top image

פטור ממכרז בין רשויות מקומיות

התקשרות בין רשויות מקומיות

התקשרות בין רשויות מקומיות

האם רשות מקומית רשאית להתקשר עם רשות מקומית אחרת תמורת תשלום? והאם ההתקשרות לקבלת השירותים, פטורה מחובת מכרז? בנושאים אלה עסק פסק הדין בעליון, עע”מ 1777/14 חן המקום בע”מ נ’ עיריית קרית אונו. תמצית סקירה משפטית בנושא התקשרות בין רשויות מקומיות, ועדכון בעקבות שינוי החקיקה.

 

פרטי המקרה

איגוד ערים איזור דן (תברואה וסילוק אשפה) פועל בתחום של סילוק פסולת וטיפול בה באזור המרכז, עבור רשויות מקומיות. עיריית קריית ונו, שאינה חברה באיגוד, התקשרה מדי פעם עם איגוד הערים בחוזה להספקת שירותי טיפול בסילוק אשפה, תמורת תשלום. חברת חן המקום בע”מ, חברה מסחרית הפועלת בתחום של סילוק אשפה, עתרה כנגד עיריית קריית אונו, בטענה שהתקשרות העירייה נעשתה שלא כדין. זאת, כיוון שלא קדם לה הליך של מכרז, וזאת בניגוד להוראות פקודת העיריות. בית המשפט העליון, לאחר שבחן את עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה, דן בנושא וקבע, כי התקשרות בין שתי רשויות מקומיות או התקשרות של רשות מקומית לאיגוד ערים (גם אם הרשות המקומית אינה חברה בו) היא פרקטיקה אפשרית.

עם זאת, עיון בהוראות הדין הרלוונטיות מלמד כי חקיקת המשנה הקיימת אינה מסדירה באופן ברור דיו את ההתקשרות ללא מכרז במקרים אלה. סעיף 249(31) לפקודת העיריות הינו מקור סמכות מתאים לשיתוף פעולה. בית המשפט אף קבע כי שיקולי מדיניות – יתרון לגודל, פיתוח גישה של אזוריות ושיתוף פעולה בין רשויות מקומיות – עשוי לקדם את האינטרסים של שתי הרשויות הנוגעות בעניין. ברם, במישור הפורמאלי, קיים קושי בהמשך הפרקטיקה הקיימת של התקשרות ללא מכרז.

אולם, לגופם של דברים, אין להשקיף על התקשרות זו כפרקטיקה פסולה, ולמעשה, המסקנה המתבקשת היא כי יש לתת שהות נוספת להסדרה מתאימה של פטור מחובת מכרז בחקיקת המשנה הרלוונטית. לפיכך, הורה בית המשפט כי רשויות מקומיות תהיינה רשאיות להתקשר ביניהן ללא מכרז עד ליום 1.6.2017. עד אז, על שר הפנים לחוקק תקנות להסדרת המצב המשפטי.

 

תיקון לתקנות העיריות (מכרזים) התשע”ח – 2018

ביום 04.06.2017 פורסם ברשומות תיקון לתקנות העיריות, וכן תיקון לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) התשע”ח – 2018. תיקונים אלה הרחיבו את רשימת הפטורים ממכרז, וקבעו כי –

“התקשרות עם רשות מקומית אחרת לקבלת שירותים מהסוג שניתן על ידה במסגרת סמכויותיה ותפקידיה לפי כל דין, לצורך מילוי סמכויות העירייה ותפקידיה לפי כל דין, לאחר שהעירייה שוכנעה שההתקשרות נדרשת מטעמי חיסכון ויעילות והיא מיטיבה עמה.”

משמע, רשות המעוניינת להתקשר עם רשות מקומית אחרת (לרבות ועד מקומי ולרבות איגוד ערים), רשאית לעשות זאת, בפטור ממכרז, ב-3 התנאים המצטברים הבאים:

  • מטרת ההתקשרות היא לצורך מילוי סמכויותיהן ותפקידיהן, על פי כל דין;
  • כי סוג ואופי התקשרות, נדרשת מטעמי חיסיון ויעילות;
  • כי ההתקשרות מטיבה עם הרשות המקומית.

 

חוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים)

התיקון לתקנות כאמור, לא התיר לרשות המקומית לעשות שימוש בקבלנים של רשות אחרת. שימוש מעין זה מהווה עקיפה של החובה לערוך מכרז. ככל שמספר רשויות מקומיות מעוניינות להתקשר עם קבלן, הדרך לכך היא באמצעות חוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים), תשל”ב-1972.

 

משרד עו”ד מכרזים מומחה

למשרד עורכי דין וולר ושות’ ניסיון עשיר בייעוץ משפטי לרשויות מקומיות ולתאגידים עירוניים. למשרד ניסיון רב  ביעוץ וליווי מתמודדים בהליכי מכרזים, בייצוג מתמודדים ומתמודדים פוטנציאלים בעתירות בבתי המשפט, בהופעה בשימועים, בניסוח מכרזים ובייעוץ לגופים ציבוריים. עו”ד רועי וולר, לשעבר מנכ”ל מועצה אזורית, מומחה לדיני המכרזים, ומשמש כיועץ משפטי לחברות מסחריות ולרשויות מקומיות, ומרצה בפורומים שונים בתחום דיני המכרזים. אם אתם חושבים שזכויותיכם במכרז קופחו, לא מדובר בהכרח בגזירת גורל. בחלק ניכר מהמקרים, טיפול משפטי מקצועי ומהיר, יוכל להתגבר היטב על הקושי ולעבור להצלחה ולזכיה. צרו קשר, כבר עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים