top image

הפקדת ייפוי כוח מתמשך

הפקדת ייפוי כוח מתמשך

הפקדת ייפוי כוח מתמשך

הפקדת ייפוי כוח מתמשךשערך האדם הממנה, היא צעד טכני בלבד – אולם מהותי. חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע כי קיימת חובת הפקדה של ייפוי הכוח אצל האפוטרופוס הכללי, אשר ינהל מאגר הפקדות של ייפוי כוח מתמשכים. לכן, כתנאי לכניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך, יש להפקיד את הטופס הייעודי, לאחר שנחתם ואומת כדין, אצל האפוטרופוס הכללי.

הפקדת ייפוי כוח מתמשך

נכון להיום, קיימות שתי דרכים להפקדת ייפוי כוח מתמשך:

  • הפקדה מקוונת של ייפוי הכוח על ידי עורך דין ייפוי כוח מתמשך, המחזיק “כרטיס חכם” במערכת האלקטרונית של משרד המשפטים. לאחר ביצוע ההפקדה ולא יאוחר מ-14 ימים מיום ההפקדה, ישלח עורך הדין העתק מקורי של ייפוי הכוח המתמשך, בדואר רשום, למשרדי האפוטרופוס הכללי במחוז הרלוונטי. זו דרך ההפקדה המומלצת על ידי האפוטרופוס הכללי.
  • באמצעות הפקדה אישית של ייפוי הכוח על ידי האדם הממנה. ההפקדה תיעשה לאחר שעורך הדין הפקיד את ייפוי הכוח המקוון, ובאמצעות הזדהות אישי במערכת ההזדהות הלאומית.

ייפוי כח מתמשך רפואי, שנחתם בפני רופא, פסיכולוג, אח/ות רפואי או עובד סוציאלי – יופקד באופן אישי ע”י הממנה, אצל האפוטרופוס הכללי. חתימה על ייפוי כוח מתמשך אצל עורך דין שהוסמך לעריכת ייפוי כוח מתמשך, מייתרת את הצורך בהתייצבות אישית.

 

אישור קליטת ייפוי כוח מתמשך

האפוטרופוס הכללי ישלח לעורך הדין, ואל הממנה, הודעה ראשונה המאשרת את קבלת ייפוי הכוח המתמשך. האפוטרופוס הכללי ישלח הודעה על אישור ההפקדה, או על דחייתה, לאחר הבדיקות הנדרשות.

 

הוספת מסמכים לייפוי כוח מתמשך

החוק אינו דורש הוספת מסמכים נוספים לייפוי הכוח המתמשך. עם זאת, אנו ממליצים ללקוחותינו להוסיף שלושה מסמכים נוספים:

חוות דעת רפואית של רופא מומחה

העתק של חוות דעת בכתב מאת רופא מומחה, לצורך הערכת כשירות משפטית ייפוי כוח מתמשך. חוות דעת זו, ככל שנערכה באופן תקין, תהווה ראיה חזקה להוכחת כשירותו של הממנה, ועשויה (בסבירות גבוהה) למנוע סכסוכים משפחתיים וניסיונות לערער על רצונותיו ובחירותיו של הממנה.

הנחיות מקדימות

הממנה יכול לקבוע קביעה כללית, כי מיופה הכוח יהיה מוסמך לקבל בשמו החלטות עתידיות. בכך, הממנה משאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת לגבי תוכן ההחלטות. לחילופין, הממנה יכול לפרט מהו רצונו לגבי תוכן ההחלטות, בנושאים שונים, באמצעות קביעת הנחיות מקדימות. לדוגמה, סוג או זהות המטפל המועדפים עליו בעניינים רפואיים; את מקום המגורים בעתיד, במסגרת העניינים האישיים; את סדר מימוש הנכסים, אם יהיה בכך צורך; ועוד.

כיום, הטפסים של האפוטרופוס הכללי כוללים פרטים טכניים בלבד. פרטים עובדתיים, וסימון חלופה הנבחרת על ידי הממנה. האפשרות להביא לידי ביטוי את רצונו הממנה, במכלול הנושאים שמסדיר מראש ייפוי הכוח המתמשך, הוא במסגרת טופס “הנחיות המקדימות“.

כל מסמך נוסף שהממנה מבקש לצרף

כל אחד לפי דרכו, אמונתו, צרכיו ורצונו.

 

תזכורות לאחר הפקדת ייפוי כוח מתמשך

האפוטרופוס הכללי ישלח לממנה תזכורות על קיומו של ייפוי כוח שהופקד, אחת לשלוש שנים, וכן הודעות שונות, מדי פעם. זאת, על מנת לוודא שייפוי הכוח המתמשך משקף את רצונו העדכני של הממנה. לפי מיטב ניסיוננו, התזכורת מהאפוטרופוס הכללי, יעילה ומדוייקת, והיא מאפשרת התאמה ועדכון של ייפוי הכוח המתמשך, ככל שיש בכך צורך. ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך המנסה לצפות פני עתיד: משכך, יש להתאימו, לשנותו ולעדכנו, אחת לתקופה. במידה והופקדו מספר ייפויי כוח מתמשכים, באותם העניינים, הרי שייפוי הכוח האחרון באותו עניין – קובע.

 

עדכון ייפוי כוח מתמשך

אחד מהיתרונות של ייפוי הכוח המתמשך, כאמור, הוא היכולת לבצע בו שינויים, תיקונים ועדכונים. יש לשים לב שאם הממנה מעוניין לשנות את ההנחיות המהותיות, יהיה צורך לערוך ייפוי כוח מתמשך, מחדש. אולם, אם מדובר בעדכונים של פרטים טכניים (כתובת, פרטי התקשרות, דוא”ל וכו’), ניתן לבצע עדכון של ייפוי הכוח המתמשך באופן מקוון, באמצעות טופס “עדכון פרטים”.

 

עריכת ייפוי כוח מתמשך

לסיכום, למשרד עורכי דין וולר ושות’, ניסיון, מומחיות ומיומנות של עשרות שנים בתחום דיני הירושות, הצוואות וייפוי כוח מתמשך. הערך המוסף שאנחנו במשרד וולר ושות’ נותנים ללקוח, אינו מתמצה בעריכת מסמכים משפטיים, אלא בטיפול כולל בעניינים המשפטיים. בתחומים רגישים אלה כמו עריכת ייפוי כוח מתמשך, הניסיון עושה את כל ההבדל. צרו קשר, עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים