top image

זכות העמידה של מציע שהצעתו נפסלה

זכות העמידה, דיני מכרזים

זכות העמידה של מציע שהצעתו נפסלה

לאחרונה, ניתנה החלטה בבית המשפט העליון (עע”מ 6629-21 אטלנטיס מרכזי הכשרה לחקלאות בע”מ נ’ משרד החוץ – אגף מש”ב), שעניינה זכות העמידה של מציע שהצעתו נפסלה. מה המשמעות לגבי מציעים שהצעתם נפסלה, או לא הוכרזו כזוכים במכרז, ומה המשמעות לגבי ניסוח מכרזים של גופים ציבוריים? קראו כאן.

 

זכות העמידה של מציע שהצעתו נפסלה

פסק דינו של בימ”ש לעניינים מנהליים (עת”מ 196-06-21), מחק עתירה נגד מכרז שפרסם משרד החוץ, בנימוק כי המערערת לא תקפה בעתירתה את תנאי הסף שנקבעו במכרז, וזאת אף שוועדת המכרזים קבעה שלא עמדה בהוראות סעיף זה. משכך, קבע ביהמ”ש המחוזי, כי העתירה מיצתה עצמה והפכה לתאורטית. אלא שבית המשפט העליון הפך את פסק הדין, וקבע כי גם לעותר שהצעתו במכרז נפסלה, נתונה זכות עמידה ויש באפשרותו לטעון לפגמים שנפלו במכרז או בהצעה הזוכה. הכרה בזכות העמידה כאמור, מקדמת את תקינות המינהל הציבורי ואת השמירה על טוהר המכרז. מעבר לכך, רשות ציבורית, ביודעה כי היא חשופה לביקורת גם על ידי מי שלא יכול לזכות במכרז, תקפיד בהליכותיה ובמעשיה.

עוד קובע פסק הדין, כי יישום הלכה זו בענייננו מוליך אל המסקנה כי אף אם המערערת לא תקפה את תנאי הסף שבגינו קבעה ועדת המכרזים כי יש לדחות את הצעתה, אין בכך כדי לשלול ממנה את האפשרות לתקוף את המכרז ולהשיג על הוראותיו. הדברים חלים ביתר שאת בהינתן הטענות העקרוניות שהעלתה המערערת, לפיהן תנאי הסף ושיטת הניקוד שנקבעו במכרז מפלים מרכזים חדשים וחוסמים בפניהם מלכתחילה את הדרך לזכות בו. לשיטת המערערת, פגמים אלו במכרז אף תרגמו עצמם, בפועל, לתוצאה שנתקבלה. נוכח האמור, לא היה מקום להורות על סילוק העתירה על הסף וראוי היה לדון בטענות לגופן.

 

דחיית העתירה בנימוק “מעשה עשוי”

אחת הטענות הנפוצות של גופים מינהליים במכרזים, היא כי העתירה הפכה להיות תיאורטית, שכן הרשות כבר חתמה על ההסכמים, והמציע הזוכה כבר החל לתת שירותים. במילים אחרות, כאשר כתוצאה מההתקשרות הפסולה בין המציע לבין הגוף המינהלי, התגבשו נסיבות עובדתיות שאינן ניתנות לשינוי או שקיים קושי מהותי לשנותן, הרי שיש בכך “מעשה עשוי”. בית המשפט העליון קבע לעיל, כי גם במקרים שבהם זוכה במכרז החל בביצוע העבודה, ואף השלים את העבודות כולן, יש בידי בית המשפט אפשרות להעניק סעדים שונים אם מצא כי נפל פגם במכרז.

ראו למשל: עע”מ 3719/13 ש. מרדכי עבודות עפר בע”מ נ’ משרד הבינוי והשיכון; ובג”ץ 5023/91 ח”כ אברהם פורז נ’ שר הבינוי והשיכון, פ”ד מו(2) 793 (1992).

 

מסקנות:

  • בית המשפט העליון קבע, כי הודעה של וועדת המכרזים על אי עמידה בתנאי הסף של המציע, או פסילתו, אינה מהווה סוף פסוק. למציע עומדת זכות השימוע, ועל הגוף המינהלי לאפשר זאת, בלב פתוח ובנפש חפצה.
  • טענת “מעשה עשוי”, המייתרת את הדיון – אינה תמיד נכונה. ביהמ”ש רשאי להעניק סעדים שונים, אם מצא כי נפל פגם במכרז – אף אם מדובר בהתקשרויות למתן שירותים.

 

עורך דין מכרזים

משרד עורכי דין וולר ושות’ מדורג כאחד המשרדים המובילים בדירוג BDI. לאורך כל שנות פעילותו מקפיד המשרד להעניק שירות משפטי, מיומן, איכותי ומקצועי, בתחום דיני המכרזים, לרשויות מקומיות, תאגידים עירוניים, חברות פרטיות וציבוריות. בכל שאלה או בעיה, מוזמנים ליצור קשר. 

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים