top image

תובע עירוני ברשויות המקומיות

תובע עירוני

תובע עירוני ברשויות המקומיות

התובע העירוני, ומערך התביעה, הנם חלק משמעותי ומרכזי במערך האכיפה של הרשויות המקומיות. מערך תביעה עירוני אפקטיבי הפועל ברציפות מסייע בשיפור איכות חייהם של תושבי רשות מקומית בשמירת הסדר, הניקיון והדין. התובעים העירוניים שותפים בגיבוש מדיניות האכיפה של הרשות, קובעים את מדיניות התביעה העירונית ומיישמים אותה. בתפקידם כתובעים פליליים התובעים העירוניים משמשים נציגי היועץ המשפטי לממשלה ומנהלים את ההליכים המשפטיים בכפוף להנחיותיו, תוך שמירה על עצמאות התביעה. תובעי הרשות המקומית מנהלים בשמה את כל ההליכים המשפטיים שעניינם אכיפה של חוקים בתחומים שהאחריות לאכיפתם היא בסמכות הרשות המקומית, ותובעי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מנהלים בשם הוועדה את ההליכים המשפטיים שעניינם חוק התכנון והבניה, התשכ”ה-1965.

 

תפקיד התובע העירוני

תפקיד התובע העירוני – לנהל את ההליך הפלילי ובתוך כך להבטיח את האינטרס הציבורי. על התובע לעזור לבית המשפט בבירור האמת, בלי לפגוע בזכויותיהם של הנאשמים ובאינטרסים הציבוריים. אחריות מיוחדת וחובת שמירה על הגינות מוטלות על התובע תמיד, ובייחוד כאשר הנאשם אינו מיוצג. לפי חוק סדר הדין הפלילי, וההלכה הפסוקה, מופקד בידי התובע שיקול דעת שלטוני בעל אופי שיפוטי: סמכות להחליט אם להגיש כתב אישום אם לאו, במה להאשים, אילו ראיות יוגשו לבית המשפט; סמכות להפסיק את הליכי ההעמדה לדין, וסמכות להחליט בעניין הסדרי טיעון. לתובע יש סמכות לקיים בקרה על החקירה ולהורות במקרה הצורך על ביצוע השלמת חקירה. סמכויותיו ותפקידיו של התובע מחייבים עצמאות בשיקול הדעת בדבר ההעמדה לדין. עליו להפעיל שיקול דעת זה בסבירות, בתום לב, ללא הפליה וללא שיקולים זרים (בג”ץ 935/89 אורי גנור נ’ היועץ המשפטי לממשלה, פ”ד מד(2) 508 (1990)).

התובע העירוני ממונה ע”י היועץ המשפטי לממשלה, לאחר הגשת בקשה על ידי הרשות המקומית. בדיקת הבקשה ואישורה נעשים באמצעות המחלקה להנחיית התובעים מוסמכי היועץ המשפטי לממשלה, בפרקליטות המדינה.

 

המערך הנורמטיבי של התביעה העירונית

סעיף 2 לחוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי), התשל”ו-1975, קובע כי “רשות מקומית חייבת בקבלת ייעוץ משפטי“. סעיף 3(א) קובע כי “רשות מקומית תמנה עורך דין שיהיה יועצה המשפטי“. לפי סעיף 3(ב) לחוק, היועץ המשפטי של עירייה וכן “היועץ המשפטי במועצה מקומית שקבע שר הפנים” יהיה עובד הרשות המקומית (יועץ משפטי פנימי). על פי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה מס’ 8.1100 (52.001א), ברשות מקומית שבה מכהן יועץ משפטי פנימי ימונו לתובעים עירוניים הוא או עובדי רשות אחרים (תובעים פנימיים). רשויות מקומיות שבהן לא מכהן יועץ משפטי פנימי רשאיות להתקשר עם עורכי דין שאינם עובדי הרשות כתובעים מטעמן (תובעים חיצוניים).

תובעי הרשות המקומית מנהלים בשמה את כל ההליכים המשפטיים שעניינם אכיפה של חוקים בתחומים שהאחריות לאכיפתם היא בסמכות הרשות המקומית. תובעי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מנהלים בשם הוועדה את ההליכים המשפטיים שעניינם חוק התכנון והבניה, התשכ”ה-1965. במקרים שבהם הרשות המקומית היא גם הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, תובעי הוועדה הם חלק ממערך התביעה של הרשות המקומית ואפשר שתהיה זהות פרסונלית ביניהם.

 

תחומי פעילות של התביעה העירונית

  • תכנון ובניה: כפי שמציין מבקר המדינה (דו”ח הביקורת על השלטון המקומי 2011-2012 מערך התביעה ברשויות המקומיות ובוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה, וכן בדו”ח ביקורת שנתי 71ג פעילות התביעה העירונית בכמה מועצות מקומיות, התשפ”א-2021), לבנייה לא חוקית ופלישה לקרקע בבעלות המדינה, פוגע בשלטון החוק ומהווה שימוש שלא כדין במקרקעין; פוגע בתכנון הפיזי ארוך הטווח; פוגע כלכלית ברשויות השלטון; ופוגע באיכות החיים והסביבה. עבירות בנייה הן מטבען גלויות לעין כול, ולכן התמודדות לא אפקטיבית עמן עלולה לפגוע גם באמון הציבור בשלטון החוק. לפי חוק התכנון והבנייה, האכיפה ברמה המקומית נתונה בידי הוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה במרחב התכנון שלהן. הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מופקדת על הסדרת פעילויות של תכנון, רישוי, בנייה ושימוש במבנים ובקרקעות בהתאם לחוק התכנון והבנייה. סעיף 258 לחוק מקנה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה סמכות ייחודית לנהל תביעה פלילית. בענייני הפרות החוק, ובתנאי שבהליכי עברות ועונשין “ייצג את הועדה מי שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיכו לכך”.
  • רישוי עסקים: חוק רישוי עסקים, התשכ”ח-1968, נועד להבטיח איכות נאותה של הסביבה לרבות מניעת מפגעים ומטרדים; מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחת בריאותו ובטיחות הנמצאים במקום העסק או בסביבתו. רישוי עסקים בתחום הרשות המקומית הוא בסמכותו של ראש הרשות, כראש רשות רישוי, או מי שהוא הסמיכו לכך.
  • חוקי עזר עירוניים: מועצת הרשות המקומית היא בעלת הסמכות להתקין חוקי עזר בתחומי העשייה של הרשות, החלים בתחום שיפוטה. חוקי העזר מאפשרים לרשות לבצע כדין את תפקידיה, והם מקיפים תחומים רבים, כגון תברואה וניקיון, אכיפה סביבתית, חנייה ופיקוח על כלבים וחתולים. בעזרת חוקי העזר מממשת הרשות המקומית את סמכויותיה כלפי התושבים ומסדירה את דרכי הפעולה של מחלקותיה.

 

המערך הארגוני של התביעה העירונית

על הרשות המקומית להקים מנגנון אכיפה ובכלל זה למנות מפקחים ותובעים. יחידות הפיקוח – כל אחת בתחומה – ממונות על איתור העבֵרות ועל איסוף הראיות. יחידות התביעה מקבלות את תיקי החקירה מיחידות הפיקוח, והן אחראיות לבחינת הראיות שנאספו והחלטה אם די בהן כדי לבסס אישום פלילי, הגשת כתבי אישום וניהול ההליך הפלילי. במסגרת זאת, על התובע העירוני לגבש נהלי עבודה, מדיניות תביעה, לקבוע ולעמוד בזמנים להגשת כתבי אישום ולניהול תיקים, וכו’.

 

משרד עורכי דין רשויות מקומיות

למשרד עורכי דין וולר ושות’ ניסיון עשיר בייעוץ משפטי לרשויות מקומיות ולתאגידים עירוניים. למידע נוסף, התייעצות, היערכות מקדימה ולקבלת חוות דעת, צרו קשר, כבר עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים