top image

אחריות עורך דין בעסקת מקרקעין

אחריות עורך דין מקרקעין

לאחרונה ניתן פסק דין, העוסק באחריותו של עורך הדין בעסקת מכר דירה. במקרה שהובא לפתחו של בית המשפט (תא (ת"א) 13590-07-17‏ חיים מאיר דרעי נ' שמואל שור), שב על ההלכה לפיה חובת הזהירות של עורך דין כלפי לקוחו הוא מסוג חובת הזהירות של נותני שירות. הלקוח מסתמך על כישוריו, ידיעותיו וחובותיו המקצועיות של עורך הדין, ואחריות של עורך הדין היא אחריות מקצועית. על כן, רמת הזהירות הנדרשת מעורך הדין כלפי הלקוח, היא של "עורך דין סביר", הגבוהה יותר משל "האדם הסביר".

פרטי המקרה:

בני זוג רכשו דירת מגורים בעסקת מקרקעין, שנערכה על ידי עורכת דין שייצגה את שני הצדדים. לאחר החתימה על הסכם המכר, גילו הרוכשים שקיימות חריגות בניה בדירה, והוצא כנגד הדירה צו הריסה. בני הזוג הרוכשים תבעו את מוכרי הדירה, בשל הצגת מצג שווא (הצהרה בדבר קיומו של היתר בניה כדין והיעדר הרשעות), וכן את עו"ד שטיפלה בעסקה, בגין התרשלות בבדיקת המסמכים.

סוג הבדיקות שעל עורך הדין לבצע בעסקת מקרקעין

בית המשפט עמד על כך שעורך הדין, צריך לנהוג משנה זהירות בעסקת מקרקעין. בהתייחס לבדיקות שעל עורך הדין לבצע, קבע בית המשפט שקיימות שתי אפשרויות:

  • להסיר מעליו אחריות בנושאים הנדסיים- תכנוניים, ולהבהיר ללקוחותיו, בכתב ובאופן ברור, כי הבדיקות שייערוך, אינן מחליפות בדיקות של מומחים בתחום זה (מהנדס, אדריכל, שמאי וכו').
  • בהעדר הסכמה עם הלקוחות בדבר הסרת האחריות לגבי המצב התכנוני, על עורך הדין לתאר, לשקף ולפרט את מצב הדברים התכנוני באופן מדויק. ככל שמתקבל מידע מגורמים שונים (רמ"י, הוועדה המקומית לתכנון ןבניה, הרשות המקומית וכו'), בעל פה או בכתב, על עורך הדין להעלותו על הכתב.

היקף אחריות עורך דין בעסקת מקרקעין 

פסק הדין חוזר ומדגיש את כובד האחריות המוטלת על כתפיו של עורך דין מקרקעין, לקראת ביצוע עסקה מקרקעין. בית המשפט קובע כי הליכי ביצוע עסקת מקרקעין, מצריכים מיומנות ומומחיות בעולם המקרקעין, הנדל"ן, התכנון והבניה: בדיקת היתרי בנייה, הזכויות במקרקעין, הליכים שיפוטיים ומינהליים כנגד הנכס, בדיקת התאמת הנכס לתוכניות המאושרות, התאמה לתשריטי הבית המשותף ולתשריט היתר הבנייה, ועוד. בניגוד לעבר, עורך דין המסתפק בנכונות הצהרות הצד השני בהסכם המכר, ובבדיקת נסח טאבו – עלול בהחלט לגרום לנזקים כבדים מאד ללקוחותיו.

בחירת עורך דין מקרקעין

מניסיוננו, בחירת עורך דין מקרקעין, צריכה להתבסס על מספר רכיבים: המלצות מקצועיות על עורך הדין; מומחיות מקצועית מוכחת בתחום המקרקעין, הנדל"ן, התכנון והבניה, ומיסוי מקרקעין; ותק וניסיון של עורך הדין; היכרות עם האזור הגיאוגרפי; טיפול אישי של עורך הדין (ולא של מתמחה במשפטים או עו"ד מתחיל); זמינות לשאלות, התייעצויות, בכל מדיה; אפשרות לקבלת שירותים נלווים (אישורים נוטריוניים, ליווי מול הבנק וכו'); ותמחור הוגן.

משרד עורכי דין מקרקעין מומלץ וולר ושות'

במשך למעלה מ-40 שנה, משרד וולר ושות' עוסק באופן נרחב ומתמחה, בתחומי המקרקעין והנדל"ן, מלווה ומייצג רוכשים, מוכרים ושוכרים בעסקאות מגרשים, דירות מגורים, נכסים מסחריים, נכסים מניבים ואדמות חקלאיות. למשרד ניסיון עשיר בביצוע עסקאות, גישור ופישור בעסקאות, מיסוי מקרקעין, מו"מ, וייצוג בערכאות השונות. צרו קשר, כבר עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר