top image

פטור ממס שבח קבלת דירה בירושה

מס שבח דירה בירושה, פטור ממס שבח על דירה בירושה

פטור ממס שבח קבלת דירה בירושה

רוב הצוואות במדינת ישראל, כוללות הוראה בדבר העברת נדל”ן, מהמורישים לצאצאיהם. אלא שעל אף עיקרון ה”נפילה המיידית” של נכסי המוריש ליורשים, בכדי שהיורשים יוכלו לרשום בעלות על הנכס, נדרשות מספר פעולות משפטיות. בנוסף, קיימות מספר סיטואציות, בהן הירושה עשויה לחייב את היורשים במיסוי מקרקעין (בעיקר מס שבח), עקב טעויות שנובעות מחוסר ידע או מחוסר תשומת לב. עורך דין מקרקעין, או עורך דין מיסוי מקרקעין, יוכל לבדוק ולתכנן היטב את מיסוי המקרקעין. סקירה תמציתית של פטור ממס שבח קבלת דירה בירושה.

 

קבלת דירה בירושה – רישום בטאבו

כדי שהיורשים יוכלו לרשום בטאבו את הדירה על שמם, יש להוציא צו ירושה. עם המסמך המקורי ועם טופס בקשה לרישום הורשה (החתום על ידי כל היורשים), יש להציג מסמכים נוספים דוגמת אישור בדבר היעדר חובות לרשות המקומית, צילום של תעודות הזהות של היורשים, וייפוי כוח לעורך הדין.

 

מיסוי דירה שהועברה בירושה

בניגוד למרבית עסקאות המקרקעין, אין צורך לצרף לבקשת הרישום בטאבו, אישור על תשלום מיסים (מס שבח). המחוקק אינו רואה את העברת הדירה בירושה, כעסקה במקרקעין, ולפיכך אינו מחייב את העסקה במס שבח או מס רכישה על ידי מי שירש אותה. אין זאת אומרת שההעברה פטורה מתשלום מס שבח (שהרי המדינה לא מוותרת על מיסים), אלא שתשלום המס נדחה, עד המועד בו תבוצע עסקה בנכס. קרי, כשהיורש ימכור את הנכס, הוא ישלם מס שבח, אלא אם יהיה זכאי לפטור.

 

פטור ממס שבח

אם הדירה שהתקבלה בירושה נמכרת ע”י היורש, ניתן להשתמש ב”פטור דירת ירושה”. פטור זה מתווסף לכל פטור אחר שהמוכר עשוי להיות זכאי לו, והשימוש בו לא יפגע בזכותו של המוכר לעשות שימוש בעתיד בפטורים אחרים. המשמעות היא ששימוש יעיל בפטור זה, מאפשר לבצע תכנון של מיסוי מקרקעין.

 

פטור ממס שבח על דירה שהתקבלה ירושה

סעיף 49ב (5) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ”ג – 1963, קובע כי ניתן קיימת זכאות לפטור, בהתקיים כל התנאים הבאים:

  • מוכר הדירה הוא בן זוגו או צאצא של המוריש (כולל נכד), או שהוא בן זוגו של צאצא של המוריש.
  • טרם פטירתו, היה המוריש הבעלים של דירת מגורים אחת בלבד. הפסיקה קבעה כי מספיק שהיה בבעלות המוריש גם חלק מדירה נוספת, בכדי לשלול את הפטור (עמ”ש (ת”א) 251/99 מנהל עזבון המנוחה הדרה וייסגלס ז”ל נ’ מנהל מס שבח מקרקעין מחוז ת”א).
  • אילו היה המוריש בחיים, ומוכר את דירת המגורים, הוא היה זכאי לפטור במכירה, לפי פטור ממס שבח במכירת דירה יחידה.

דירת ירושה בפרויקט תמ”א 38 או בפרויקט פינוי בינוי

נכון להיום, אין פטור ממס שבח במכירת דירת ירושה בפרויקט תמ”א 38/2 או בפרויקט פינוי בינוי. זאת, כיוון שהזכות העוברה ליורשים, מהווה “זכות אחרת”, ולא את אותה הזכות שהיתה להמוריש.

 

אי קבלת פטור ממס שבח

במקרים רבים, היורש לא עומד בכל התנאים לקבלת פטור במכירת דירת ירושה. עם זאת, קיימים מספר פתרונות, שיאפשרו קבלת פטור מלא או חלקי ממס שבח במכירת דירת הירושה, או במכירת הדירה הקיימת שבבעלותו טרם רישום הירושה. לדוגמה:

  • היורש יוכל לבחון אפשרות של מכירת דירת הירושה, בפטור לפי דירה יחידה.
  • ניתן להמתין עם הוצאת צו קיום הצוואה או צו הירושה, עד למועד נוח למוכר הדירה.
  • העברה ללא תמורה של דירת הירושה לקרוב (העברת דירה במתנה).
  • הסכם חלוקת עיזבון בין היורשים העתידיים, והתקזזות ביניהם.

 

לסיכום, חוקי המקרקעין, מיסוי מקרקעין והוראות הצוואות והירושות, קובעים מסגרת מאורגנת ופשוטה, להעברת נכסים בין-דורית. העברת דירה בירושה אינה מהווה עסקה ואינה מחייבת במס. עם זאת, החבות במס שבח עלולה להתעורר כאשר היורש מבקש למכור את הדירה. על מנת למנוע תשלומי מיסים מיותרים ולמנוע סכסוכי משפחות, חשוב להיערך ולבצע תכנון מסודר, בליווי של עורך דין מומחה למקרקעין. משרד עורכי דין וולר ושות’ מעניק ללקוחותיו את הידע המשפטי ההכרחי והנדרש, עם ערך מוסף: ניסיון, מיומנות ומקצועיות של למעלה מ-40 שנה בתחום המקרקעין, מיסוי מקרקעין, דיני צוואות וירושות, ואלפי לקוחות מרוצים. צרו קשר עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים