top image

תצהיר

תצהיר

תצהיר משמש כמסמך להוכחת עובדות במסגרת הליכים משפטיים, לרבות תחליף לעדות ראשית בפני בית המשפט, ואף להוכחת עובדות מחוץ לכותלי בית המשפט. לפיכך, קיימת חשיבות רבה לאמיתות הכתוב בו. להשגת מטרה זו נועדה האזהרה בדבר המשמעות הפלילית של אי הצהרת אמת, המהווה דרישה מהותית לקיומו של תצהיר. על מנת שהתצהיר ייחשב ל"תצהיר כדין", קובע סעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, שלוש דרישות מצטברות: הצהרה בכתב חתומה על ידי המצהיר; ההצהרה ניתנה לאחר שהמצהיר הוזהר על ידי המזהיר כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן; וכי דבר מתן האזהרה אושר על ידי המזהיר על פני התצהיר.

טופס תצהיר

למרבית המוסדות והגופים ציבוריים קיים טופס תצהיר, נוסח מוכן ואחיד, עליו יש לחתום (ואין צורך בהכנת תצהיר מיוחד על ידי עורך הדין). אולם, כאשר מדובר בהכנת תצהיר להליכים משפטיים, נדרש ייעוץ משפטי מקיף, ביחס למקרה הספציפי, בהתאם להליך הספציפי, ובהתאם לערכאה הספציפית.

זיהוי המצהיר

תכלית מרכזית נוספת לעריכת התצהיר, היא ווידוא זהות האדם אשר מוסר את הדברים המופיעים בתצהיר. לפיכך, נאסר על עורך הדין לאמת תצהיר, ועורך דין שעושה כן – עובר עבירת משמעת. אלא שבשל מצב החירום שהוכרז עקב מגיפת הקורונה, החליטה ועדת האתיקה הארצית של לשכת עורכי הדין, להקל בתנאים ובדרישות לחתימה על תצהיר, ואיפשרה לעורכי הדין לחתום על תצהיר באמצעות היוועדות חזותית (שיחת וידאו), בהתקיים מספר תנאים. החלטה זו הפכה לקבועה (את/39/20), וכיום רשאים עורכי הדין לזהות מצהיר, גם באופן מקוון. עם זאת, צורות אחרות של זיהוי המצהיר (פקס', SMS, שיחת טלפון וכו'), אסורות.

משמעות תצהיר לפי דיני הראיות

עורך הדין יקרא בפני המצהיר את התצהיר, בקול רם ובשפה שתהיה מובנת לו. על עורך הדין לוודא כי המצהיר הבין את הכתוב בתצהיר ואת משמעותה של חתימתו, וכי הוא מבין את המשמעות הפלילית של מסירת תצהיר שאיננו אמת.

אימות חתימה על ידי נוטריון

נוטריון מוסמך בחוק לבצע סמכויות נוספות, המחליפות, במקרים מסויימים, את בית המשפט. הנוטריון מוסמך לאשר מקוריות מסמכים, לאמת את תוכן המסמכים, לזהות את כותב המסמך ואת החתום עליו. בניגוד לעורך דין מן השורה, נוטריון מעניק תוקף חוקי ומשפטי למסמך שאותו הוא מאשר ומאמת: ייפוי כוח נוטריוני, צוואה נוטריונית, אישור אפוסטיל, ועוד). רק לאחר אימות נוטריון, אפשר יהיה להתייחס למסמך כמקורי ואמין. תעריפי הנוטריון הם אחידים, וקבועים בתקנות משרד המשפטים (עיינו כאן בתעריף נוטריון).

אימות תצהיר בחו"ל

פקודת הראיות קובעת כי אימות תצהיר ייעשה בקונסוליה או בפני אימות של נוטריון ציבורי במדינה שבה נמצא המצהיר.

 

זקוקים לתצהיר? לאימות חתימה? לחתימה או לאישור נוטריוני? משרד עורכי דין וולר ושות' הוא הכתובת האמינה, הנכונה והזמינה עבורכם. מוזמנים לפנות אלינו ולהיעזר בשירותינו, כבר עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר