top image

ארנונה

ארנונה, ארנונה ברשויות המקומיות, שיטת מדידת ארנונה, דיני ההקפאה

ארנונה

ארנונה היא מס, המוטל בידי הרשות המקומית על המחזיק בנכס (בעל הנכס או השוכר בנכס). מטרתה של הארנונה לממן את הפעילויות השונות של הרשות המקומית. סוגי הנכסים עליהם מוטלת הארנונה הם בנין, אדמה חקלאית, וקרקע תפוסה (כמשמעותם בסעיף 269 לפקודת העיריות) הנמצאים בתחום שיפוט הרשות המקומית. תעריפי הארנונה נקבעים בצו הארנונה, אותו מאשרת, מדי שנה, מליאת הרשות המקומית. עם זאת, בתקנות ההסדרים במשק המדינה נקבעו סכומי מינימום ומקסימום החלים על כל הרשויות המקומיות ואין הן רשאיות לחרוג מסכומים אלו. שיעורי הארנונה נקבעים בצו המסים הנקבע ומאושר מידי שנה על ידי מועצת הרשות המקומית לגבי כל סוג נכס (בנין, אדמה חקלאית או קרקע תפוסה). זאת, בהתחשב בארבעה קריטריונים עיקריים: סוג הנכס; שטח הנכס (במ”ר); השימוש בנכס; והאזור בו נמצא הנכס.

בהתאם לקביעת בית המשפט העליון (בג”ץ 764/88 דשנים וחומרים כימיים בע”מ נ’ עיריית קריית אתא), הארנונה נחשבת למס, כך שאין מתחייבת זיקה בינה ובין רמת השירותים הניתנים לנישום. היעדר מתאם בין רמת השירותים לתעריף הארנונה שנגבה מנכס בולט בעיקר בתעריפי הארנונה למגורים ובתעריפי הארנונה למשרדים ומסחר. בכל הנוגע לתעריפי הארנונה למגורים, מקובל לחשוב כי אינם מכסים על פי רוב את העלויות של שירותים לבעלי הנכסים, ובכללם חינוך, רווחה, תרבות וכו’, לעומת תעריפי הארנונה למשרדים ומסחר, שהם גבוהים יותר מעלות השירותים שניתנים לבעלי נכסים אלו.

 

ארנונה בראי תקציב הרשות המקומית

כ-80% מהכנסותיהן העצמיות של הרשויות המקומיות מקורם בגביית ארנונה. בבדיקת איתנותה הכספית של הרשות, ניתן מקום מרכזי למדד שיעור גביית ארנונה נטו. תבחין לאיתנותשל רשות מקומית הוא גביית ארנונה נטו בשיעור העולה על 80% מחיובי הארנונה השוטפים בכל אחת משלוש השנים שקדמו לשנת הכספים. שיעורי גבייה גבוהים הם ביטוי למינהל תקין, והם משקפים חלוקה שוויונית של נטל המס. בשנים האחרונות, נרשמת עליה בשיעור גביית הארנונה ברשויות, כאשר במגזר הלא-יהודי חל השיפור הגדול ביותר. בסבירות גבוהה כי החלטות הממשלה משנת 2011, לפיהן חלק ממענק האיזון יותנה ביעדי גביית ארנונה, תרמו לשיפור בשיעור הגבייה. ההתניה ביעדי גבייה של ארנונה חלה גם על קבלת כספים מהקרן לצמצום פערים שהוקמה בשנת 2017.

 

מקורות גביית הארנונה

גביית ארנונה בשטחי ישראל החלה עוד בימי המנדט הבריטי בשנת 1934. הגביה הוסדרה בפקודת העיריות, ובפקודת מסי עירייה ומסי ממשלה, 1938. החל משנת 1992, הוסדרה סמכותה של הרשות המקומית להטיל ארנונה על נכסים שבתחום שיפוטה בין היתר בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ”ג–1992 (חוק ההסדרים), ובתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות) שהותקנו משנת 1992 ואילך.

 

מועדים לתשלום הארנונה

חיוב הארנונה הינו שנתי, ומתייחס לתקופה שבין יום 1 בינואר ליום 31 בדצמבר של אותה שנה. ככלל, המועד לתשלום השנתי של הארנונה הינו ה- 1 בינואר של אותה שנה. על מנת להקל על תושבי הרשות המקומית, רשאיות הרשויות המקומיות לאפשר הסדרי תשלום שונים לתקופה שלא תעלה על שנה ממועד החיוב. תשלום ארנונה שלא שולם תוך שלושים יום מהמועד שנקבע לתשלומו ובכלל זה אי תשלום כאמור לפי הסדר תשלומים, יחויב בתוספת תשלומי פיגורים.

השגה על חשבון הארנונה

השגה לבית המשפט – הגשת תובענה

ב-ע”א 6971/93 עירית רמת גן נ’ קרשין נקבע כי גם כאשר פתוחה בפני נישום דרך ההשגה, לא תיסגר בפניו דרך הפנייה לבית המשפט. לבית המשפט נתונה הסמכות לדון בתובענה גם כאשר המחוקק קבע מסלול אחר לטפל בעניין. אלא שבית המשפט לא יאפשר דרך חלופית זו כדבר שבשגרה, אלא יבחן אם יש מקום לאפשר זאת, לנוכח המסלול החלופי של הגשת השגה בפני מנהל הארנונה. בית המשפט יאפשר העלאת טענה מעין זו, רק בנושאים בעלי בעלות חשיבות עקרונית, כללית וציבורית. השאלה האם המדובר בנושא בעל חשיבות עקרונית תוכרע לאור מהות העניין. אם השאלות השנויות שהמחלוקת הן במהותן שאלות עובדתיות וטכניות, כי אז הנטייה היא להגביל את החייב בארנונה להליך ההשגה הקבוע בחוק הרשויות המקומיות. מנגד, אם השאלות השנויות במחלוקת הן בעלות חשיבות משפטית עקרונית, או כללית ציבורית, כי אז הנטייה היא לאפשר שהשאלות תתבררנה בבית המשפט. עם זאת, יש לשים לב כי דרך זו של השגה, מוצאת לרוב את ביטויה במסגרת השגה לוועדת הערר, כפי שיתואר להלן.
  • החלטת וועדת הערר. החלטת הוועדה תהיה מנומקת, תיערך בכתב ותיחתם בידי חברי הוועדה. בגוף ההחלטה יצוין, כי החלטת הוועדה נתונה לערעור לפני בית המשפט לעניינים מינהליים, בתוך 45 ימים ממועד המצאת ההחלטה לצדדים.

תעריפי מינימום ומקסימום לסווגים השונים

דיני ההקפאה, בצירוף מעורבות השלטון המרכזי בדיני הארנונה, מצרה את צעדיהן של הרשויות המקומיות. היא מקשה על הרשויות לנהל את ענייניהן הכספיים, מקשה להתאים את מדיניות הארנונה למדיניות הרשות בתחומים אחרים כמו עידוד אוכלוסיות נזקקות והכוונת הפיתוח הכלכלי.

אישור חריג להטלת ארנונה

השוואת תעריפי הארנונה

חישוב שטח הנכס

חיובי הארנונה של הרשות המקומית מושתתים, בין היתר, על חישוב שטח הנכס, במכפלת התעריף לאותו אזור ולאותו סוג הנכס. אלא שנכון להיום, לא נהוגה בכלל הרשויות המקומיות שיטת מדידה אחידה לצורך חישוב שטח הנכס לעניין תשלום הארנונה. משמע, כל רשות בחרה לעצמה שיטת מדידה, מבין השיטות הבאות:

  • חישוב “נטו-נטו”. במסגרתו, נמדד שטח הפנים של הדירה, כולל חדרי שירות ומרפסות סגורות ולמעט קירות חיצוניים ופנימיים, מרפסות פתוחות, חדרי מדרגות, מרתפים משותפים, חדרי כניסה, מקלט ומוסך. שיטה זו גם מכונה גם שיטת ה”ספונג’ה”, והיא מתייחסת לשטח המחיה האמיתי והמדויק ביותר.
  • חישוב “נטו”. במסגרתו, נמדדים השטחים הפנימיים של הנכס, כולל קירות פנימיים וללא שטחים משותפים.
  • חישוב “ברוטו”. במסגרתו, נמדד שטח הפנים של הדירה כולל חדרי מגורים, פרוזדורים, אולם כניסה, מרפסות מקורות, חדרי שירות ובנייני עזר, קירות פנימיים, מרפסות ושטחים מקורים, לא כולל קירות חיצוניים ושטחים משותפים (מקלט, חנייה, חדר כניסה, חדר מדרגות ומבני עזר).
  • חישוב “ברוטו-ברוטו”. במסגרת חישוב זה, נמדד כל השטח המקורה במבנה, לרבות קירות חיצוניים ופנימיים, מרפסות פתוחות, חדרי מדרגות, שטחים משותפים, חדרי כניסה ומחסן המשמש את הבניין או המקלט.

מבין שיטות המדידה, הנפוצה ביותר ברשויות המקומיות היא חישוב “ברוטו-ברוטו”. בשיטה זו משתמשות למעלה מ-85% מהרשויות המקומיות. שיטת מדידה זו מקלה באופן משמעותי על מדידת שטח הנכס, מכיוון שאין צורך בכניסה למבנה אלא די במדידה חיצונית פשוטה, אשר יכולה להיעשות באמצעים טכנולוגיים זמינים.

 

אופן מדידת השטח

אופן מדידת השטח שעליו מוטלת הארנונה מוסדר בכמה דברי חקיקה, ובהם סעיף 287 לפקודת העיריות [נוסח חדש], הקובע –

“לעניין ארנונה רשאי מי שהוסמך לכך על ידי ראש העירייה –
1 .לערוך, בעצמו או על-ידי שליחיו, כל מפקד וחקירה שימצא לנחוץ;
2 .לדרוש מכל בעל או מחזיק למסור לו או לשליחיו כל ידיעה שבידו ולהראות לו או
לשליחיו כל מסמך שברשותו, הדרוש לו בקשר לתפקידיו;
3 .להיכנס בכל עת סבירה לנכסים, בעצמו או על-ידי שליחיו, ולערוך בהם בדיקות ומדידות;
4 .להשתמש בכל הידיעות שהושגו כאמור ובכל ידיעה וחומר אחרים.”

סעיף 288(ב) לפקודת העיריות קובע מאסר של שלושה חודשים או קנס למי ש”עיכב או מנע את מי שהוסמך על-ידי ראש העירייה, או כל שליח משליחיה המורשים לכך, מהיכנס לנכס כדי להשיג שם ידיעות הדרושות להם לצורך תפקידיהם או כדי לערוך שם בדיקות ומדידות לפי סעיף 287.”

 

הקפאת שיטת המדידה

עד לשנת 1985, הרשויות המקומיות יכלו לערוך שינויים בארנונה, ולהעלות את התעריפים מדי שנה. עם חקיקת החוק לייצוב המשק, תשמ”ה-1985, הוגבלה סמכות הרשויות המקומיות בהעלאת שיעור התעריפים. החל מאותה השנה, נקבעו מידי שנה בהוראות חוק שונות שיעורי ההעלאה המותרים, ונקבע כי כל חריגה מהשיעורים המותרים דורשת את אישור שר הפנים ושר האוצר. הכנסת הורתה על מנגנון של “הקפאת” השינויים, והגבלת שיקול הדעת של הרשות המקומית.

שיעורי הארנונה שנקבעו לשנת הכספים 1985 הפכו, הלכה למעשה, לבסיס שיעורי הארנונה לשנים הבאות. בשנת 1992, חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב), תשנ”ג – 1992, התקין סמכויות לקביעת כללים אחידים בנוגע להטלת ארנונה כללית ע”י הרשויות המקומיות. החוק קבע שיעורים מינימאליים ושיעורים מירביים לארנונה שיורשו הרשויות המקומיות להטיל, סיווג הנכסים, כללים בדבר עדכון תעריפים וכו’. מכוח סמכות זו, התקינו שרי האוצר והפנים תקנות ארנונה כללית ברשויות המקומיות. במילים אחרות, במצב החוקי, נכון להיום, תקנות הארנונה לא מאפשרות שינוי שיטת המדידה, אלא במצב שהשתנה תחום השיפוט של הרשות המקומית.

בניסיון לחפש אמצעים להגדלת סכומי הארנונה, הרשויות המקומיות מבצעות סקרי נכסים באופן עיתי (בממוצע, כל חמש שנים). לאחר ביצוע הסקר, וככל שמתגלים שטחים נוספים ברי בחיוב, הרשויות מוציאות שומה מעודכנת. בנוסף לכך, הרשויות המקומיות לעיתים מחליטות להוסיף שטחים שלא חויבו על ידן עד כה. לצורך הדוגמה, שטחי מרתף, מרפסות לא מקורות, מדרגות, פרגולות, חניות מקורות ועוד. לא תמיד הדבר חוקי, ולפיכך קיימת חשיבות רבה לבדיקת החיובים החדשים. מודגש כי ניתן לתקן טעויות שנפלו בחישוב, אולם אסור לרשות לשנות שיטות מדידה או לשנות סיווג שטחים.

 

משרד עורכי דין וולר ושות’

למשרד עורכי דין וולר ושות’ ניסיון עשיר בייעוץ משפטי לרשויות מקומיות ולתאגידים עירוניים. עו”ד רועי וולר, לשעבר מנכ”ל מועצה אזורית, משמש כיועץ משפטי לרשויות מקומיות, באופן שוטף ולצורך ביצוע פרויקטים. למידע נוסף, התייעצות, היערכות מקדימה ולקבלת חוות דעת, צרו קשר, כבר עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים