top image

ביטוח פקח מסייע

ביטוח פקח מסייע ברשויות המקומיות

ביטוח פקח מסייע

רשויות מקומיות רבות מעסיקות פקחים מסייעים. זאת, מכוח החוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות, התשע”א – 2011. מטרת החוק היא לייעל את יכולת הפיקוח והאכיפה של הרשויות המקומיות בעבירות שבתחום אחריותן, ולסייע למשטרת ישראל בפעולות למניעת אלימות. כל זאת, מבלי לגרוע מתפקידיהן של משטרת ישראל ושל הרשות המקומית על פי דין. במסגרת החוק הוחלט, בין השאר, להקים מערך אכיפה עירוני משולב ברשויות המקומיות, הכולל כוח שיטור ייעודי ויחידת פיקוח עירוני ייעודית, שיפעל להרתעה, למניעה ולאכיפה בתחום עבירות איכות החיים, האלימות וההתנהגות האנטי־חברתית.

נוכח הסיכונים המוגברים שבפעילות הפקחים המסייעים, חוייבה הרשות המקומית בחוק, במפורש, לבטח את הפקחים המסייעים. פסק דין של בית משפט השלום שניתן לאחרונה, דן בשאלה האם הרשות המקומית חייבת לבטח את הפקחים המסייעים בביטוח נוסף, או שניתן להסתפק בכיסוי הבסיסי שניתן ליתר עובדי הרשות.

 

תפקיד פקח מסייע

במסגרת תפקידם של הפקחים המסייעים, לאחר הליך של הכשרה והדרכה, לאחר קבלת אישור ממשטרת ישראל והסמכה בהתאם לחוק, הם מסייעים לשוטרים ומלווים אותם בסיורים בתחום אותה הרשות בלבד. הפקח המסייע, שהנו חלק מיחידת הפיקוח העירוני הייעודית, רשאי, אם בוצע לפניו מעשה אלימות או אם נוכח כי אדם עומד לבצע מעשה אלימות, לדרוש מאותו אדם להזדהות בפניו, לחפש על גופו נשק ולעכבו עד לבואו של שוטר, ואף להשתמש בכוח סביר לשם כך. הפקחים המסייעים הם כוח סיוע בלבד, ואינם מהווים תחליף למשטרת ישראל, שהיא הגוף האמון במדינה על אכיפת עבירות אלימות.

הפקחים המסייעים, שונים מהפקחים העירוניים. השוני בתפקידי הפקחים בא לידי ביטוי בשגרת העבודה שלהם. עבודת פקח מסייע שונה ורחבה מזו של פקח עירוני. פקח מסייע אינו דואג רק לאכיפת חוקי העזר העירוניים, אלא מצוות לשוטר, ובהנחייתו עליו לנקוט בפעילות יזומה למניעת אלימות. סמכויות הפקח המסייע הורחבו וכוללות סמכות לערוך חיפוש על גופו של אדם, כאשר קיים חשש שאדם נושא נשק שלא כדין או עומד לעשות שימוש שלא כדין בנשקו ואף אפשרות לשימוש בכח סביר לשם כך. בנוסף, הוא הוסמך לעכב אדם עד בואו של שוטר (במגבלות הקבועות בחוק), גם כן תוך שימוש בכח סביר, במידת הצורך.

הליך ההכשרה, ותנאי הסף של התפקיד, מפורסמים בקובץ הגדרות תפקיד של מינהל השלטון המקומי במשרד הפנים, אגף בכיר בקרת הון אנושי ברשויות המקומיות (כאן).

 

כיסוי הביטוח של הפקח המסייע 

תביעה שנידונה לאחרונה בבית משפט השלום בחיפה (ת”א 12905-04-21 אלדר נ’ עיריית עפולה), העלתה את סוגיית הכיסוי הביטוחי של הפקח המסייע. עניינה של התביעה, בפגיעה שנגרמה לפקח מסייע, בעת מילוי תפקידו. המחלוקת – האם חייבת העירייה לרכוש לפקח מסייע כיסוי ביטוחי נוסף או נפרד, מכוח הוראת סעיף 16 לחוק. הצדדים חלוקים באשר למהות הכיסוי הנדרש, והאם קיימת חובה לרכוש פוליסת ביטוח תאונות אישיות נפרדת. לטענת התובע הנפגע, ההוראה החוקית – ברורה, וחלה חובה על העירייה לבטח בביטוחים נוספים. מנגד, לטענת העירייה, החוק לא עושה שימוש במילים “ביטוח נוסף” או “ביטוח ייעודי”, ובנוסף אין בחוק הוראה מפורשת בנוגע לסוג הכיסוי הביטוחי. זאת, בשונה, למשל, מהוראות דינים אחרים, מקבילים.

סעיף 16 לחוק קובע כדלקמן:

“לא יוסמך פקח עירוני כפקח מסייע אלא אם כן הרשות המקומית ביטחה אותו לשם הבטחת פיצויו, אם ייפגע בעת מילוי תפקידו לפי פרק זה; אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכותו של פקח מסייע לפיצוי על פי כל דין.”

לפי פסק הדין, סעיף 16 קובע כי טרם תסמיך הרשות פקח מסייע, עליה לבטח אותו לשם הבטחת פיצויו במידה ויפגע בעת מילוי תפקידו. זהו חיקוק שנועד להגנת הפקח המסייע, נוכח הסיכונים המוגברים שבעבודתו. משמע, תנאי להסמכה האמורה, הוא שהרשות תדאג, על חשבונה, לכיסוי ביטוחי למצב בו יפגע העובד בעת מילוי תפקידו. במצב דברים זה, יש לברר מהו אותו כיסוי ביטוחי, המהווה תנאי להסמכת הפקח המסייע. בנקודה זו החוק שותק והצדדים חלוקים בדבר פרשנותו.

בית המשפט קבע כי העירייה ביטחה את התובע, על חשבונה, בביטוחים הנדרשים בסעיף 16 לחוק. הכיסוי שניתן במסגרת קרן הפנסיה דומה, באופן מעשי, להסדר הקבוע בפוליסה לדוגמה שהציג התובע, ויש בו לענות על הדרישה שנקבעה בסעיף 16 לחוק. לכל הסדר ביטוחי יתרונות משלו (זה בתקופת התשלום וזה בהעדר קיזוז). עם זאת, יתרון יחסי לאחד הוא חיסרון לאחר, ולא ניתן לקבוע כי ככלל, לאוכלוסיית הפקחים המסייעים עדיפה דווקא הפוליסה לדוגמה שהציג התובע. לפיכך, העירייה לא חייבת לבטח את הפקח המסייע בביטוח תאונות אישיות נוסף, נפרד. במילים אחרות, ביטוחי הרשות המקובלים, מספקים את המענה הנדרש לכלל העובדים.

 

עורך דין רשויות מקומיות

משרד עורכי דין וולר ושות’, מדורג, על ידי מדריך BDI, כאחד ממשרדי עורכי הדין המובילים בתחום הרשויות המקומיות. מוזמנים להתרשם מהגופים הציבוריים אותם מלווה המשרד, ומההצלחות המוכחות. הצטרפו עכשיו. 

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים