים משפטיים או התגוננות מפניהם; מתן ואספקה של שירותים, שליחה של הצהרות, חשבונות עסקה, העתקי מסמכים, תזכורות תשלום; הצעת עבודה, או לקיום הוראה אחרת על פי דין; לספק תמיכה ולטפל בבקשות או בתלונות.
 6. בנוסף, אפשר שייאספו ויישמרו נתונים אודות הגלישה באתר האינטרנט ו/או בדפים ברשתות החברתיות, לרבות יומן פעילות (Log), נתוני תעבורה (לרבות, כתובות IP, תאריך הגישה, עמודים אליהם בוצעה גישה, שפת השימוש, נתוני מיקום כללי של המשתמש, דו”חות קריסה, סוגי הדפדפן, נתונים לגבי המכשיר בו נעשה שימוש, כתובת האתר שממנה הופנית לאתר, ועוד). חלק מהנתונים הללו לא יזהו אדם ספציפי, ולכן לא יחשבו כ”מידע אישי”.
 7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשרד יהיה רשאי לעשות שימוש במידע שאינו מזהה אותך אישית למטרות לגיטימיות שונות, דוגמת שיפור שירותי המשרד ו/או היישומים המוצעים באתר; ניטור ושמירה על האתר מוגן, מאובטח, ומניעת הונאות; ניתוח והתאמה של תכנים, שירותים ופרסומות המוצגים באתר; מחקר סטטיסטי לגבי אופן השימוש באתר ובשירותים ובתכנים המוצעים דרכו.
 8. אתר האינטרנט עשוי לעשות שימוש ב”עוגיות” (Cookies) , לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ולצרכי אבטחת מידע. אנו עשויים להיעזר ב-Cookies שמקורן בצדדים שלישיים, בהם Google Analytics ורשתות חברתיות, שנועדו להצגת מודעות בדבר מוצרים או שירותים, בהתבסס על פעילויותיך השונות ברחבי האינטרנט. עומדת לזכותך היכולת לקבל או לסרב לקבל קבצי .cookies רוב דפדפני האינטרנט מתוכנתים כברירת מחדל לקבל אוטומטית קבצי cookies , אך בדרך כלל ניתן לשנות את מאפייני הדפדפן כך שיסרב לקבלת קבצי cookies  אם תבחר בכך. אם תבחר לסרב לקבל קבצי cookies ייתכן שלא תוכל לחוות באופן מלא את המאפיינים והשירותים המוצעים לך באתר.
 9. האתר, והדפים ברשתות החברתיות, כוללים קישורים (Links), לאתרים חיצוניים, מידע, מסמכים, מדיה ויישומים שונים ברשת האינטרנט, שאינם מופעלים על ידי המשרד, ואשר מונהגת בהם מדיניות פרטיות שונה. בנוסף, אתרים שונים, שאינם בשליטת המשרד, עשויים להפנות ו/או לקשר עצמם, או רכיבים שבהם או חיצוניים אליהם, אל אתר האינטרנט של המשרד. מובהר כי המשרד אינו מחזיק, מנהל ו/או שולט על האתרים השונים, על האופן שבו האתרים השונים אוספים מידע אישי אודותיך ועושים בו שימוש, על התדירות ו/או המטרות של האתרים השונים. המשרד אינו נושא באחריות בקשר עם מדיניות, שיטות עבודה, פעולות או מחדלים של אתרים שונים ו/או צד ג’ כאמור.
 10. המשרד לא יעביר לצד ג’ את המידע הנאסף אודותיך בשל שימוש באתר ו/או ברשתות החברתיות ו/או במסגרת ההתקשרות עם המשרד, ללא הסכמתך, אלא במקרים הבאים: ככל שהדבר דרוש לצורך אספקת השירותים והתכנים המוצעים דרך אתר ו/או הדפים ברשתות החברתיות ו/או ע”י המשרד; אם תתקבל במשרד התראה לנקיטה בהליכים משפטיים כנגד המשרד, בגין פעולות שבוצעו על ידיך; בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין המשרד או מי מטעמו; אם המשרד יארגן את פעילויותיו במסגרת גוף אחר, המשרד יהיה זכאי להעביר לגוף האחר את המידע האישי או כל מידע אחר שנצבר אודותיך, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו, לכל הפחות; אם תועלה טענה ו/או יתעורר חשד במשרד כי ביצעת מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע במשרד ו/או במי מטעמו ו/או בצד ג’ כלשהו; אם המשרד יידרש לכך על פי צו שיפוטי, דרישה של רשות מוסמכת או לפי דין; לצורך מסירת ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות קשורות וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד ג’, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד. המשרד לא יחשוף בפניהם ביודעין את זהותך, ללא הסכמתך.
 11. אתר האינטרנט של המשרד מיישם מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע, המצמצמים את הסיכונים, אולם אינם מבטיחים חסינות מלאה מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן באתר. בהתאם לכך, המשרד אינו מתחייב כי כל מידע שיועבר על ידך אלינו, דרך רשת האינטרנט, יהיה מוגן.
 12. המשרד עשוי להעביר את המידע אודותיך, אל מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל, ולאחסן אותו במדינות אחרות. במקרים כאלו, המשרד ינקוט בצעדים כדי להבטיח כי המידע האישי אודותיך יוגן כראוי.
 13. המשרד עשוי לשנות, מעת לעת, את מדיניות הפרטיות, על פי שיקול דעתו המלאה והבלעדית. כל שינוי במדיניות הפרטיות יפורסם באתר האינטרנט של המשרד. לפיכך, מומלץ לחזור ולקרא את מדיניות הפרטיות, בעת הכניסה לאתר האינטרנט של המשרד.
 14. האמור במדיניות זו כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בה מיועד לנשים ולגברים כאחד. כל האמור במדיניות הפרטיות בלשון יחיד, אם רבים במשמע, ולהפך.
 15. ניתן ליצור קשר עם המשרד ולהפנות את תשומת לב המשרד לנושאים שונים במדיניות הפרטיות, על פי פרטי ההתקשרות המופיעים בתחתית העמוד, או ישירות כאן.
שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים