top image

צוואה שנשתכחה

צוואה שנשתכחה - וולר ושות' משרד עורכי דין

מהי צוואה שנשתכחה ?

“צוואה שנשתכחה” הנה צוואה תקפה שאדם ערך במהלך חייו, אולם במרוצת השנים ושינויי הנסיבות – שכח מקיומה. חוק הירושה כיום, אינו מכיר בביטול צוואה אך ורק מחמת השנים שחלפו ממועד עשייתה. החוק קובע כי נדרשת פעולה של המצווה, לביטולה. עם זאת, לעיתים נדירות ביותר, מבטלים בתי המשפט את הצוואה, ככל שהם משוכנעים, מעבר לכל ספק, כי הצוואה איננה יכולה לשקף את רצונו האחרון של המצווה, ולו המצווה היה זוכר את קיומה – וודאי היה מבטל או משנה אותה.

 

הוראות החוק הירושה

חוק הירושה, תשכ”ה – 1965, כאמור, אינו מכיר במושג “צוואה שנשתכחה”, ואינו מתיר ביטול צוואות, רק מחמת פער הזמנים שבין חתימתן לבין מועד הפטירה. נדמה כי לתפיסת המחוקק דאז, לא ניתן “לשכוח” מסמך מהותי דוגמת הצוואה. מדובר במסמך פורמאלי, הנעשה מתוך כובד ראש ואחריות, המשקפים את רצונו של המצווה בעת כתיבתו. לפיכך, בלתי מתקבל על הדעת, על פניו, כי המסמך יפרח מתודעתו של המצווה. אלא שהמציאות, מתקדמת ומתפתחת, מכתיבה ומייצרת שינויים, המאתגרים את בתי המשפט.

 

פסיקות בתי המשפט בנושא צוואה שנשתכחה

בשנים האחרונות, נידונות בבתי המשפט תביעות לביטול צוואה, בעילת “צוואה שנשתכחה”. אלו צוואות שנכתבו לפני שנים רבות, לא עודכנו או בוטלו, על אף שינויים בתא המשפחתי (נישואין, גירושין, הורות מאוחרת, ועוד). לאחר פטירת המצווה, מגלים היורשים, לתדהמתם, כי הוראות הצוואה אינן משקפות את המציאות או את המצב העובדתי, בה חיי המצווה. לעיתים, הוראות הצוואה עומדות בסתירה כה מוחלטת לרצון, לאורח חייו או להתנהגותו של המצווה, עד כי המסקנה האפשרית היחידה היא כי מדובר ב”צוואה שנשתכחה”. מכאן, כי עקרונות הצדק והמוסר מחייבים את ביטולה.

אולם, גם אם בתי המשפט ישתכנעו כי שאכן מדובר בצוואה שנשתכחה, שאינה משקפת את המצב העובדתי, את מציאות החיים, את התא המשפחתי ואת רצונו של המצווה – אין לבתי המשפט הוראה חוקית, המאפשרת את ביטול הצוואה. יתר על כן: הוראות חוק  הירושה, ופסיקות עקביות של בתי המשפט, מנסות לשמור ולכבד את רצונו האחרון של המצווה, כפי שבא לידי ביטוי, באופן פורמאלי, בצוואה.

כפי שכתב המשנה לנשיא בית המשפט העליון, כב’ השופט לוין, ב- ע”א 5654-92 אילנה בורשטיין נ’ ליאור מסר, מט(5) 461:

“…כידוע, צוואה היא מסמך פורמאלי, ואם ברור מתוכה שהיא משקפת את רצונו של המנוח בעת כתיבתה, אין בית המשפט רשאי ליטול היתר לעצמו לכתוב למנוח צוואה חדשה, אך משום שהוא סבור שלפי אומד דעתו של בית המשפט היה המנוח כותב צוואה אחרת לו שקל את המצב מחדש במועד מאוחר יותר… ששומה עלינו לפעול במקרה שלפנינו על יסוד שיקולים נורמאטיביים ולא על יסוד שיקולים אינדיווידואליים של צדק, העשויים להשתנות ממקרה למקרה.”

 

לסיכום, במצב החוקי והמשפטי, נכון להיום, מעטים מאד המקרים בהם ייטה בית המשפט להעדיף את הטענות והראיות של יורשים בעניין “צוואה שנשתכחה”, על פני צוואה בכתב שהותיר המנוח. עם זאת, ומבלי לסייג את האמור לעיל, אפשר שבתי המשפט, ככל שישתכנעו כי קיימות ראיות חיצוניות חזקות, וישתכנעו כי תוצאת קיומה של הצוואה תהא בלתי מוסרית וכה נוגדת את תחושת הצדק, ייטו לביטולה של הצוואה, בעילות שונות. אולם, במצב המשפטי ולאור חוק הירושה, נכון להיום, ביטולה של צוואה שנשתכחה – קשה ומורכב.

 

עורך דין מומחה בתחום הירושות והצוואות

עו”ד ונוטריון פנחס וולר, מתמחה בתחום הירושות והצוואות, במשך למעלה מ-40 שנה. במהלך עשורים אלה, צבר ניסיון ומומחיות, ערך וליווה אלפי לקוחות, שהכינו וערכו צוואות, הגן על צוואות והתנגד לצוואות, חילק ירושות ועזבונות, שימש כמנהל עזבון, נתן עדויות ותצהירים במאות תיקים, וסייע למצווים וליורשים. להתייעצויות, חשיבה משותפת או קבלת חוות דעת בנושא צוואה שנשתכחה, צרו קשר עם עורך דין צוואות וירושות בחיפה, כבר עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים