top image

תצהיר

תצהיר

תצהיר משמש כמסמך להוכחת עובדות במסגרת הליכים משפטיים, לרבות תחליף לעדות ראשית בפני בית המשפט, ואף להוכחת עובדות מחוץ לכותלי בית המשפט. לפיכך, קיימת חשיבות רבה לאמיתות הכתוב בו. להשגת מטרה זו נועדה האזהרה בדבר המשמעות הפלילית של אי הצהרת אמת, המהווה דרישה מהותית לקיומו של תצהיר. על מנת שהתצהיר ייחשב ל”תצהיר כדין”, קובע סעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל”א-1971, שלוש דרישות מצטברות: הצהרה בכתב חתומה על ידי המצהיר; ההצהרה ניתנה לאחר שהמצהיר הוזהר כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן; וכי דבר מתן האזהרה אושר על ידי המזהיר על פני התצהיר. בשנים האחרונות, ניתן גם לתת תצהיר, בהיוועדות חזותית, בתנאים מסויימים.

 

טופס תצהיר

למרבית המוסדות והגופים ציבוריים קיים נוסח מוכן ואחיד, עליו יש לחתום. אולם, כאשר מדובר בהכנת תצהיר להליכים משפטיים, נדרש ייעוץ משפטי מקיף, ביחס למקרה הספציפי, בהתאם להליך הספציפי, ובהתאם לערכאה הספציפית.

 

זיהוי המצהיר

תכלית מרכזית נוספת לעריכת התצהיר, היא ווידוא זהות האדם אשר מוסר את הדברים. לפיכך, נאסר על עורך הדין לאמת את המסמך, שלא בנוכחות פיזית של המצהיר. עורך דין שעושה כן, עובר עבירת משמעת. אלא שלאור מגיפת הקורונה, החליטה ועדת האתיקה הארצית בלשכת עורכי הדין, להקל בתנאים ובדרישות. ההקלה איפשרה לעורכי הדין, באופן זמני, לחתום גם באמצעות היוועדות חזותית (שיחת וידאו), במספר תנאים. החלטה זו הפכה לקבועה (את/39/20), וכיום רשאים עורכי הדין לזהות מצהיר, גם באופן מקוון. עם זאת, צורות אחרות של זיהוי המצהיר (פקס’, SMS, שיחת טלפון וכו’), אסורות.

 

אימות חתימה של עו”ד על גבי תצהיר בהיוועדות חזותית

ניתן להשתמש באימות חתימה בהיוועדות חזותית, כחלופה למקרים בהם לא ניתן היה לפעול בדרך של אימות חתימה בנוכחות המצהיר. זאת, בתנאים המצטברים הבאים בלבד:

 1. עורך הדין והמצהיר מצויים בעת האימות בישראל.
 2. המצהיר הציג בפני עוה”ד על גבי הצג תעודה מזהה.
 3. עוה”ד הקריא בפני המצהיר את האזהרה הבאה:“הריני מאשר, כי ביום_______ בחודש _____ שנת 2020, בשעה _____, הופיע לפניי עו”ד________________ מ.ר._______, מהכתובת ___________________ מר/גב’ _______________ הנושא ת”ז מס’ ________________שזוהה על-ידי לאחר שקיבלתי בדוא”ל אימות של זהות הלקוח מאת מערכת ההזדהות הממשלתית של  ממשל זמין. ההופעה לפניי בוצעה באמצעות היוועדות חזותית אשר מתועדת אצלי, כאשר המצהיר מופיע לפניי על גבי הצג, עת הצהרתו מושא האימות לפניו והוא מצהיר בפניי כי הוא מצוי במדינת-ישראל בזמן החתימה והאימות והוא מסכים לתיעוד החזותי ועשיית השימוש בו. לאחר שהזהרתי את המצהיר, כי עליו להצהיר את האמת, וכי הוא צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר הנ”ל את נכונות הצהרתו אשר הוצגה לי במלואה במסגרת ההיוועדות החזותית וחתם עליה מולי.
 4. בהסכמת המצהיר ובכפוף לכלל 22(א) לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ”ו-1986, עוה”ד יתעד בהקלטה חזותית את תהליך האזהרה והאימות בלבד. אלה יכללו:
  א. הסכמת המצהיר לתיעוד בהקלטה חזותית.
  ב. צילום תעודת הזיהוי של הלקוח.
  ג. קריאת האזהרה על ידי עוה”ד, אישור האזהרה ע”י המצהיר.
  ד. הצהרה להקלטה על: תאריך ושעת אימות התצהיר, נושא האימות, שמו ומספר רישיונו של עוה”ד.
  ה. חתימת המצהיר [יובהר כי החתימה יכולה להיעשות על גבי נייר ולהיסרק למחשב או להיעשות מלכתחילה באופן דיגיטלי, כך שאין הכרח דווקא להדפיס את התצהיר במדפסת ולחתום פיזית].
 5. עם סיום החתימה והתיעוד ישלח המצהיר את המסמך (החתום) אל עוה”ד באמצעי דיגיטלי כגון באימייל, ווטסאפ, פקסימיליה וכיו”ב. מיד עם קבלת המסמך, עוה”ד יוודא שהמסמך שהתקבל בידו הוא המסמך שעליו חתם המצהיר בתיעוד. לאחר מכן, יחתום עוה”ד בעצמו על המסמך ויאשר את זהות המצהיר ואת מתן האזהרה.
 6. המסמך שעל גביו יהיו שתי החתימות הוא התצהיר השלם, שאותו ניתן יהיה להגיש לבית המשפט או לעשות בו שימוש אחר בהתאם לצורך.
 7. עוה”ד הנדרש להגיש תצהיר לביהמ”ש, יגישו תוך ציון העובדה כי התצהיר נערך בהיוועדות חזותית בהתאם להחלטת ועדת האתיקה הארצית את 39-20 מיום 13.05.2020. עליו לציין כי שמור בידו תיעוד חזותי של אימות התצהיר אשר יוגש לביהמ”ש ככל שיתבקש.
 8. תיעוד של התצהיר ישמר בידיי עורך-הדין עפ”י כללי לשכת עורכי הדין.

אימות חתימה על ידי נוטריון

נוטריון מוסמך בחוק לבצע סמכויות נוספות, המחליפות, במקרים מסויימים, את בית המשפט. הנוטריון מוסמך לאשר מקוריות מסמכים, לאמת את תוכנם, לזהות את כותב המסמך ואת החתום עליו. בניגוד לעורך דין מן השורה, נוטריון מעניק תוקף חוקי ומשפטי למסמך שאותו הוא מאשר ומאמת: ייפוי כוח נוטריוני, צוואה נוטריונית, אישור אפוסטיל, ועוד). רק לאחר אימות נוטריון, אפשר יהיה להתייחס למסמך כמקורי ואמין. תעריפי הנוטריון הם אחידים, וקבועים בתקנות משרד המשפטים (עיינו כאן בתעריף נוטריון).

 

זקוקים לתצהיר? לאימות חתימה? לחתימה או לאישור נוטריוני? משרד עורכי דין וולר ושות’ הוא הכתובת האמינה, הנכונה והזמינה עבורכם. מוזמנים לפנות אלינו ולהיעזר בשירותינו, כבר עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים