top image

תשלום שכר למיופה הכוח

שכר מיופה כוח

תשלום שכר למיופה הכוח

כידוע, בעת עריכת ייפוי כוח מתמשך, רשאי האדם הממנה לקבוע, כי מיופה הכוח יהיה זכאי לקבל שכר. במקרה זה, על הממנה לציין בייפוי הכוח המתמשך, במפורש, את השכר, כיצד ומתי ישולם, ואת מקור המימון לכך. בהיעדר הוראה מפורשת בעניין זה בייפוי הכוח המתמשך, מיופה הכוח לא יהיה רשאי לקבל שכר.

 

תשלום שכר למיופי הכוח 

לרוב, סוגיית קבלת שכר על ידי מיופה הכוח, אינה מתעוררת. זאת, כיוון שבמערכת יחסים המבוססת על קרבה משפחתית או חברית, תשלום שכר – אינו רלוונטי. מניסיוננו במשרד, אנחנו ממליצים שלא למנות מיופה כוח אחד, אלא מספר מיופי כוח. זאת בכדי שהממנה לא יהיה חשוף ונטול הגנה, במקרה בו חל שינוי במצבו של מיופה הכוח והוא כבר אינו עומד בתנאים הנדרשים בחוק. לשם הדוגמה:

  • מיופה הכוח ממונה בשל היותו בעל מקצוע, ורישיונו נשלל.
  • מיופה הכוח הודיע בכתב שהוא אינו מעוניין לשמש בתפקיד.
  • מיופה הכוח היה בן הזוג וקשר הנישואין פקע.
  • ועוד.

לכן, אנחנו ממליצים למנות מספר מיופי כוח לעניינים השונים, ולהסדיר שכר סמלי או ראוי, עבור כל אחד מהם.

 

החזר הוצאות למיופה כוח

בין אם נקבע שכר למיופה הכוח ובין אם לאו, זכאי מיופה הכוח להחזר הוצאות, בגין הוצאות סבירות שהוציא לצורך טיפול בענייניו של הממנה, ולצורך ביצוע ומימוש ייפוי כוח מתמשך. בהתאם להוראה בסעיף 32יב(ב) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, הוצאות אלו יוחזרו לו מתוך נכנסי הממנה.

 

למשרד וולר ושות’ ניסיון ומומחיות של עשרות שנים בתחום דיני הירושות, הצוואות וייפוי כוח מתמשך. המשרד מסייע לממנים, לבני משפחה, למיופי כוח ולבעלי תפקידים, בסוגיות שונות בתחום ייפוי כוח מתמשך. בנושא רגיש כמו ייפוי כוח מתמשך, הניסיון עושה את כל ההבדל. צרו קשר, עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים