top image

פטור ממס שבח קבלת דירה בירושה

מס שבח דירה בירושה

פטור ממס שבח קבלת דירה בירושה

רוב הצוואות במדינת ישראל, כוללות הוראה בדבר העברת נדל"ן, מהמורישים לצאצאיהם. אלא שעל אף עיקרון ה"נפילה המיידית" של נכסי המוריש לידי היורשים, בכדי שהיורשים יוכלו לרשום בעלות על הנכס, נדרשות מספר פעולות משפטיות. קיימות מספר סיטואציות, בהן הירושה עשויה להכביד על היורשים, ואף לחייב אותם במיסוי מקרקעין, עקב טעויות שנובעות מחוסר ידע או מחוסר תשומת לב. עורך דין מקרקעין, או עורך דין מיסוי מקרקעין, יוכל לבדוק ולתכנן היטב את מיסוי המקרקעין. סקירת פטור ממס שבח קבלת דירה בירושה.

 

קבלת דירה בירושה – רישום בטאבו

כדי שהיורשים יוכלו לרשום בטאבו את הדירה על שמם, יש להוציא צו ירושה. עם המסמך המקורי ועם טופס בקשה לרישום הורשה (החתום על ידי כל היורשים), יש להציג מסמכים נוספים דוגמת אישור בדבר היעדר חובות לרשות המקומית, צילום של תעודות הזהות של היורשים, וייפוי כוח לעורך הדין.

 

מיסוי דירה שהועברה בירושה

בניגוד למרבית עסקאות המקרקעין, אין צורך לצרף לבקשת הרישום בטאבו, אישור על תשלום מיסים (מס שבח). המחוקק אינו רואה את העברת הדירה בירושה, כעסקה במקרקעין, ולפיכך אינו מחייב את העסקה במס שבח או מס רכישה על ידי מי שירש אותה. אין זאת אומרת שההעברה פטורה מתשלום מס שבח (שהרי המדינה לא מוותרת על מיסים), אלא שתשלום המס נדחה, עד המועד בו תבוצע עסקה בנכס. משמע, כשהיורש ימכור את הנכס, הוא יידרש לשלם מס שבח – אלא אם יהיה זכאי לפטור.

 

פטור ממס שבח

אם הדירה שהתקבלה בירושה נמכרת ע"י היורש, ניתן להשתמש ב"פטור דירת ירושה". פטור זה מתווסף לכל פטור אחר שהמוכר עשוי להיות זכאי לו, והשימוש בו לא יפגע בזכותו של המוכר לעשות שימוש בעתיד בפטורים אחרים. המשמעות היא ששימוש יעיל בפטור זה, מאפשר לבצע תכנון של מיסוי מקרקעין.

 

פטור ממס שבח על דירה שהתקבלה ירושה

סעיף 49ב (5) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג – 1963, קובע כי ניתן קיימת זכאות לפטור, בהתקיים כל התנאים הבאים:

  • מוכר הדירה הוא בן זוגו או צאצא של המוריש (כולל נכד), או שהוא בן זוגו של צאצא של המוריש.
  • טרם פטירתו, היה המוריש הבעלים של דירת מגורים אחת בלבד. הפסיקה קבעה כי מספיק שהיה בבעלות המוריש גם חלק מדירה נוספת, בכדי לשלול את הפטור (עמ"ש (ת"א) 251/99 מנהל עזבון המנוחה הדרה וייסגלס ז"ל נ' מנהל מס שבח מקרקעין מחוז ת"א).
  • אילו היה המוריש בחיים, ומוכר את דירת המגורים, הוא היה זכאי לפטור במכירה, לפי פטור ממס שבח במכירת דירה יחידה.

 

אי קבלת פטור ממס שבח

במקרים רבים, היורש לא עומד בכל התנאים לקבלת פטור במכירת דירת ירושה. עם זאת, קיימים מספר פתרונות, שיאפשרו קבלת פטור מלא או חלקי ממס שבח במכירת דירת הירושה, או במכירת הדירה הקיימת שבבעלותו טרם רישום הירושה. כך לדוגמה, היורש יוכל לבחון אפשרות של מכירת דירת הירושה, בפטור לפי דירה יחידה. לחילופין, ניתן להמתין עם הוצאת צו קיום הצוואה או צו הירושה, עד למועד נוח למוכר הדירה. פתרון נוסף הנו באמצעות העברה ללא תמורה של דירת הירושה לקרוב. פתרון נוסף הנו באמצעות הסכם חלוקת עיזבון בין היורשים העתידיים, והתקזזות ביניהם.

 

לסיכום, חוקי המקרקעין, מיסוי מקרקעין והוראות הצוואות והירושות, קובעים מסגרת מאורגנת ופשוטה, להעברת נכסים בין-דורית. אולם, על מנת למנוע תשלומי מיסים מיותרים ולמנוע סכסוכי משפחות, חשוב להיערך ולבצע תכנון מסודר, בליווי של עורך דין מומחה למקרקעין. משרד עורכי דין וולר ושות' מעניק ללקוחותיו, לא רק את הידע המשפטי ההכרחי והנדרש לביצוע העסקה, אלא גם את הערך המוסף: ניסיון, מיומנות ומקצועיות של למעלה מ-40 שנה בתחום המקרקעין, מיסוי מקרקעין, דיני צוואות וירושות, ואלפי לקוחות מרוצים. צרו קשר עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר