top image

פטור ממס שבח במכירת מקרקעין על ידי אגודה שיתופית

פטור ממס שבח במכירת מקרקעין על ידי אגודה שיתופית - עדכון פסיקה - וולר ושות'

ביום 17/10/2021, דחתה ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין שבביהמ”ש המחוזי בירושלים, ערר שהגישה האגודה השיתופית אלעזר, על החלטת מנהל מיסוי מקרקעין ירושלים לדחות בקשה להכיר בזכאותה לפטור ממס שבח על מכירת זכויות במגרש בישוב אלעזר. המחלוקת העיקרית בין הצדדים – האם האגודה השיתופית תחשב “רשות מקומית”, הפטורה מתשלום מס שבח במכירת זכות במקרקעין לפי סעיף 72 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ומכירה), תשכ”ג-1963.

בפסק דין מזור (ע”א 1002/05 מזור – מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע”מ נ’ מנהל מיסוי מקרקעין רחובות [פורסם בנבו]) נקבע שהרציונל העומד ביסוד הוראת סעיף 72 לחוק הוא עידוד תרומות ומתנות לגופים הפועלים לטובת הציבור כנאמניו ומניעת יצירת מעגל שוטה של העברת כספי ציבור מגוף לגוף ללא יצירת כל רווח. מטרה נוספת היא עידוד הגופים הציבוריים המחזיקים בקרקעות המדינה, למכור אותם לגופים אחרים, בין אם ציבוריים ובין אם פרטיים, היכולים לפתח את הקרקעות באופן המביא תועלות כלכליות וחברתיות למדינה. בעניין מזור, נקבע שהפטור שניתן לגבי מכירת מקרקעין על ידי הגופים המוזכרים בסעיף 72 לחוק, ניתן אך ורק מקום שאותם גופים עצמם הם צד לעסקה.

וועדת הערר קבעה כי רק גופים הנופלים לתוך הגרעין הקשה של הגדרת “רשות מקומית” (כגון עירייה, מועצה מקומית ומועצה אזורית), הם גופים שיכולים ליהנות מהפטור הקבוע בסעיף 72 לחוק. גופים אחרים, שיש בהם סממנים פרטיים, כגון אגודות שיתופיות, אינם בבחינת “רשות מקומית” לצורך סעיף 72 לחוק מיסוי מקרקעין ולא יהנו מהפטור. המבחן לצורך סיווג הגוף אינו מבחן “תפקודי”, אלא מבחן פורמאלי. משמע, על אף שהאגודה מספקת שירותים מוניציפאליים קהילתיים לתושביה וחברים בה כלל בעלי הנכסים, תקנונה כולל סעיף בדבר ניהול הפעילויות המוניציפאליות – היא אינה גוף ציבורי, אלא גוף פרטי.

משכך, אין לאפשר לאגודה השיתופית, ליהנות מהפטור הקבוע בסעיף 72 לחוק מיסוי מקרקעין, וזאת גם אם היא מקיימת פעילות מוניציפאלית בתוך היישוב. אין בעובדה כי התמורה יועדה לצרכים ציבוריים כדי האגודה היא הגוף שמכר את הזכויות במגרש. הוועד המקומי לא לקח כל חלק בהליך המכירה של המקרקעין, לא היו לו כל זכויות במגרש, והוא לא היה צד לעסקת המכר.

 

משרד עורכי דין וולר ושות’ מעניק ליווי וייעוץ משפטי, לרשויות מקומיות ולתאגידים עירוניים, בתחומים המוניציפאליים, מכרזים, מקרקעין, חוקי עזר, איכות הסביבה וניהול שוטף. לכל שאלה בתחום, צרו קשר.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים