top image

מניעת הידרדרות תפקודית של אזרחים ותיקים

אזרחים ותיקים הדרדרות תפקודית

מניעת הידרדרות תפקודית של אזרחים ותיקים

הגידול במספר האזרחים הוותיקים בישראל, מביא עמו אתגרים משמעותיים. אחד מהם הוא השאיפה לשמר את תפקודם הפיזי והמנטלי של האזרחים הוותיקים בישראל, ולהפחית את התלות שלהם בזולת. ביום 2/6/2022 פורסמה טיוטת ממצאי והמלצות עבודת צוות בין־משרדי (וכאן ההמלצות, להורדה ישירה), לבחינת כלל המענים הניתנים כיום לאוכלוסייה הוותיקה לצורך שימור תפקודה. הצוות, שכלל נציגים ממשרדי הבריאות, הרווחה, המוסד לביטוח לאומי, משרד האוצר, המשרד לשוויון חברתי ומשרד ראש הממשלה, גיבשו המלצות למניעת הידרדרות תפקודית של אזרחים ותיקים.

הממצאים המרכזיים:

  • מבנה והתאמת מערכת הסיעוד לצרכים ולחברה בישראל: מערכת הסיעוד מפוצלת בין מספר רב של גורמים שלא פועלים בתיאום. מקבלי הגמלה מאולצים להתנהל ולקבל שירותים מגופים שונים, דבר שעלול ליצור בלבול ופגיעה ברצף הטיפולי ובמיצוי הזכויות. בולט בהיעדרו גוף שתכליתו ומטרתו שימור תפקוד ומניעת הדרדרות תפקודית בת מניעה.
  • הדרדרות תפקודית של אזרחים ותיקים: קיימים מספר גורמים המסלימים, במישרין או בעקיפין, הדרדרות תפקודית. בין אם טרם תחילת ההדרדרות או במהלך הדרדרות קיימת. בין הגורמים: תזונה לקויה; ניתוק חברתי ומשפחתי ואיבוד מסגרות חברתיות; אובדן משמעות; משבר נפשי ודיכאון אשר לרוב נובעים מבדידות, התאלמנות וחוויות אובדן נוספות; שינוי דרמטי המשליך על ההוויה והפעילות ביומיום; איבוד מיומנויות ואוטונומיה; היעדר תעסוקה, בין אם בשכר או בהתנדבות; אורח חיים שאינו פעיל, הסתגרות בבית, הימנעות מפעילות גופנית; דעיכה קוגניטיבית; אירועי אשפוז בבתי חולים; אירוע טראומתי-פיזי (נפילה, ניתוח, התקף לב, שבץ ועוד) ושיקום לוקה בחסר לאחריו; מרחק ממענים קיימים והיעדר יכולת ניידות עצמאית; טיפול לקוי במצבים רפואיים כרוניים; תנאי מגורים “מסכנים” ושאינם נגישים, מכשולים במרחב הציבורי; היעדר מעקב רפואי רציף; וחוסר התמצאות במענים הקיימים ובמימושם.
  • פיקוח, בקרה ומדידה: היעדר אמות מידה אחידות ומוסכמות על כלל הגופים השותפים בטיפול באזרח ותיק; היעדר כלים למדידת היעילות של מתן הגמלה על טיב הטיפול הסיעוד, מניעת ההידרדרות ודחיקת התלות; וליקויים בכלי הפיקוח והבקרה על איכות הטיפול והגשמת ייעודה של גמלת סיעוד.
  • היעדר דאטה ומיפוי מדויקים של מצבים ואירועים המזרזים הידרדרות תפקודית.
  • מערכת הבריאות: מחסור באנשי צוות רפואי, מטפלים סיעודיים, כוח עזר ומיטות אשפוז – גם הם מערימים קשיים על מאמצי מניעת ההדרדרות התפקודית.
  • תפקיד הרשויות המקומיות: לרשויות המקומיות, ולמחלקות לשירותים חברתיים בתוכן, קיים ערך מוסף בתחום הדאגה לאזרחים ותיקים והוא בעיצוב ויצירת התנאים הפיזיים והחברתיים במרחב כמקדמי בריאות ומונעי הדרדרות תפקודית. עם זאת, בשל השונות הרבה הקיימת בין הרשויות המקומיות בישראל, קיים גם שוני מובהק ביכולותן להוות גורם אחראי בלעדי על מניעת הדרדרות של אזרחים ותיקים.

עריכת ייפוי כוח מתמשך

וולר ושות’ משרד עורכי דין, בעלי רקע, מומחיות וניסיון של למעלה מ-40 שנה, ומלווים אזרחים ותיקים ומשפחות, בתחומי הצוואות, הירושות, וייפוי כוח מתמשך. משרדנו ישמח לסייע לכם בכל הסוגיות, הנושאים והאתגרים. לכל שאלה, בעיה או התלבטות, צרו קשר. 

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים