top image

קרן הפיצויים (מס רכוש)

מס רכוש קרן הפיצויים

מס רכוש פיצויים 

חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ”א-1961, נועד לתת מענה לנזקים שנגרמו עקב מלחמה או עקב פעולות איבה אחרות. הפיצוי בעד נזקים אלה משולם על ידי מדינת ישראל, באמצעות קרן ייעודית. התכלית של כל פיצוי נזיקי ובכלל זאת פיצוי לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), נועד להחזיר את המצב של הניזוק לקדמותו וליתן לו פיצוי מלא בגין הנזק שהוכח. על פי החוק, פיצויים משולמים בגין נזקים משלושה סוגים:

  • נזק מלחמה. נזק שנגרם לגוף הנכס עקב פעולות מלחמה על ידי הצבאות הסדירים של האויב או עקב פעולות איבה אחרות נגד ישראל או עקב פעולות מלחמה על ידי צה”ל.
  • נזק עקיף. הפסד או מניעת רווח כתוצאה מנזק מלחמה בתחום יישוב ספר, או מחמת אי אפשרות לנצל נכסים המצויים בתחום ישוב ספר, עקב פעולות מלחמה, כאמור.
  • נזק בצורת. נזק שנגרם ליבול הצמח הפגיע באזור נפגע, מחמת כמות משקעים בלתי מספקת או שלא בעתם.

 

הזכאות לפיצויים

התקנות העיקריות העוסקות בתשלום פיצויים לפי חוק זה הן תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), תשל״ג –1973. תקנות אלו החליפו את תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזקי מלחמה ונזק עקיף), תשכ״ז–1967. לאחר מלחמות ומבצעים צבאיים (מלחמת לבנון השניה, “צוק איתן”, ו”שומר החומות”), הותקנו הוראות שעה רלוונטיות. כללי הזכאות לפיצויים וחישוב הפיצויים נקבעים בתקנות על ידי שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת. בשנת 2014 הותקנו תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (פיצויים בשל פגיעה ממעשה אלימות הנובע מהסכסוך הישראלי-ערבי), תשע”ה-2014, המקנות זכות לפיצויים גם בגין נזק שנגרם ממעשה אלימות הנובע מהסכסוך הישראלי-ערבי, שמטרתו העיקרית פגיעה בשל השתייכות למוצא לאומי-אתני.

 

מימוש הזכאות לפיצוי מס רכוש

רשות המסים בישראל היא הגוף האחראי על מימוש הזכאות, באחת משתי הדרכים:

  • פגיעה פיזית (נזק ישיר) – קרוב לזמן האירוע, מיד כשמתאפשר על ידי כוחות הביטחון, מגיעים אנשי קרן הפיצויים (מס רכוש) ברשות המסים, לאזור שנפגע, יחד עם שמאים ומהנדסים. צוותים אלה מתעדים את הנזקים, עורכים חישוב של ערך או השווי של המבנה ומנחים את הבעלים לגבי אופן הגשת תביעה. שמאות זו מסייעת לקביעת הפיצויים הכספיים, כדי לשקם ולתקן את הנזק בשיקום עצמי, או על ידי חברות משקמות, שפועלות מטעם קרן הפיצויים.
  • נזק עקיף. נזקים עקיפים הם נזקים של הפסד או מניעת רווח לעסקים שלא יכלו לפעול כתוצאה מפעולות המלחמה שקרו. את שיעורי הנזק ואת הזכאות מאשרת וועדת הכספים של הכנסת.

 

הגשת תביעה מקוונת לנזק ישיר

נכון להיום, ניתן להגיש תביעה מקוונת לנזק ישיר. הפרטים הנדרשים הם סוג התביעה, סוג הנזק הישיר (פרטי או עסקי), פרטי הנזק ואת פרטי הניזוקים, ועוד מספר פרטים. אנו ממליצים לתעד (בזהירות) את הנזקים, ולצרף אותם לטופס התביעה. עם שליחת התביעה המקוונת מתקבל מספר תביעה, באמצעותו ניתן לברר את התקדמות הטיפול בה.

לוחות הזמנים להגשת תביעה למס רכוש

במקרה של הודעה על נזק, על הניזוק להגיש תביעה בתוך שבועיים מיום שקרה הנזק. במקרה של תביעה לפיצויים, יש להגיש בתוך שלושה חודשים מיום קרות הנזק.

 

הגשת ערר בגין “נזק ישיר” ו “נזק עקיף” שנגרם עקב פעולות מלחמה או פעולות איבה

אדם הרואה עצמו מקופח, בשל החלטה שניתנה לו מטעם קרן הפיצויים בעניינו, רשאי להגיש ערר לוועדת ערר. את הבקשה יש להגיש בתוך 30 יום ממועד קבלת מכתב ההחלטה. כרגיל, על החלטת הוועדה להיות מנומקת. יודגש כי החלטות מס רכוש, אינן בבחינת החלטה סופית. הליך זה הנו הליך משפטי לכל דבר ועניין, ולפיכך ייצוג משפטי נכון מביא, לרוב, להגדלת סך הפיצוי הסופי.

 

ביטוח רשות של חפצים ביתיים מפני נזקי מלחמה

על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים והתקנות הנלוות, הביטוח חל על חפצים ביתיים של כל תושב, המצויים בדירת מגוריו, מפני נזקי מלחמה, ללא תשלום פרמיה. הפיצויים ניתנים עד לסכומים המירביים (מקסימלים) על פי סוג הפריט, כפי שמפורט בתקנות. עם זאת, ניתן לבטח חפצים אישיים בערך הגבוה יותר מהסכום הרשום בתקנות, בתשלום נוסף כאן.

 

צרו קשר עכשיו עם משרד וולר ושות’, לקבלת סיוע וליווי משפטי.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים