top image

ניהול עיזבון

ניהול עיזבון - וולר ושות' משרד עורכי דין

מנהל עיזבון תפקידו

כדי לדאוג לחלוקת העיזבון של אדם שנפטר, מתמנה לעתים מנהל עיזבון. המקור החוקי למינוי מנהל עיזבון נעשה בהתאם להוראות סעיף 78 לחוק הירושה, תשכ"ה – 1965, הקובע כי מינוי מנהל עיזבון יעשה ע"י רשם הירושה (אם ישנה הסכמה של כל הנוגעים בדבר), או על ידי בית המשפט, אף ללא הסכמה. תפקידיו של מנהל העיזבון הם, בין השאר, לאתר את יורשי הנפטר, לפרוע את חובותיו של הנפטר, לגבות חובות של העיזבון, לשמר ולתחזק את העיזבון עד למועד חלוקתו בין היורשים, ולהסדיר את חלוקת העיזבון בין היורשים. במשך למעלה מ-40 שנים, משמש עורך דין ונוטריון פנחס וולר, כמנהל עיזבון זמני או קבוע, מטעם בתי המשפט, או לבקשת המצווים והיורשים, באופן מקצועי, נאמן, אנושי והגון. מעוניינים להתייעץ ? צרו קשר עכשיו.   

מתי ממנים מנהל עיזבון?

יודגש, כי אין חובה חוקית למינוי מנהל עיזבון בצוואה. בצוואות פשוטות, בהם אין הרבה נכסים, או היחסים תקינים בין היורשים העתידיים – לרוב אין מקום למינוי מנהל עיזבון. אולם, קיימים מקרים נפוצים, בהם יש לשקול מינוי מנהל עיזבון. לדוגמה:

 • המנוח הותיר אחריו צוואה, במסגרתה הוא מבקש למנות מנהל עיזבון לצורך ניהול עזבונו.
 • חילוקי דעות בין היורשים;
 • צורך לגבות לנהל את נכסים המנוח;
 • במקרים בהם לא ניתן לאתר את היורשים;
 • בצורך בהמשך תפקוד של בית העסק או החברה;
 • הבטחת אינטרס של חסויים או קטינים;
 • חובות של העיזבון.

 

משמעויות נסתרות במינוי מנהל עיזבון:

יורשים רבים (וכך גם מורישים), אינם שמים לב, לשתי משמעויות נוספות, המסתתרות במינוי מנהל עיזבון:

 • משמעויות כספית/ כלכליות: תקנה 45 לתקנות הירושה קובעת כי בית המשפט רשאי לפסוק שכר טרחה של עד 4% משווי העיזבון, בתוספת מע"מ. המשמעות היא שהיקף הנכסים של כל אחד מהיורשים, קטן. יתר על כן – לעיתים שינוי או תוספת של 3%-4%, בין היורשים, עלולה לערער את אופן חלוקת הירושה, שבין היורשים.
 • משמעויות רגשיות ומשפחתיות: מינוי של אדם "מועדף" (לעיתים – אחד הילדים היורשים), שימשיך ויהיה אחראי לירושה, עלולה לעורר חשדות, להעלות כאבים, כעסים ומתחים ישנים בין הצאצאים. לעיתים, עד כדי הגשת התנגדויות לצוואה.

 

מי רשאי להתמנות כמנהל עיזבון ?

רשאי להתמנות כמנהל עיזבון, כל מי שציווה עליו המוריש להתמנות כמנהל עיזבון במסגרת צוואתו, או כל אדם אחר שכל היורשים מסכימים על מיניו למנהל עיזבון. במקרה שלא נכתבה צוואה, כל אדם המוסכם על היורשים, על פי דין. ככל שאין צוואה או מינוי בצוואה ואין הסכמה בין היורשים, יתמנה למנהל העיזבון מי שבית המשפט מינה לתפקיד זה.

מי רשאי להגיש בקשה למינוי מנהל עיזבון ?

כל יורש רשאי להגיש בקשה למינוי מנהל עיזבון המנוח על מנת לשמר את מצב נכסי העיזבון עד למועד חלוקת העיזבון. בקשה למינוי מנהל עיזבון תוגש קודם בפני הרשם לענייני ירושה במקרים בהם הבקשה לניהול העיזבון מוגשת בהסכמת כל היורשים. בקשות אשר מוגשות ללא הסכמת כל היורשים יוגשו ישירות לבית המשפט לענייני משפחה באזור מגורי המנוח.

מינוי מנהל עיזבון

 • מנהל עיזבון זמני – מתמנה עד להוצאת צו ירושה, או עד למתן צו לקיום צוואה, כאשר המינוי יהיה למשך 6 חודשים, אלא אם הערכאה השיפוטית קבעה אחרת. מטרת המינוי היא מצומצמת – שמירה על העיזבון, כאשר נכסי העזבון מצריכים טיפול מיוחד או מקרוב, כאשר קיים חשש כי בפער הזמנים שבין מועד פטירת המוריש לבין מועד חלוקת העיזבון עשוי להיגרם נזק לעיזבון, כאשר יש סכסוך בין יורשים לגבי היקף הנכסים הנכללים בעיזבון, או כאשר אחד היורשים קטין או פסול דין, וקיים חשש ממשי שפעולות יורשים אחרים יפגעו בזכויותיו. סמכויותיו ותפקידיו של מינהל העיזבון הזמני, נקבעות בבית המשפט.
 • מנהל עיזבון קבוע – מתמנה עד לחלוקת כל העיזבון. המינוי יהיה למשך שנתיים, אלא אם הערכאה השיפוטית קבעה אחרת. ככלל, מנהל עיזבון קבוע מתמנה כאשר קיימת מחלוקת חריפה בין היורשים על אופן ניהול העיזבון ואופן חלוקתו ביניהם, כאשר חלוקת העזבון מורכבת או מעוררת קשיים רבים, כאשר המוריש ציווה להקים הקדש ציבורי, או כאשר הצוואה מורכבת, כאשר יש להבטיח אינטרסים של יורשים קטינים או חסויים או כאשר קיים קושי לאתר את כלל היורשים.

 

התנגדות למינוי מנהל עיזבון

לאחר שמוגשת בקשה למינוי מנהל עיזבון, ניתן להגיש בקשת התנגדות למינוי מנהל עיזבון. הטעם להתנגדות עשוי להיות היעדר צורך במנהל עיזבון (על אף שהמצווה קבע כך בצוואתו), ויכול להיות מהטעם שהמועמד לתפקיד אינו מתאים, אינו כשיר, או נמצא בניגוד עניינים.

 

עורך דין ניהול עיזבון

במשך למעלה מ-40 שנים, משרד וולר ושות' מטפל ומתמחה, במסירות, במקצועיות ובנאמנות, בכל תחומי הירושות, הצוואות וכל הדרוש והכרוך בכך, לרבות מינויו של עו"ד פנחס וולר, כמנהל עיזבון זמני או קבוע, מטעם הערכאות המוסמכות. צרו קשר עכשיו, ונשמח לסייע לכם.  

האמור לעיל, אינו מהווה חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מטעם עורך דין, והם מובאים לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, אינו בהכרח מעודכן, ואין להסתמך עליו בשום צורה.

שתפו עם חברים

לא הצלחנו לאתר את הטופס.