top image

תקנה 29 לתקנות המקרקעין

הערה על אי התאמה תקנה 29 לתקנות המקרקעין

תקנה 29 לתקנות המקרקעין הערה על אי התאמה

תקנה 29 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע”ב-2011, שכותרתה “הערה על אי התאמה”, מעניקה כלי לוועדה המקומית לתכנון ובניה, לאפשר רישום בטאבו של נכס, גם במקרה של חריגה מהיתר הבניה. כלי זה הנו רישום הערת אזהרה. וכך קובעת התקנה:

“(א) על פי בקשת מוסד תכנון, ירשום רשם הערה בדבר אי-התאמת בניין להיתר שנתן מוסד התכנון על פי הוראות חוק התכנון.

(ב)רשם רשאי להורות על מחיקת הערה שנרשמה כאמור בתקנת משנה (א), על פי בקשת מוסד התכנון שביקש את רישומה של ההערה, או על פי בקשת אדם המעוניין באותם מקרקעין, שצורפו לה תעודות המוכיחות כי עילת ההערה התבטלה.”

קרי, התקנה מאפשרת לוועדה המקומית לשמור את זכויותיה מכוח סמכותה לפי חוק התכנון והבניה, תשכ”ה-1965. מן העבר השני, היא מאפשרת את הרישום של הנכס במצבו בפועל, לטובת הבעלים. המקרה השכיח הוא בו ניתן לרשום את הנכס כ”בית המשותף”, אולם נמצאו בנכס חריגות בניה ביחס להיתר. ככל שהוועדה המקומית לתכנון ולבניה תסכים לכך, הנכס יועבר לרישום, בכפוף לרישום “הערה על אי התאמה” בפנקס הבתים המשותפים. אם, בעתיד, יוסדרו חריגות הבניה, ייתכן וניתן יהיה להסיר את ההערה.

 

רישום הערת אזהרה תקנה 29

נזכיר: הערת אזהרה היא רישום במרשם המקרקעין (הטאבו). הרישום, הפתוח לכל העולם, מצביע על זכויות קנייניות או תיכנוניות, הכוללת משמעות בכל הנוגע להבטחת הזכויות של המוטבים אשר ההערה רשומה לטובתם. במקרה שמוסד תכנון רשם הערה על פי תקנה 29, אזי   המשמעות “אזהרה”, כי הבניין אינו מתאים להיתר שנתנה הוועדה על פי חוק התכנון והבניה.

 

מחיקת הערת אזהרה תקנה 29

רשם המקרקעין רשאי, על פי בקשת הוועדה המקומית או כל אדם המעוניין במקרקעין, להורות על מחיקת הערה שנרשמה כאמור לעיל, אם שוכנע כי אין עוד הצדקה לקיום ההערה. לצורך המחיקה, על המבקש להוכיח כי במועד הבקשה, ביצע את התאמה להיתר. ההליך מתבצע רק לאחר שאגף ההנדסה ברשות המקומית אישר כי כעת קיימת התאמה להיתר הבניה, כי ואין מניעה לאשר את הבקשה. אגף ההנדסה יעביר את חוות דעתו לוועדה לתכנון ובניה, להמשך הליך האישורים. מניסיוננו, גם בשלב זה יש לעקוב אחר ניהול ההליכים ברשות, ולוודא כי הם נעשים באופן מהיר.

 

במשך למעלה מ-40 שנה, משרד וולר ושות’ מתמחה ברישום מקרקעין, מלווה ומייצג רוכשים, מוכרים ושוכרים בעסקאות נדל”ן. למשרד ניסיון עשיר בייעוץ לאנשים פרטיים, יזמים, וועדי בתים, שותפויות עסקיות וחברות פרטיות, במציאת פתרונות משפטיים ויצירתיים. צרו קשר, כבר עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים