top image

בקשה לקבלת מידע ייפוי כוח מתמשך

בקשה לקבלת מידע ייפוי כוח מתמשך, ייפוי כוח מתמשך, עורך דין ייפוי כוח מתמשך

בקשה לקבלת מידע ייפוי כוח מתמשך

בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, רשאים גורמים שונים לבקש ולקבל מידע, באשר לייפוי כוח מתמשך. ניתן לקבל את המידע בנקודות זמן שונות: חלק ממועד הפקדה וחלק ממועד הכניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך. כך לדוגמה, רשאים (וצריכים) גורמים מסויימים לבקש מידע (לדוגמה: בנקים, חברות הביטוח, עורכי דין, מוסדות רפואיים, רוכשי דירה של הממנה, ובעלי מקצוע שונים). על פי החוק, צד שלישי יהיה זכאי לקבל את המידע רק אחרי שהוצג לפניו ייפוי כוח מתמשך, אשר נכנס לתוקף. ככל שהבקשה מוגשת לפני כן, לא קיימת לפונה זכאות לקבלת המידע. ניתן לקבל את המידע, לאחר הגשה של טופס ייעודי (נוהל טיפול בבקשות לקבלת מידע מצד שלישי), ולאחר שאושר על ידי הממונה הרלוונטי, במשרד המשפטים.

 

מסירת מידע לרשויות המדינה

כיום, האפוטרופוס הכללי בוחן העברת מידע לרשויות המדינה השונות הרלוונטיות (משרד הרווחה והשירותים החברתיים, המוסד לביטוח לאומי, טאבו, משרד הבריאות ועוד), בכפוף להוראות הגנת הפרטיות, על מנת שאלה יוכלו לברר אודות קיומו של ייפוי כוח מתמשך.

 

מסירת מידע לקרובי הממנה

עד שלב אישור הכניסה לתוקף, בני המשפחה אינם רשאים לקבל מידע מכוח היותם בני משפחה. האפוטרופוס הכללי רשאי למסור לקרובי הממנה, החל ממועד הכניסה לתוקף, מידע אודות הפקדת ייפוי הכוח, זהות מיופי הכוח וסוגי העניינים שלגביהם ניתן ייפוי הכוח המתמשך בהתאם לסעיף 32יח לחוק.

האפוטרופוס הכללי יכול למסור מידע לקרובי הממנה, בתנאי שהממנה כתב בסעיפי המסמך המיועדים לכך, ובחלק ההנחיות המקדימות, הוראה החורגת מרשימת העניינים שקובע הסעיף ומנחה את מיופה הכוח לפעול אחרת (לדוגמה – הרשאה למסירת מידע על הנחיות מקדימות או הנחייה לחרוג מרשימת הקרובים המנויה בסעיף 80 לחוק). הממנה יציין הוראה זאת במפורש בסעיף החרגת קרובים מקבלת מידע, או יתייחס למועד מסירה מאוחר למועד הכניסה לתוקף, או יתחום בזמן את תקופת מסירת המידע. למשל, רק בתקופת כהונתו של בן הזוג, מיופה הכוח הראשון, אך לא לתקופת כהונת הילדים, מיופי הכוח החליפיים של בן הזוג, ועוד.

 

וולר ושות’ – משרד עורכי דין בעלי רקע וניסיון רב בעריכת ייפוי כוח מתמשך, ומלווים אתכם בכל שלב, באופן המקצועי, הבטוח והנוח ביותר. צרו קשר עם משרד עורכי דין וולר ושות’. 

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים