top image

שימוש במצלמות מעקב במקום העבודה ברשויות המקומיות

מרבית המשרדים ברשויות המקומית, מצולמים. בין אם לצורך שמירה על ביטחון העובדים (עובדים במחלקות הרווחה ועובדים במחלקות הגביה, לדוגמה), בין אם לצורך מניעת וונדליזם ופגיעה ברכוש הציבורי, בין מכח דרישה שבחוק או של גוף מוסמך, ובין אם לצורך פיקוח על פעילות העובדים. אלא שהצבה ושימוש במצלמות מעקב במקום העבודה, יוצרים תיעוד מקיף ומתמשך של כלל התנהלות העובדים ביום העבודה, ולא רק של פעילותם המקצועית. הצילומים הנאספים עלולים לכלול מידע רגיש ומקיף במיוחד, ולפגוע באורח חמור בפרטיות העובדים, וזאת מבלי שיש בידי העובדים היכולת להשפיע באופן משמעותי על מיקום המצלמות ו/או על מתכונת הפעלתן.

הנחיית רשם מאגרי מידע מס’ 5/17 שהוציאה הרשות להגנת הפרטיות שבמשרד המשפטים ביום 17/10/2017, עניינה “שימוש במצלמות אבטחה ומעקב במאגרי התמונות הנקלטות בהן”. ההנחיה סוקרת, בין היתר, את החובות שמטיל הדין על מי שמתקין את המצלמות במרחב הציבורי, ועושה שימוש במידע הנקלט בהן. (כאן ניתן למצוא את תמצית ההנחיה).

תמצית ההנחיה:

  • רשויות מקומיות, כמו כל מעסיק, שעושות שימוש במצלמות מעקב אחר העובדים, כפופים לחובות הסבירות, המידתיות, תום הלב וההגינות. גם כאשר התקנת מצלמות מחויבת או מותרת מכוח הוראת חיקוק או דרישת רשות (לדוגמה – בקרה על מאגרי המידע ומסדי הנתונים), הרי שהשימוש בהן יהיה באופן מידתי, המכבד את זכות העובד מוסמכת לפרטיות, כל עוד אין בכך סתירה מפורשת לחובה החוקית.
  • מותר לרשות המקומית להשתמש במצלמות רק למטרות לגיטימיות הספציפיות החיוניות למקום העבודה, ורק במידה שלא עולה על הנדרש. שימוש מוגזם בטכנולוגיות מעקב, הפוגע באופן לא מידתי בזכות העובדים לפרטיות, מעמיד, על פי הרשם, את הרשות המקומית בחשיפה לתביעות אזרחיות, בסיכון לסנקציות מנהליות ופליליות בשל הפרת חוק הגנת הפרטיות. למעלה מכך – אפשר שבנסיבות מסויימות, השימוש יהווה “נסיבה שביחסי עבודה שבה אין לדרוש ממנו להמשיך בעבודתו”, ואפשר שמקנה לעובד את הזכות לקבל פיצויים, גם עקב התפטרות.
  • שימוש בצילומים למטרה אחרת מזו שהוגדרה מלכתחילה – אינו תקין. אף כאשר המטרה האחרת לגיטימית. כך, לשם הדוגמה, הקלטות ממצלמה שהותקנה לצרכי ביטחון למשל, לא יכולות לשמש את הרשות המקומית לצרכי משמעת, כגון תיעוד משך ההפסקות של העובדים וכיוצ”ב.
  • הסכמת העובד לצילום – אינה תקפה. זאת, לאור פערי הכוחות ודרישת ההגינות המוגברת המוטלת על הרשות המקומית, כגוף ציבורי.
  • גיבוש מדיניות ברורה ומפורטת לצילום, יחד עם וועד העובדים: לשם יצירת התשתית לגיבוש הסכמה מדעת של העובדים לצילום ולתיעוד, מוטלת על הרשות המקומית החובה לגבש מדיניות ברורה ומפורטת בדבר אופן והיקף השימוש במצלמות מעקב ומטרותיהן, ולהציגה בשקיפות בפני העובדים, יחד עם וועד העובדים. עוד מוטלת החובה על הרשות לבדוק ולרענן, אחת לתקופה, את המדיניות.
  • המרחבים הניתנים לצילום: באזורים בהם קיימת לעובדים הזכות למרחב פרטי, דוגמת מלתחות, חדרי שירותים וכו’, הכלל הוא שאסור לצלם את העובדים ללא ידיעתם, ואין להתקין מצלמת סתר, אף לא למטרה לגיטימית. גם מתחם, חדר, או עמדת עבודה, בהם שוהים העובדים לשם ביצוע עבודתם, ואשר אינם פתוחים לקבלת קהל, מהווים “רשות היחיד”, בהם רשאים העובדים לצפות למרחב פרטי שיהיה חופשי ממעקב קבוע. באזורי מנוחה, דוגמת מטבחון או חדר אוכל, גם בהם הציפייה של העובד לפרטיות גבוהה, ניתן יהיה להצדיק צילום רק בנסיבות חריגות ובמתכונת מצומצמת.
  • צילום סתר מהווה פגיעה לא פרופורציונלית וחמורה במיוחד בפרטיות העובדים, שכן נשללת מהם האפשרות לכלכל את צעדיהם, על מנת לצמצם את החשיפה. הפגיעה חמורה עוד בשל העובדה שהצילום הנסתר מפקיע מהעובדים את היכולת לשלוט בזהות האנשים שיחשפו לענייניהם האישיים, ובשימוש שיעשה במידע.
  • למיקום הספציפי בו מותקנת המצלמה, חשיבות מכרעת, כמו גם לשאר הקריטריונים המפורטים בהרחבה, בין היתר, בעניין שטח הכיסוי, מספר המצלמות, זמני הצילום, הרזולוציה של התמונה, ומשך זמן שמירת הצילומים.

 

עורך דין רשויות מקומיות 

עורך דין רשויות מקומיות, המכיר את הוראות הדין, את מאגרי המידע שנמצאים ונאספים בידי הרשות, את הכלים בהם משתמשת הרשות, ואת האופן בו עובדת הרשות המקומית, ומתמחה בתחום דיני הגנת הפרטיות (P.P.O), יכול לסייע לרשות בתהליכי העבודה בתחומי אבטחת מידע והגנת הפרטיות. משרד עורכי דין וולר ושות’ מעניק לרשויות מקומיות ולתאגידים עירוניים, ליווי וייעוץ משפטי בתחומי אבטחת מידע והגנת הפרטיות. זאת, בשילוב הערך המוסף – ניסיון ארוך שנים והתמחות בעבודת הרשויות המקומיות, הבנה וידע מקצועי רב-תחומי. עו”ד רועי וולר, המוביל את התחום, הנו ממונה הגנת הפרטיות (P.P.O), מנהל סיכונים מוסמך (C.R.O) וחבר האיגוד הישראלי לניהול סיכונים, מנכ”ל מועצה אזורית לשעבר, וקצין (מיל.) ביחידה 8200. לכל שאלה בתחום, צרו קשר.

 

מובהר, למען הסר כל ספק, כי סקירה זו הנה כללית, ומטרתה להוות מסגרת ראשונית עבור הרשויות המקומיות. משכך, היא אינה ממצה ומקיפה את כל הוראות הדין, ואין להסתמך עליה.

שתפו עם חברים