top image

חובות פרסום באתר האינטרנט החלות על הרשויות המקומיות

וולר ושות' משרד עורכי דין

פעמים רבות, פונות רשויות מקומיות למשרד עורך דין רשויות מקומיות וולר ושות', בשאלות בדבר חובת הפרסום והיקפה, באתר האינטרנט שמפעילה הרשות המקומית. לעיתים, מדובר ברשויות המעוניינות לשפר ולהנגיש את השירות והמידע לתושב. למרבה הצער, ברוב המכריע של המקרים, הפניות נעשות רק כאשר עותרים כנגד הרשויות, בעתירה מינהלית, בגין אי הנגשת המידע, כנדרש בדין.

 

מה המקור החוקי לחובת הפרסום ?

חוק חופש המידע, תשנ"ח- 1998, והתקנות שהותקנו מכוחו, הנו דבר החקיקה העיקרי, הקובע את החובה והיקף הפרסומים, החל על הרשות המקומית. נוסף לכך, קיימות הוראות חוק אחרות (דוגמת פקודת התעבורה, פקודת העיריות, חוק הרשויות המקומיות, חוק רישוי עסקים, חוק האזרחים הוותיקים, ועוד), המחילות חובות חוקיות נוספות על הרשויות המקומיות. כן קיימת הבחנה בחובה החוקית, בין עירייה, מועצה מקומית ומועצה אזורית. לעניין מועצות מקומיות ומועצות אזוריות ביהודה והשומרון, קיימות הוראות אחרות בתקנון המועצות המקומיות (יהודה ושומרון), תשמ"א- 1981 ותקנון המועצות האזוריות (יהודה ושומרון), תשל"ט- 1979. בנוסף, קיימת חקיקת משנה, המטילה חובות נוספים על הרשות המקומיות. ולבסוף, רובד נוסף המטיל חובת פרסום, הנו מכח הוראות מינהליות שונות, דוגמת חוזרי מנכ"ל משרד הפנים, המחייבות את הרשויות המקומיות בישראל.

 

איזה מידע חייב בפרסום ובהנגשה ?  

 • מידע על הרשות המקומית, על תאגידים בשליטתה ותפקידי כל גוף;
 • דו"ח שנתי אודות פעילותה של הרשות, תחומי אחריותה והסבר על תפקידיה וסמכויותיה;
 • דרכי התקשרות עם הממונה על יישום חוק חופש המידע, מידע אודות דרכים נוספות לקבל מידע, דו"ח שנתי מטעם הממונה על יישום חוק חופש המידע וכן דרכי תשלום אגרות חוק חופש המידע;
 • פרטי הממונה על תלונות הציבור, דרכי יצירת הקשר עמו ודרכי הגשת תלונה, וכן דו"ח שנתי של הממונה על תלונות הציבור;
 • חוקי עזר של הרשות המקומית, הנחיות מינהליות (שיש להן נגיעה או חשיבות לציבור) ונהלים;
 • מידע על איכות הסביבה שיש בידי הרשות;
 • דרישות ובעניין רישוי עסקים, לרבות "מפרט רשותי" והחלטות מנהליות בתחום רישוי עסקים;
 • התאמות נגישות שבוצעו בשירות ובמרחב הציבורי, אמצעי העזר ושירותי העזר המסופקים לטובת אנשים בעלי מוגבלויות, את התאמות הנגישות שבוצעו או שקיימות באתר האינטרנט, וכן את פרטי רכז הנגישות הרשותי;
 • פרסום על הזכות לביצוע רישום מוקדם בעניין זכאות להתאמות נגישות פרטניות לתלמיד או
  להורה שהוא אדם עם מוגבלות, וכן חוברת מידע, שיכין משרד החינוך ושתכלול הסבר על הזכאות להנגשה של מוסדות חינוך לפי סוגי ההנגשה האפשריים;
 • דיווח היועץ לענייני אזרחים ותיקים ברשות המקומית;
 • נהלים בדבר בחירת מועצת תלמידים ונוער ודרכי עבודתה;
 • מספר טלפון להגשת תלונה בעניין עישון במקום ציבורי;
 • מידע בדבר הצבעת אנשים מוגבלים בניידות ובדבר מיקום הקלפיות לאנשים המוגבלים בניידות;
 • הסדרת מקומות רחצה;
 • הודעה על הסמכת פקח מסייע, שהוסמך לסיוע למשטרת ישראל בפעולות למניעת אלימות;
 • הצעה ותגובות לתכנית תחבורתית לצמצום זיהום האוויר (ככל שהוכנה ע"י הרשות), ואישורה ע"י מועצת הרשות (ככל שאושרה), וכן מינוי פקח שמונה לנושא זה, הסדרי תנועה וחוקי עזר בעניין צמצום האוויר הנובע מתחבורה;
 • רשימת נתיבי תחבורה ציבוריים (ככל שסומנו);
 • חוק התכנון והבניה – תמצית תקציבה השנתי המאושר של הוועדה המקומית לתכנון ובניה.

היחידה הממשלתית לחופש המידע שבמשרד המשפטים, מעדכנת ומפרסמת את חובות הפרסום באתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות. מומלץ לעיין בחוזרים ובפרסומים השונים (לדוגמה, כאן https://www.gov.il/he/departments/general/publishing_municipality) .

 

למשרד וולר ושות', ניסיון רב בייעוץ משפטי ובסיוע למנהלים ברשויות המקומיות. לכל שאלה בתחום, צרו קשר כבר עכשיו, ונשמח לסייע.

 

מובהר, למען הסר כל ספק, כי סקירה זו הנה כללית, ומטרתה להוות מסגרת ראשונית עבור הרשויות המקומיות. משכך, היא אינה ממצה ומקיפה את כל הוראות הדין, ואין להסתמך עליה.

שתפו עם חברים

לא הצלחנו לאתר את הטופס.