top image

קבלת הנחה בארנונה לאזרחים וותיקים

המשרד לשוויון חברתי - אזרח ותיק

בחודש מרץ 2022, פורסם תיקון מס’ 17 לחוק האזרחים הוותיקים, התשפ”ב – 2022, המקל על מימוש הנחה בארנונה, לאזרחים ותיקים. קראו כאן את תקציר השינוי.

 

המצב טרם התיקון לחוק האזרחים הוותיקים

חוק האזרחים הוותיקים מקנה הנחה בתשלומי ארנונה לאזרחים ותיקים עד 100 מ”ר בשיעור של 30% ובשיעור של 100% למקבלי הבטחת הכנסה, ובכפוף למבחן הכנסות: סך כל הכנסות האזרח הוותיק מכל מקור שהוא, אינו עולה על השכר הממוצע. במקרה שבו גרים בדירה יותר מאזרח ותיק אחד, תינתן ההנחה רק אם סך כל הכנסות המתגוררים באותה דירה, מכל מקור שהוא, אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע. קבלת ההנחה כרוכה בהגשת בקשה בכתב לרשות המקומית או הצהרה בכתב של המבקש שמתקיים לגביו מבחן ההכנסות.

ברשויות המקומיות, היה נהוג עד כה, להגיש בכל שנת כספים בקשה מחודשת לקבלת ההנחה בארנונה. בעקבותיה, נעשית בחינה מחודשת ברשות המקומית, של מבחן ההכנסות כאמור. מנהג זה הביא למקרים של אזרחים ותיקים שמסיבות שונות נמנעים או לא מצליחים לשוב מדי שנה ולהגיש בקשה או הצהרה, בין בשל המאמץ הנדרש מצדם לשם כך, ובין בשל כך ששכחו לטפל בעניין מחמת מצב רפואי שאינו מאפשר זאת או בשל כל סיבה אחרת. כך, גם כשניתן להגיש את הבקשה באמצעות אתר האינטרנט הרשותי – ישנם אזרחים ותיקים שאינם יודעים כיצד לעשות זאת, וההגעה למשרדי הרשות המקומית מהווה טרחה רבה עבורם ולעתים אף חסם של ממש.

על פי המשרד לשוויון חברתי, שיעור האזרחים הוותיקים הרלוונטיים שהכנסותיהם מכלל מקורות ההכנסה גדלות משנה לשנה, באופן שעשוי לפסול כתוצאה מכך את זכאותם להנחה – 4% מאוכלוסיית האזרחים הוותיקים שנבדקו מדגמית, בלבד.

 

המצב לאחר התיקון לחוק האזרחים הוותיקים

בהתאם לתיקון לחוק, שנחקק ביוזמת המשרד לאזרחים ותיקים, אזרח ותיק שניתנה לו הנחה בארנונה בהתאם להוראות חוק האזרחים הוותיקים – תמשיך להינתן לו ההנחה בארנונה לגבי אותה דירה המשמשת למגוריו, באופן אוטומטי, בלא שיידרש להגיש בקשה או הצהרה נוספת לרשות המקומית לצורך המשך קבלת ההנחה כאמור.

לגבי אזרח ותיק שטרם מלאו לו 70 שנים וניתנה לו הנחה כאמור בשיעור של 30%, נקבע כי חידוש ההנחה האוטומטי יהא  עד תום שלוש השנים הקלנדריות שלאחר השנה שבמהלכה ניתנה לו ההנחה בארנונה או עד גיל 70. בתום תקופת החידוש האוטומטי יידרש להגיש הצהרה לצורך חידוש ההנחה האוטומטי לתקופה נוספת.  לצד זאת, הוטלה חובה על אזרח ותיק שניתן לו חידוש הנחה אוטומטי לדווח לרשות המקומית אם חדל להתקיים לגביו תנאי מן התנאים למתן ההנחה בארנונה.

 

לשאלות נוספות, להתייעצויות, לאישורים, להכנת תצהירים או לאימותי חתימה, צרו קשר עם משרד עורכי דין וולר ושות’.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים