top image

פרטה וסל מחיה (דו”ח ראשוני)

פרטה וסל מחיה (דו”ח ראשוני)

אדם הממונה לאפוטרופוס לענייני רכוש, נדרש להגיש לאפוטרופוס הכללי דיווחים על מצבו הכלכלי של האדם שהוא מונה לשמש לו אפוטרופוס. זאת, על מנת לאפשר לאפוטרופוס הכללי לפקח על יכולתו הכספית, ההון ההתחלתי של האדם שבאפוטרופסות, נכון ליום מינוי האפוטרופוס. דיווחים ראשוניים אלו מכונים “פרטה” ו-“סל מחייה”. לאחר הגשת הפרטה וסל המחיה, על האפוטרופוס להגיש, אחת לשנה דו”ח תקופתי/דו”ח שנתי על פעולותיו, הכנסות והוצאות ופעולות שנעשו ברכושו של האדם. לרוב, יש להגיש את הדו”ח אחת לשנה וכן דו”ח סופי בסיום המינוי. עם זאת, לעיתים ניתנת הנחיה אחרת על ידי האפוטרופוס הכללי או על ידי בית המשפט. ככלל, האפוטרופוס הכללי דורש  הגשה של הפרטה לא יאוחר מ-60 יום מהיום שבו ניתן צו המינוי על ידי בית המשפט.

 

תהליך הגשת הפרטה

הליך הגשת הפרטה מורכב משני שלבים:

  • איתור ורישום כלל נכסיו, הכנסותיו וחובותיו של האדם שבאפוטרופסות.
  • הודעה על מינוי האפוטרופוס לגופים ולמוסדות שונים ורישום הערות במרשמים רשמיים. מסירת ההודעה נעשית בדרך של הצגת צו המינוי (לעתים נדרש העתק נאמן למקור של הצו), והיא נעשית לצורך הגנה על רכושו של האדם.

 

הגשת מקוונת

יש להיכנס לאתר הפעולות המקוון ולמלא את טופס הגשת פרטה. בנוסף יש לצרף אסמכתאות כמפורט וכן להצהיר בחתימה בדבר אמיתות הפרטים. על האפוטרופוס לשמור את האסמכתאות ואת התצהיר המקורי כפי שנחתם מול עורך דין.

 

הגשה ידנית

יש לחתום על טופס הפרטה ולהצהיר בחתימה כי הפרטים שנמסרו נכונים. האפוטרופוס ישמור אצלו את המקור החתום והאסמכתאות.

ניתן להגיש את טופס הפרטה החתום בדרכים הבאות: לשלוח את טופס הפרטה החתום לכתובת הדואר האלקטרוני של המחוז המטפל; דואר ישראל; או הפקדת המסמכים ידנית, במשרד האפוטרופוס הכללי.

האסמכתאות הנדרשות לדיווח:

  • נכסי מקרקעין. אישור של הגורם שאצלו רשומות הזכויות בכל נכס מקרקעין של האדם (לרוב – נסח טאבו), לאחר שנרשמה אצלו הערת אפוטרופסות.
  • מזומנים, כספים המופקדים בחשבונות בנק, ניירות ערך בבנקים או במוסדות פיננסיים אחרים. יש לצרף אסמכתאות מתאימות נכון ליום מתן צו המינוי ולכך שמונה לאדם אפוטרופוס.
  • חשבון בנק – אישור של הבנק על כך שהחשבון הפך ל”חשבון אפוטרופסות” וכן על גובה היתרה בחשבון.
  • רכב – העתק מרישיון רכב חדש שיונפק על ידי משרד הרישוי, שעליו רשומה הערה, כי לאדם בעל הרכב מונה אפוטרופוס.
  • רהיטים, חפצי בית, תכשיטים ודברי ערך – העתק מפרוטוקול שייערך במעמד פתיחת הכספת.
  • הכנסות חודשיות –  עליכם לצרף אסמכתאות להכנסות החודשיות מכל מקור.
  • כספים וזכויות המגיעים לאדם, כגון: ירושה, פיצויים, חובות כלפי האדם – עליכם לצרף אסמכתה.

 

אפוטרופוס או ייפוי כוח מתמשך

תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, מאפשר לאדם לבחור: מינוי אפוטרופוס על ידי בית המשפט, או ייפוי כוח מתמשך. ייפוי כוח מתמשך מאפשר לאדם לקבוע את מתווה הפעולות שתתבצענה בענייניו, כלשא יהיה כשיר לכך. מיופה כוח יכול להיות בן משפחה, חבר, מכר או בעל מקצוע – לפי בחירת הממנה. ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף, בתוך ימים בודדים מרגע שבו האדם לא יוכל להבין בענייניו. מסמך זה פותר ועוקף את מנגנון הצורך במינוי אפוטרופוס, מקצר את הזמנים, ושומר על האוטונומיה של האדם, ומשפר את המשך חייה ותפקודה של משפחתו.

 

משרד עורכי דין וולר ושות’, בעל רקע וניסיון רב בסיוע לאפוטרופסים, ענייני צוואות וירושות, עזבונות ועריכת ייפוי כוח מתמשך. צוות המשרד יוכל ללוות אתכם בכל שלב, באופן המקצועי, הבטוח והנוח ביותר. צרו קשר עם משרד עורכי דין וולר ושות’.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים