top image

ביטול מכרז

ביטול מכרז, דיני מכרזים

לאחרונה, התפרסם פסק דין בבית המשפט לעניינים מנהליים , החוזר על ההלכה בדבר ביטול מכרז. בפסק הדין שניתן (עת"מ (נצרת) 43299-04-22 רשת תיכוני טומשין בע"מ נ' מועצה מקומית טובא-זנגריה [פורסם בנבו]), קבע בית המשפט כי כשם שלבעל המכרז הזכות לפרסמו, כך עומדת לו הזכות להורות על ביטול מכרז, בכל שלב.

האם עורך מכרז רשאי לבטל את המכרז לאחר פרסום?

בדברי החקיקה נקבעו הוראות שונות, שעניינן ביטול מכרז: סעיף 23(א) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח-1987 קובע, כי העירייה רשאית לבטל מכרז אם ועדת המכרזים החליטה על כך וראש העירייה אישר את ההחלטה. תקנה 21 (א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 קובעת, כי אף לאחר סיום בדיקת כל ההצעות רשאית הוועדה להחליט שלא לבחור כל הצעה שהיא והכל במטרה להבטיח את מרב היתרונות לעורך המכרז. ס' 23(א1) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 קובע, כי ככל שהוגשה הצעה יחידה במכרז או נותרה הצעה יחידה רשאית ועדת המכרזים להחליט על בחירת ההצעה היחידה או על ביטול המכרז כאשר מטבע הדברים החלטה שלא לקבל הצעה כלשהי משמעותה החלטה לבטל את המכרז. אף הפסיקה קבעה, כי מטרתו של המכרז להיות יתרון לבעליו ולא מגרעת. כי בנסיבות שבהן אף אחת מההצעות שהוגשו למכרז לא הייתה ראויה לזכות בו, ההחלטה לבטל את המכרז נתקבלה כדין (בג"ץ 101/74 בינוי ופיתוח בנגב נ' מדינת ישראל; בג"ץ 936/87 מכבשים הדרום נ' עיריית אילת).

אמות המידה לביטול מכרז

תקנות חובת המכרזים אינן מתייחסות לשיקולים שעל ועדת המכרזים לשקול בבואה להחליט על ביטול המכרז, ואין הן מתייחסות להיקף שיקול הדעת המסור לה בקבלת החלטה מעין זו. הדברים נגזרים מהאיזון שבין אינטרס המציעים בהמשך הליך המכרז, לבין האינטרס הציבורי בביטול המכרז. יוער כי ההחלטה בדבר ביטול המכרז, אינה שונה מכל החלטה מנהלית אחרת. ככזו, עליה לעמוד באמות המידה שקובע המשפט המנהלי: הגינות, ענייניות, סבירות, מידתיות וכו׳. לפיכך, אם החלטת הרשות לביטול מכרז מוצדקת, ועומדת באמות המידה המנהליות – כי אז מדובר בהחלטה תקפה וחוקית, שאינה מעוררת קושי.

מועד הודעה על ביטול מכרז

ככל שהחלטת הביטול תתקבל בשלב מוקדם יותר, כך היא תעורר פחות קשיים ולא תזכה ליחס חשדני וביקורתיות. ביטול המכרז בשלב מוקדם אינו מעורר בדרך כלל חשש לקיומה של שחיתות, כמו כן, הפגיעה באינטרס ההסתמכות של המציעים כתוצאה מהחלטת הביטול אינה משמעותית. ככל שטעמים אלה מוצקים יותר, משכנעים יותר ומובילים למסקנה שהמשך עריכת המכרז יוביל לתוצאה אבסורדית או לנזק חמור לציבור בכללותו, יהיה בכך כדי להצדיק את ההחלטה לבטל את המכרז. זאת ועוד, על מנת למנוע העדפה אסורה או פתח לשחיתות, הרשות מחויבת לעשות ככל שניתן כדי שההחלטה על ביטול המכרז תתקבל לפני חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות.

 

עורך דין דיני מכרזים

למשרד עו"ד וולר ושות' ניסיון ומומחיות בתחום דיני המכרזים, מכרזי רשויות מקומיות, בליווי וועדות מכרזים, בבדיקת הצעות במכרזים, בשימועים ובייצוג משפטי שוטף. מתמודדים במכרזים רק עם עורך דין דיני מכרזים. צרו קשר עכשיו. 

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר