top image

עדכון מלחמת חרבות ברזל: ייפוי כוח מתמשך בשיחת וידאו

מלחמת חרבות ברזל עדכון ייפוי כוח מתמשך בוידאו

עדכון מלחמת חרבות ברזל: ייפוי כוח מתמשך בשיחת וידאו

מדינת ישראל מעודדת כתיבת ייפוי כוח מתמשך. מסמך זה מאפשר לכל אדם בגיר, כשיר וצלול, לקבוע כיצד יטופלו ענייניו האישיים, הרפואיים, הכלכליים והמשפטיים, כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו. האדם בוחר מרצונו, בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען, מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו. עריכת המסמך יכולה להתבצע אך ורק אצל עורך דין שהוסמך לכך במשרד המשפטים.

דרך המלך לעריכת ייפוי כוח מתמשך היא באמצעות מפגש פיזי בין הצדדים הרלבנטיים – בין עורך הדין לבין הממנה ולבין מיופה/מיופי הכוח, בהתאם להוראות הדין. אולם, נוכח מלחמת חרבות ברזל, איפשר האפוטרופוס הכללי לערוך ולחתום על ייפוי כוח מתמשך, גם בהיוועדות חזותית (הכוללת קול ותמונה), ללא מפגש פיזי בין הממנה לבין עורך הדין. הוראת שעה זו בנושא ייפוי כוח מתמשך בשיחת וידאו (כאן) תעמוד בתוקפה החל מיום 24.10.23 ועד להודעה אחרת של האפוטרופוס הכללי.

 

תהליך ייפוי כוח מתמשך בוידאו

אם מסמך ייפוי הכוח המתמשך נערך בשיחת וידאו עם הממנה

במקרה זה, יש לקיים לפחות 2 שיחות וידאו בין עורך הדין לבין הממנה, באופן שיאפשר קיום מלוא חובותיו של עורך הדין בעריכת המסמך.

  • התרשמות מכשירותו, הבנתו ורצונו של הממנה במסמך. עורך הדין יתרשם, במסגרת ההיוועדות החזותית, בדבר היותו של הממנה בעל כשירות לעריכת המסמך וכן מרצונו החופשי של הממנה לחתום על המסמך.
  • חובת קיום שיחת וידאו ללא נוכחות מיופה/י הכוח בעת מתן הסבר לממנה, על ייפוי הכוח.
  • ציון העובדה כי התקיימה שיחת וידאו כחלופת מפגש עם הממנה. עו”ד יציין בחלק העוסק בהתאמות לממנה במסמך ייפוי הכוח המתמשך, את העובדה כי המסמך נערך או נחתם באמצעות היוועדות חזותית עם הממנה.
  • שיחה טלפונית עם הממנה, ללא תאום מראש. לאחר החתימה על המסמך, ולפני ההפקדה המקוונת, עו”ד ייצור קשר טלפוני עם הממנה, ללא תיאום מוקדם של מועד השיחה ולפחות 24 שעות לאחר החתימה. בשיחה זו יעדכן את הממנה על ההפקדה הצפויה של המסמך, יוודא שהממנה זוכר את עריכתו והוראותיו המרכזיות של מסמך ייפוי הכוח, וכי הוא מבין ומעוניין במסמך וערך אותו מרצונו החופשי. ההפקדה תבוצע רק אם עורך הדין השתכנע כי המסמך נערך כדין מבחינת כשירות הממנה, רצונו של הממנה במסמך והבנתו את משמעויותיו.
  • מפגש פיזי משלים לאחר ההפקדה המקוונת. לאחר ההפקדה המקוונת, במועד בו הדבר יתאפשר, ולכל המאוחר עד לתאריך שייקבע על ידי האפוטרופוס הכללי, עורך הדין יקיים עם הממנה מפגש פיזי משלים. מטרת מפגש פיזי זה הנה לתקף את המסמך ולוודא את היותו של הממנה בעל כשירות וכן את מידת הבנתו את המסמך ורצונו בו. התקיים המפגש הפיזי עם הממנה, אזי ישלח על כך עורך הדין הודעה לאפוטרופוס הכללי.

תשומת הלב: אם נערך לפחות מפגש פיזי אחד עם הממנה במסגרת עריכת המסמך, ללא נוכחות מיופה הכוח ובאופן שעורך הדין יכול היה להתרשם מכשירותו, הבנתו ורצונו של הממנה במסמך באותו מפגש – אין צורך בקיום שיחת טלפון עם הממנה לפני ההפקדה או במפגש משלים. זאת, אף אם חלק מהמפגשים עם הממנה בשלב עריכת המסמך נערכו בהיוועדות חזותית, או אם החתימה על המסמך בידי הממנה בוצעה באמצעות היוועדות חזותית.

אם מסמך ייפוי הכוח המתמשך נחתם באמצעות שיחת וידאו

במקרה זה, על עורך הדין לראות, במסגרת שיחת הוידאו, בזמן אמת, את חתימת הממנה על המסמך הפיזי. לאחר מכן, על עורך הדין לראות את העמוד החתום. הממנה יעביר את העמוד החתום אל עורך הדין לצורך ביצוע ההפקדה המקוונת של המסמך. בנוסף, עורך הדין יתעד את החתימה באמצעות היוועדות חזותית בסעיף ההתאמות בטופס ייפוי הכוח המתמשך.

 

ייפוי כוח מתמשך או צוואה?

תשומת הלב כי הוראת שעה זו של האפוטרופוס הכללי, חלה על ייפוי כוח מתמשך בלבד. היא איננה חלה על צוואות!

פונים רבים מתבלבלים בין שני המסמכים: צוואה קובעת מה ייעשה ברכוש לאחר פטירת האדם. ייפוי כוח מתמשך קובע כיצד תתקבלנה ההחלטות על חייו, עוד בחייו, במצב בו אין יכולת לקבל החלטות בצורה צלולה ועצמאית. כאשר האדם נפטר, פוקע תוקף ייפוי הכוח המתמשך. רק – ורק אז – נכנסות לתוקף הוראות הצוואה, בכל הנוגע לחלוקת רכוש המנוח.

 

עורך דין ייפוי כוח מתמשך

עריכת ייפוי כוח מתמשך אצל עורך דין שהוסמך לכך, היא חובה בסיסית לכל אדם שרוצה לקבל החלטה על עצמו. אם אתם מתלבטים או שוקלים עריכת ייפוי כוח מתמשך, ובפרט בעת מלחמת חרבות ברזל, נשמח לסייע לכם במהירות. למשרד וולר ושות’ למעלה מ-40 שנות ניסיון בדיני הירושות, הצוואות וייפוי כוח מתמשך. המשרד מלווה ממנים, בני משפחה ומיופי כוח, בכל שלבי התהליך ובכל מצב וקושי. בתחומים רגישים כמו ייפוי כוח מתמשך, הניסיון עושה את ההבדל. צרו קשר עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים