top image

התיישנות תביעת פיצויים בגין הפקעה

תביעת פיצויים בגין הפקעה פסק דין

התיישנות תביעת פיצויים בגין הפקעת מקרקעין

האם חלה התיישנות על תביעת פיצויים בגין הפקעה? תביעה זו (דנ"א 1595/06 עזבון המנוח אדוארד ארידור ז"ל נ' עיריית פתח תקווה [פורסם בנבו]), התגלגלה בין בתי המשפט במשך שנים. שלושת השופטים שישבו בדין בע"א 5964/03 קבעו פה אחד כי חוק ההתיישנות, תשי"ח-1958 חל על תביעות לקבלת פיצויים בגין הפקעה. אולם, נחלקו בדעותיהם באשר לשאלה מהו מועד תחילתו של מירוץ ההתיישנות בתביעות אלה. על כך נסב הדיון הנוסף בבית המשפט העליון.

הרקע המשפטי

עד הדיון הנוסף בארידור, לא היתה תקופת התיישנות בנוגע לפיצוי בגין הפקעה. הגישה המרחיבה היא דעתו של המישנה לנשיא, השופט חשין, שסבר כי מועד שעון החול יתחיל ביום בו הרשות סירבה לשלם פיצויים, ללא תלות במשך הזמן מיום ההפקעה. כב' השופטת ארבל סברה כי המרוץ צריך להתחיל עם מימוש המטרה שלשמה נועדה ההפקעה. הגישה המצמצמת היא דעתו של כב' השופט גרוניס, שסבר כי המרוץ יתחיל מיום תפיסת החזקה בקרקע על-ידי הרשות. יישום כל אחת מהגישות על עובדות המקרה הביא לתוצאה שונה בענייננו.

פסיקת בית המשפט העליון

בית המשפט העליון (הנשיא גרוניס, השופטים ג'ובראן, חיות, מלצר ופוגלמן, בניגוד לדעתן החולקת של המשנה לנשיא נאור והשופטת ארבל) פסק כי עילת התביעה בגין פיצויי הפקעה לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943, נולדת, לכל המאוחר, במועד בו תפסה הרשות חזקה במקרקעין.

עוד פסקה דעת הרוב כי הלכה זו תיכנס לתוקף בעוד שלוש שנים ממועד פסק דין זה. כלומר, ההלכה לא תחול על תובענות לפיצויי הפקעה התלויות ועומדות לעת הזו ושטרם ניתן בהן פסק דין חלוט. כמו כן, ההלכה לא תחול אף לגבי תובענות שתוגשנה בשלוש השנים הבאות. עם זאת, הנתבעים בתובענות שההלכה החדשה לא תחול לגביהן כאמור, רשאים להעלות כנגד התובענות טענת שיהוי. נוכח ההלכה האמורה, בוטל פסק-דינו של בימ"ש המחוזי ונקבע כי ההליך יוחזר לבימ"ש המחוזי להשלמה, כולל לבירורה של טענת השיהוי.

יצוין כי המשנָה לנשיא נאור סברה כי יש לקבוע כי תביעות לפיצויי הפקעה אינן נתונות להתיישנות, למעט הסדר ההתיישנות הספציפי הקבוע בסעיפים 9 ו-16 לפקודת הקרקעות. היינו, לדעתה חוק ההתיישנות אינו חל על תביעות לפיצויי הפקעה. השופטת ארבל סברה כי חוק ההתיישנות חל על תביעה לתשלום פיצויי ההפקעה. עוד סברה כי מרוץ ההתיישנות אינו מתחיל כל עוד המטרה הציבורית שעמדה בבסיס

שיעור הפיצויים בגין הפקעה

  • פיצוי בגין הפגיעה התכנונית (סעיף 197 (א)). בגין הפגיעה התכנונית, חלה תקופת התיישנות בת 3 שנים.
  • פיצוי בגין הפגיעה הקניינית (סעיף 190(א)(1)).

המקרקעין שלכם הופקעו על ידי הרשות? שיעור הפיצוי נמוך או לא מספק? צרו קשר עכשיו. ניתן לתבוע פיצויים בגין הפקעה, עד לשבע שנים ממועד בו תפסה הרשות חזקה במקרקעין. משרד עורכי דין וולר ושות' מומחה לדיני מקרקעין, מיסוי מקרקעין, ודיני התכנון והבניה, במשך למעלה מ-40 שנה. המשרד מדורג כאחד ממשרדי הבוטיק המובילים בדירוג BDI בשנים האחרונות, והוא אחד המשרדים המובילים והוותיקים בעיר חיפה. המשרד מייצג יזמים פרטיים, בעלי דירות, קבלנים ורשויות מקומיות, בכל עסקאות המקרקעין. 

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר