top image

התנגדות למסירת עבודות ללא מכרז

החלפת וועדה מקצועית במכרז - וולר ושות' משרד עורכי דין

התנגדות למסירת עבודות ללא מכרז

חוק חובת המכרזים, התשנ”ב – 1992 והתקנות שהותקנו מכוחו, קובעים כי הגופים הציבוריים בארץ, מחויבים לרכוש סחורות, טובין ושירותים, באמצעות מכרז פומבי. דרך המלך הינה התקשרות באמצעות מכרז פומבי, הנותן לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף בו. אלא שהמחוקק קבע רשימה של עשרות סעיפים, המאפשרים מתן פטור מביצוע מכרז. נוצר מצב בו ההתקשרויות בפטור ממכרז, מהווה רוב מכריע מההתקשרויות הציבוריות. לפיכך, ספקים המעוניינים להרחיב את עסקיהם, באמצעות השתתפות במכרזים ציבוריים, נדרשים, לעיתים, להגיש התנגדות למסירת עבודות ללא מכרז. על הליך זה, קראו כאן בהרחבה.

 

התנגדות למסירת עבודות ללא מכרז

תקנות חובת המכרזים, תשנ”ג – 1993, קבעו, בין היתר, סכומי התקרה, סוגי העסקאות וסוגי ההתקשרויות, בנסיבות שונות, עליהם חל פטור מחובת עריכת מכרז.  סעיף 3 לתקנות, קבע נימוקים אפשריים למתן פטור ממכרז, וביניהם:

התקשרויות בסכומים נמוכים; דחיפות הצורך בהתקשרות, לשם מניעת נזק כלכלי למזמין; התקשרות בעיסקה אשר עריכת מכרז לגביה עלולה לפגוע פגיעה מהותית בבטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, בכלכלתה, בבטחון הציבור, או בסוד מסחרי או מקצועי של המשרד; חידוש או הרחבת ההתקשרות עם ספק קיים, מטעמי אחידות, חיסכון או יעילות; התקשרות עם מי שהוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (“ספק יחיד”); רכש טובין או שירותים, שאין בנמצא בישראל טובין או שירותים מן הסוג הנדרש; התקשרות לרכישת שירותים או טובין יחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור; התקשרות לביצוע מיזם אשר יפעל ללא כוונת רווח; ועוד.

מכאן, בהתאם לכללי המשפט המינהלי, במקום בו בוצעה התקשרות או נמסרו עבודות, ללא מכרז, שלא בהתאם להוראות החוק – ההתקשרות אסורה. לכן, ניתן להתנגד לכך למול עורך ההתקשרות, וככל שלא תתקבל העמדה – ניתן להגיש עתירה מינהלית כנגד ההתקשרות.

 

בדיקת מסירת עבודות ללא מכרז על ידי עורך דין

פעמים רבות פונים למשרדנו ספקים, יועצים וקבלנים, המעוניינים לבדוק את מסירת העבודות ללא מכרז. מטרת הבדיקה היא לבחון האם ההתקשרות שבוצעה, בוצעה כדין. במסגרת הבדיקה, עורך הדין ממשרדנו יבחן את ההתקשרויות הקודמות של הגוף, ידרוש מסמכים, נתונים ומידע מכוח הוראות חוק חופש המידע, יפנה לחשב הכללי, ועוד. לאחר מכן, נבחן ונשווה את הנתונים ואת התשובות שיתקבלו, במטרה למצוא בהן פרצות, טעויות, כשלים, הטעיה או טעויות משפטיות. כל זאת, במטרה לבחון האם מדובר במקרה בו “נעקפו” דיני המכרזים.

לאחר הניתוח והמסקנות, נבחר, יחד עם הלקוח, את האסטרטגיה המבוקשת: האם דרישה להיכלל במאגר; האם סיום ההתקשרות עם הספק הקיים, ודרישה ליציאה למכרז; או האם יש צורך בעתירה מינהלית מהירה, כנגד אותו הגוף. על סמך המסקנות ורצונות הלקוח, נבנה יחד את הטיעונים ואת התיק.

משרד עורכי דין וולר ושות’, מומחה בתחום המכרזים. נשמח ללוות אתכם, בהגשת התנגדויות למסירת עבודות ללא מכרז, ולסייע לכם בפתרונות משפטיים, המותאמים לצרכיכם ולדרישותיכם. לכל שאלה, צרו קשר.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים