top image

מדריך צוואה הדדית

צוואה הדדית - וולר ושות' משרד עורכי דין

מהי צוואה הדדית ?

צוואה הדדית (מכונה גם "צוואה זוגית"), היא צוואה שעורכים, במשותף, בני זוג, בהתאם לסעיף 8(א) לחוק הירושה, תשכ"ה – 1965, בה ניתנות הוראות באשר לאופן חלוקת הרכוש המשותף. במילים אחרות, הוראות הצוואה של כל אחד מבני הזוג, מסתמכת על ההוראות המפורטות בצוואת בן הזוג השני. צוואה הדדית יכולה להיערך באמצעות צוואה בעדים, צוואה בכתב יד או צוואה בפני רשות. במקרים רבים, הצוואה נחתמת על ידי שני בני הזוג. צוואות של בני זוג יוכרו כצוואות הדדיות, אף אם "ההדדיות" לא נכתבה במפורש, במידה והן זהות בניסוחן, נחתמו באותו תאריך, או שניתן להבין מתוכנן כי היתה הסתמכות הדדית בין בני הזוג.

אם המצווה מעוניין לשנות את הצוואה ההדדית לאחר שבן זוגו נפטר, עליו להשיב לעיזבון את מה שירש מכח הצוואה ההדדית, בטרם יוכל לערוך צוואה חדשה. צוואה הדדית ששונתה מבלי שמולאו הוראות החוק כאמור, חסרת תוקף. צוואה חדשה שנערכה לאחר צוואה הדדית, אך מבלי שמולאו דרישות החוק לביטול צוואה הדדית – בטלה.

העיקרון בעשיית צוואה הדדית, והעיקרון של הורשה לבן הזוג שנותר, ואחר כך לצאצאים – נכון, מדויק (ואף רומנטי). אולם המציאות, הוראות החוק והפסיקה, עלולות ליצור מצב בו הדרך המשפטית שנבחרה, אינה מותאמת לצרכים, מביאה לפגיעה בחופש הבחירה, לפגיעה בבן הזוג, בצאצאים, במשפחה וביורשים.

 

יתרונות צוואה הדדית

לצוואה הדדית יתרון פשוט: לאחר פטירת אחד מהמצווים, חלקו בעיזבון יעבור לבן הזוג שנותר בחיים. לאחר פטירתו של בן הזוג שנותר, יעבור העיזבון לידי הצאצאים. כך, בן הזוג שנותר בחיים, יוכל לעשות שימוש בדירת המגורים ובמלוא הרכוש, לרווחתו ולצרכיו, לפי שיקול דעתו, ולא יהיה תלוי בחסדי הצאצאים.

 

חסרונות צוואה הדדית

לצוואה הדדית, מספר חסרונות משמעותיים:

  • חוסר גמישות: החיסרון המרכזי ביותר בצוואה הדדית, הוא בחוסר היכולת לשנות הוראותיה, עם חתימת שני בני הזוג. לעיתים, "ננעלות" הוראות הצוואה ההדדית, למשך עשרות בשנים, חרף שינויים בנסיבות, בהתנהלות, בצרכים, בהתנהגות הצאצאים או בן הזוג, וכו'. ברי, כי לא ניתן לצפות את כל ההתרחשויות העתידיות בחיי הזוג. לכן, הוראותיה של צוואה הדדית יוצרות מורכבות, בהתרחש אירוע אותו הצוואה לא צפתה.
  • שליטה מוחלטת של בן הזוג שנשאר בחיים: לאחר פטירת בן הזוג הראשון, בן הזוג שנותר בחיים, רשאי לבצע כל שיבחר בחלקו בעיזבון, אף באופן הנוגד את כוונת בן הזוג שנפטר ראשון. כך לדוגמה, לאחר פטירת בן הזוג, נכסי העיזבון מחולקים לפי החלטת בן הזוג שנותר בחיים, והוא רשאי לעשות כל פעולה שיבחר. בין הפעולות המותרות: מכירת נכסים ושימוש בהם; הענקת מתנות, ללא תמורה; העדפה לצאצא אחד, ונישול צאצא אחר; ועוד. כך, ההחלטה המשותפת, שהיוותה את הבסיס לצוואה ההדדית – נעלמת. לשם ההמחשה: צוואה הדדית, שנוסחה בצורה לא ברורה, עלולה לנשל את ילדי המנוח, על ידי בת זוגו שנותר בחיים, שכן לא הוטמעו בצוואה סעיפים המגבילים או "נועלים" אותה. לפיכך, על הצוואה ההדדית להגביל את אפשרות השימוש של בן הזוג שנותר בחיים, בחלקו בעיזבון, על מנת להבטיח שהעיזבון יועבר, בסופו של יום, לצאצאים ולצד ג' עליהם הסכימו שני בני הזוג, בעודם בחיים.
  • אפשרות ביטול הצוואה: סעיף 8 (א) לחוק הירושה קובע כי כל אחד מבני הזוג רשאי לשנות את הצוואה בכל עת, לאחר שהודיע על כוונתו לבן הזוג האחר. לאחר פטירה של אחד מבני הזוג, רשאי בן הזוג שנותר לכתוב צוואה, רק לאחר שויתר על כל ירושתו מבן הזוג שהלך ראשון לעולמו. אולם, ייתכנו מקרים, בהם אחד מבני הזוג הופך לחסר כשירות משפטית לערוך צוואה. במקרה זה, לא יוכל בן הזוג לערוך צוואה חדשה, בשל מצבו. להרחבה בנושא כשירות וייפוי כוח מתמשך – מוזמנים לעיין במאמרים "ייפוי כוח מתמשך" ו"עריכת ייפוי כוח מתמשך".

 

שינוי או ביטול צוואה הדדית, כאשר בן הזוג אינו בחיים

כאשר הצוואה ההדדית קובעת כי העיזבון (כולו או חלקו), יועבר לבן הזוג שנותר בחיים – על בן הזוג להסתלק מהעיזבון, ורק אז יוכל לערוך צוואה חדשה השונה מהצוואה ההדדית.

אם בן הזוג שנותר בחיים מבקש לשנות את הצוואה ההדדית, לאחר שכבר ירש את בן הזוג על בסיס הצוואה ההדדית – עליו להשיב לעיזבון את כל מה שירש, ורק לאחר מכן יוכל לערוך צוואה חדשה השונה מהצוואה ההדדית.

 

הפתרון למגבלות הצוואה ההדדית

ההגבלות המפורטות בחוק הירושה, לגבי היכולת לשנות צוואה הדדית – אינן מחייבות. לפיכך, בני הזוג העורכים צוואה הדדית, יכולים להתנות עליהן באופן מפורש במסגרת הצוואה. מכאן, שניתן לקבוע הוראות שונות לגבי אופן שינוי הצוואה: מועדים, נכסים כספיים, דירת המגורים, צאצאים וכיוצ"ב. תכנון מדוקדק של הצוואה ההדדית – נדרש והכרחי.

 

התנגדות לצוואה הדדית

בהתאם לחוק הירושה, המתנגדים לצוואה, רשאים להגיש ולהוכיח את התנגדותם לצוואה. לצורך זאת, יהא עליהם להצביע על הפגמים שנפלו בצוואה, המצדיקות את פסילת הצוואה. הוראות חוק הירושה, ופסיקות בתי המשפט, יצרו טענות ועילות, המאפשרות להתנגד לצוואה (או להגן עליה). עילות ההתנגדות לצוואה הדדית הנפוצות ביותר, הנן כדלקמן –

  • שינוי הצוואה ההדדית, שלא בהתאם להוראות החוק המדויקות: לדוגמה, אי ביטול הצוואה כנדרש (לא נמסרה הודעה לבן הזוג); אי השבת סכומים לעיזבון; ועוד.
  • בעיות בעריכת הצוואה: בעיה בכשרותם המשפטית של העדים לצוואה; צורת הצוואה, שאינה עומדת בהוראות הדין; צוואות לא חתומות; צוואות מזויפות; צוואה שנשתכחה; ניגודי עניינים של עורך הדין שערך את הצוואה, ועוד.
  • טעות בצוואה: צוואה הכוללת שגיאות, סתירות, טעויות עובדתיות, טעויות סופר או פליטות קולמוס, עשויה להביא לפרשנות המשנה את הבנת הוראות הצוואה.
  • השפעה בלתי הוגנת – אונס, כפיה או איומים: סעיף 30(א) לחוק הירושה קובע כי "הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית – בטלה". משמע, כל פעולה של אדם אחר, שבוצעה כדי לפגוע או להשפיע על רצונו החופשי של המצווה, כיצד ייחלק רכושו לאחר פטירתו, עשויה להביא לפסילת הצוואה.
  • אומד הדעת או הסתמכות הצדדים: היות והצוואה ההדדית היא צוואה משותפת, הנוצרת מהחלטה של בני הזוג יחדיו, הרי שהצבעה על חוסר הבנה של מהות הוראות הצוואה על ידי אחד מבני הזוג, אפשר שתביא לפסילת הצוואה ההדדית. ככל שהפער בהבנה או בתפיסה שבין בני הזוג גדולה יותר, או כאשר מוכח שאחד מבני הזוג הסתמך על בן הזוג השני, והכפיף את רצונו בצוואה ההדדית – ייתכן שתועלה עילה זו.

בכל מקרה בו קיימת צוואה הדדית, קיימת חשיבות רבה לבחינה מדוקדקת וזהירה של מכלול הנסיבות הסובבות את הצוואה ההדדית, את השינויים שחלו בה, את הקשרים בין בני הזוג, על מנת לבחון האם ניתן ורצוי להגיש התנגדות לצוואה הדדית. מוזמנים לקרוא הרחבה כאן על התנגדות לצוואה.

 

הפקדת צוואה הדדית

הפקדת צוואה הדדית, מבוצעת אצל הרשם לענייני ירושה, באותה פרוצדורה של הפקדת צוואה רגילה (קישור כאן).

 

כתיבת צוואה הדדית – רק עם עורך דין מומחה

כתיבת צוואה הדדית, זהה, ככלל, לכתיבת צוורה "רגילה". בני הזוג עורכי הצוואה, נפגשים עם עו"ד צוואות וירושות מומחה, ומחליטים – בפגישה אחת או יותר, לפי הנדרש – מה יהיו הוראות הצוואה, וכיצד יחולק העיזבון ליורשים, לאחר מותם. כתיבת צוואה הדדית דורשת מומחיות ורגישות. היא מחייבת ניסיון מקצועי, וניסיון חיים. היא מחייבת שיקוף מדויק של הוראות הדין כיום, והעלאת אפשרויות שונות, של החיים בעתיד, בתרחישים שונים. על מנת להפחית את הסיכונים הקיימים בעריכת צוואה משותפת, נדרש לקבל ייעוץ מעורך דין שצבר ניסיון לזכותו, במשך עשרות שנים, בעריכת צוואות הדדיות.   

עו"ד ונוטריון פנחס וולר מתמחה בצוואות הדדיות, ירושות, ובכל ההליכים והערכאות המשפטיות, במשך למעלה מ-40 שנה. צרו קשר, כבר עכשיו, עם עורך דין צוואות וירושות מומחה.

 

האמור לעיל, אינו מהווה חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי ופרטני מטעם עורך דין, והם מובאים לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה.

שתפו עם חברים

לא הצלחנו לאתר את הטופס.