top image

השתתפות מלכ”רים במכרזים

השתתפות מלכ

השתתפות מלכ”רים במכרזים

ביום 10/11/2020 ניתן פסק דין בביהמ”ש העליון (עע”מ 6466-19 משרד הביטחון נ’ עמותת חברות הסיעוד). פסק הדין עסק, בין היתר, באופן השוואת ההצעות הכספיות בין מתמודדים במכרז, שאחד מהם הנו מלכ”ר (מוסד ללא כוונת רווח), הפטור ממע”מ, בעוד המתמודד השני הנו חברה בע”מ, החייבת במע”מ. בית המשפט פסק כי התעלמות מרכיב המע”מ בהצעות משמעותה בחינת ההצעות במכרז לפי מחיר שונה מהמחיר שישולם בפועל. בחינה זו יוצרת עיוות מבחינה כלכלית, המנוגד לעיקרון השוויון בדיני המכרזים. רכיב המע”מ הנו חלק אינטגראלי מהתמורה המשתלמת על ידי המזמין, למציעים במכרז. לפיכך, מכוח עיקרון השוויון בדיני המכרזים, יש להשוות את ההצעות המוגשות למכרז ללא רכיב המע”מ.

אשר על כן, קבע בית המשפט העליון, כי פתרון נכון לנושא זה יהיה כדלקמן: על מלכ”רים שמגישים הצעה במכרז, להצטייד מראש באישור מרשויות המס, לצורך סיווג פעילותם לצורכי חוק מע”מ במסגרת המכרז, כמלכ”ר. עם זאת, וכחריג, ועדת המכרזים תהא רשאית להמיר דרישה זו בהמצאת אישור של עו”ד או רו”ח חיצוני בעל התמחות בנדון.

 

ביקורת על ההחלטה

מבחינת דיני המכרזים, פסיקת בית המשפט העליון – נכונה. אלא שמבחינת אספקת השירותים על ידי מלכ”רים (במיוחד בתחום השירותים החברתיים), משמעות ההחלטה היא קשה. במילים אחרות, מוסדות ללא כוונת רווח, שהעניקו שירותים למדינה באמצעות מכרז, בתחומים הרגישים והקשים ביותר (נוער בסיכון, קשישים, הוסטלים וכו’), ושעד היום לא נדרשו להוסיף מע”מ – להצעתם יתווסף רכיב המע”מ, באופן מלאכותי. כאילו השירותים שהמלכ”ר מעניק לנזקקים, מתחרים בשירותים המוענקים על ידי חברה בע”מ. כך, האוכלוסיות המוחלשות והפגיעות ביותר בישראל, ייפגעו שוב.

השתתפות מלכ”רים במכרזים – הנחיות לפעולה

רשות המיסים פרסמה ביום 15/8/2022, קריטריונים ותנאים להשתתפות מלכ”רים במכרזים שפורסמו על ידי המדינה. ככל שהתנאים מתקיימים באופן מלא, תסווג פעילות המלכ”ר במסגרת המכרז, כמלכ”ר לעניין חוק מע”מ. הקריטריונים האמורים לעיל קיבלו ביטוי במסגרת בקשה למתן אישור והחלטות מיסוי מראש, במסגרת מסלול ירוק” ייעודי, מהיר, לפני אירועים שיכולים להיות להם השלכות משמעותיות לגבי מסים.

 

הנחיות באשר להשתתפות מלכ”רים במכרזים 

  • מלכ”ר המגיש הצעה למתן שירות במסגרת מכרז שפורסם על ידי המדינה כאמור ואשר מסווג כמלכ”ר לצורכי חוק מע”מ ורואה במתן השירות כאמור כחלק מפעילותו המלכ”רית, נדרש לקבל את אישור רשות המסים כי השירות אשר יינתן על ידו במסגרת המכרז אכן עונה להגדרת פעילות מלכ”ר בהתאם לחוק מע”מ.
  • על המלכ”ר לפנות ולקבל אישור מרשות המסים, ולהגישו לוועדת המכרזים במסגרת ההצעה.
  • מלכ”ר שלא פנה לרשות המסים, לא יסווג לצורכי חוק מע”מ במסגרת פעילותו במכרז, כמלכ”ר.

 

ליווי של עורך דין למכרזים

מכרזים הם חלק מהותי ובלתי נפרד, מפעילותו ומהצלחתו של כל ארגון וחברה. עבור מלכ”רים, מכרזים ממשלתיים או מכרזים ציבוריים, הם ממש “צינור הטבור”. הצלחת מתמודד במכרז תלויה, במידה לא מעטה, בייעוץ המשפטי שמקבל המלכ”ר מאת עורך דין למכרזים. הייעוץ ניתן בשלב ההיערכות למכרז, הכנת המענה למכרז, תוך כדי ניהול הליכי המכרז, ולאחר סיומם. למשרד עורכי דין וולר ושות’ ניסיון רב שנים בייצוג ובעריכת מכרזים ציבוריים, ובסיוע לחברות מסחריות, מלכ”רים, שותפויות ואנשים פרטיים, במכרזים. ליווי וייצוג של עורך דין למכרזים, תכתיב את התוצאה הסופית. מוזמנים להצטרף ללקוחותינו הרבים. צרו קשר עם עורך דין מכרזים.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים