top image

ביזור סמכויות לרשויות המקומיות

ביזור סמכויות לרשויות המקומיות

וועדה שגיבש משרד הפנים, שעניינה ביזור סמכויות לרשויות המקומיות, עשויה להיות אחת המהפכות החשובות ביותר בשנים האחרונות. סוגיית ביזור הסמכויות נמצאת עשרות שנים בשיח בין השלטון המרכזי, לבין השלטון המקומי. בשנים האחרונות, ובייחוד בעת הקורונה, הוכיח השלטון המקומי חוסן ועוצמות, בהתמודדות עם אתגרים מורכבים ברמה הלאומית. צעד מתבקש איפה, הוא העברת סמכויות ממשרדי הממשלה, לשלטון המקומי.

 

 

משמעויות הביזור לרשויות המקומיות

ראשית, שינויים אלה מצריכים החלטת ממשלה, תיקוני חקיקה ראשית וחקיקת משנה – כך שהדרך עוד ארוכה. בנוסף, ייתכנו שינויים והתנגדויות, בין היתר לאור דרישת אפשריות של משרד המשפטים (ואף של נבחרי הציבור) בחיזוק מעמדם של "שומרי הסף" ברשויות, טרם ביצוע מהלכים אלה. שלישית, שינויים אלה, ככל שייושמו, מיטיבים עם הרשויות החזקות, ומפחיתים רגולציה מיותרת. אולם באשר לרשויות המוחלשות, כלל לא בטוח שצעדים לביזור סמכויות, יגרמו להן להתקדם. רק קביעת חזון, תהליכי עבודה מוסדרים, ושיפור יכולות ביצוע, ברשות עצמה – יבטיחו את ההתקדמות. לליווי משפטי וניהולי, צרו קשר עם עורך דין רשויות מקומיות. משרד וולר ושות'.

שתפו עם חברים

לא הצלחנו לאתר את הטופס.