top image

ייפוי כוח בלתי חוזר

ייפוי כוח בלתי חוזר

ייפוי כוח בלתי חוזר

לפי חוק השליחות, כל אדם בגיר, צלול, והכשיר לכך משפטית, יכול למנות נציג מטעמו (שלוח), במטרה שיבצע עבורו ובשמו, פעולות משפטיות. המינוי נעשה באמצעות מסמך (“ייפוי כוח”), הקובע את זהות הנציג, את מטרת השליחות, את היקף וסמכויות הנציג לפעול בשמו של מייפה הכוח, ועוד. ייפוי הכוח אינו יוצר את הזכות, אלא הוא מכשיר חיוני לביצועה. מטרת ייפוי כוח רגיל היא לשמור על זכויותיו של מייפה הכוח. מטרת ייפוי כוח בלתי חוזר, היא לשמור על זכויות צד אחר (מקרקעין, רכוש, בנק וכו’). נסביר על ההבדלים בין סוגי ייפויי הכוח השונים

 

ייפוי כוח 

ייפוי כוח (רגיל), מוסדר במסגרת חוק השליחות, תשכ”ה – 1965. החוק דן בשליחות לפעולות משפטיות על כל סוגיהן, בישראל. הדבר המייחד את אופייה המש­פטי של השליחות הוא שפעולת השלוח, לרבות ידיעתו וכוונתו, מחייבת ומזכה את השולח. עקרון זה הובע בצורה תמציתית באימרה הידועה מהמשפט העברי: “שלוחו של אדם כמותו”. החוק אינו דורש צורה מסויימת למתן תוקף לשליחות, אולם לפעולות מסויימות,  כאמור בסעיף 3 לחוק, ובדברי ההסבר, דרושה הרשאה בכתב. זהו ייפוי כוח.

תוקפו של ייפוי כוח רגיל מתבטל, בביטולה על ידי השולח או השלוח, במותו של מייפה הכוח, או בגריעת כשרותו (פרט לייפוי כוח מתמשך). תוקפו של ייפוי כוח בלתי חוזר, כאשר נעשה לצורך העברת הבעלות על נכס בעסקאות מקרקעין אינו מושפע ממותו או ממצבו הנפשי של המייפה.

ייפוי כוח בלתי חוזר 

כשמו כן הוא: בלתי מוגבל בזמן, בלתי ניתן לביטול או להשבה. גם כאשר המעניק אינו כשיר יותר, או שהתחרט – יפה כוחו של ייפוי הכוח. במידה וההסכם בוטל כדין, אין עוד זכות תלויה בייפוי הכוח, ולכן אין מניעה לבטלו. בתי המשפט, בפסיקות שונות, בוחנים לעומק את תוכן המסמך, במטרה לעמוד על מהותו. לא כל מסמך עם הכותרת “ייפוי כוח בלתי חוזר”, יפורש כך ע”י בית המשפט. בתי המשפט רשאים להורות על ביטולו של ייפוי הכוח, משיקולים ומטעמים שונים.

 

מטרת השימוש בייפוי כוח בלתי חוזר

אחד השימושים הנפוצים ביותר בייפוי כוח זה, הוא בעסקת מקרקעין. סעיף 91 לחוק לשכת עורכי הדין, קובע כי –
ייפוי-כוח שניתן בישראל לעורך-דין לפעול בתחום הפעולות שיש להן קשר לשירות המקצועי שנותן עורך-דין ללקוח, לרבות קבלת כספים ודברים אחרים בשביל לקוחו בעניין כזה, שחתימת הלקוח עליו אושרה בכתב על-ידי עורך-הדין, אינו טעון אישור אחר, על אף האמור בכל דין.”

אימות חתימה

כאשר מייפה הכוח ממנה עורכי דין לביצוע הפעולות המשפטיות, אין צורך באימות חתימה נוטריוני. כל שנדרש הוא שאחד מעורכי הדין מיופי הכוח, ייאמת את חתימת מייפה הכוח.

 

ייפוי כוח בלתי חוזר בעסקת מקרקעין

בעסקאות מקרקעין, יחתמו הצדדים לעסקה על ייפוי כוח בלתי חוזר לצד השני, בצמידות להסכם. כך, הצד השני לעסקה יכול להיות בטוח, שעסקת המקרקעין תתקיים, אף במקרים חריגים, בלי אפשרות לבטלה. פסיקות בתי המשפט בשנים האחרונות רואות באי חתימה על ייפוי כוח בלתי חוזר בעסקת מקרקעין, כרשלנות מקצועית של עורכי הדין של הקונה. אולם עליכם לשים לב לכך!

 

ביטול ייפוי כוח בלתי חוזר שנערך מראש

בית המשפט המחוזי בת”א (הפ (ת”א) 52056-11-19 רינת קרוטקין (חליפתו של אברהם קרוטקין ז”ל) נ’ עו”ד עופר רוזנבלום) קבע כי אין תוקף לייפוי כוח בלתי חוזר, שנערך מראש. ייפוי הכוח הוא “בלתי חוזר”, אך רק אם במועד שבו הוא נחתם, היתה קיימת זכות של צד ג’, שאותה יפוי הכוח בא להבטיח. משמע, ייפוי כוח בלתי חוזר כללי, או עתידי, שלא נערך כחלק מעסקה ספציפית – ניתן לביטול.

 

ייפוי כוח בלתי חוזר מתנה

משפחות רבות, בעיקר משיקולי מס, מעדיפות להעביר דירה לצאצאים, במתנה. להעברת דירה נדרש ייפוי כוח בלתי חוזר, המעיד על ויתור מהאפשרות לחזור מהמתנה. כפי שנקבע בע”א 404/84 סעתי נ’ סעתי, פ”ד מא (2), 477 בעמ’ 493:

“כרגיל צריך לדעתי לראות בייפוי כוח בלתי חוזר הנחתם בפני נוטריון ציבורי ויתור מצד הנותן על זכות החזרה ממתנה בלתי מותנית לפי סעיף 5(ב) סיפא לחוק המתנה…הרשות לבטל מתנה שטרם הושלמה, כל עוד לא שינה המקבל את מצבו לרעה, אינה מתיישבת, לדעתי עם מתן ייפויי כוח בלתי חוזר שהמתנה מיועדת לו”. 

בע”א 493/91 מזרחי נ’ מזרחי, פ”ד נ (1) 199 בעמ’ 206 נקבע כי –

“ניתן להניח כי נותן המתנה הניח כי בחתימתו על ייפויי הכוח הבלתי חוזר הוא מוותר על זכותו לחזור בו מן המתת, ואולי אף ניתן להניח כי נותן המתנה התכוון להשלים, ככל הניתן, את כל הפעולות הדרושות מצדו לשם השלמת העברת הקניין במתנה, על ידי החתימה על ייפוי הכוח האמור”.          

נכס מקרקעין שניתן במתנה, אך טרם נרשם בטאבו, הרי שעם חתימת התצהירים וייפוי הכוח – המתנה הושלמה. מאחר שהמתנה הושלמה, לא חל חוק המתנה, המאפשר חזרה מהתחייבות לתת מתנה, אם המקבל התנהג בצורה מחפירה כלפי נותן המתנה או שינה את מצבו לרעה. כלומר, אי השלמת הרישום בטאבו, נובעת מהוראות חוק המקרקעין, ולא מכוונת נותן המתנה.

 

ביטול ייפוי כוח בלתי חוזר

ייפוי כוח בלתי חוזר, אינו ניתן לביטול בנסיבות רגילות, כפי שתואר לעיל. רק בתי המשפט מוסמכים לבטלו, וזאת רק שייבדקו את נסיבות המקרה ורצון הצדדים.

 

משרד וולר ושות’ – משרד עורכי דין, בעל וותק ומוניטין של למעלה מ-40 שנה בתחום המקרקעין. עורכי הדין של המשרד יסייעו לכם בגיבוש כל עסקה במקרקעין, בליווי צמוד, בבדיקות המקצועיות המתאימות טרם ובמהלך העסקה, וינסחו עבורכם את ייפוי הכוח הבלתי חוזר, שיבטיח את קיום העסקה, בכל מתווה ובכל תרחיש. וולר ושות’ – משרד עורכי דין יודעים לקחת אחריות על העסקה שלכם. צלצלו עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים