• אם ביצוע ההתאמה דורש הוצאת היתר בנייה לפי חוק התכנון והבנייה – יש להוציאו טרם התחלת ביצוע ההתאמה.
  • בעל הדירה חייב להחזיק אישור מרופא, פיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק כי הוא זקוק להתאמה ספציפית לשם נגישות לדירתו או לרכוש המשותף המשרת אותה.
  • בעל הדירה צריך להודיע לפחות 40 יום לפני ביצוע ההתאמה על ביצועה לוועד הבית. אם אין ועד בית, עליו להודיע לכל בעל דירה בבית המשותף.
  • יש לבצע את התאמה כך שתצמצם ככל האפשר את הפגיעה בבעלי הדירות האחרים ובחזות הבית. יש לבצע את ההתאמה כך שלא תמנע מבעלי הדירות האחרים לעשות שימוש סביר ברכוש המשותף.
  • אם ועד הבית או בעלי הדירות מסרבים לביצוע ההתאמה, עליהם לפנות אל המפקח על הבתים המשותפים, בתוך 30 יום מקבלת ההודעה. הגשת הפניה אינה מונעת את ביצוע ההתאמה, אלא אם כן יורה המפקח לעצור את ביצועה עד למועד הדיון. המפקח רשאי בנסיבות מיוחדות להאריך את המועד להגשת הפנייה.
  • אם החוק דורש רוב של דיירים לביצוע התאמת הנגישות, אך בעל הדירה אינו מצליח לגייס רוב כזה, הוא יכול לפנות למפקח על הבתים המשותפים ולבקש ממנו לדון בהתנגדויות. המפקח על הבתים המשותפים רשאי לפסוק כי אין עילה מספקת לחלק מהתנגדויות או לכולן ולאפשר את ביצוע ההתאמה. עם זאת, יש לזכור כי אם גם לאחר דחיית חלק מההתנגדויות לא ייווצר הרוב המתאים, לא ניתן יהיה לבצע את התאמת הנגישות.

 

מי יכול לבצע את התאמות הנגישות?

את התאמות הנגישות בבית המשותף לאנשים עם מוגבלות יכול לבצע רק בעל הדירה, בתנאי שהוא או בן משפחתו שגר עמו או שוכר הדירה הם אנשים עם מוגבלות. לא ניתן לבצע את התאמות הנגישות עבור דייר עתידי, קונה פוטנציאלי או עבור בן משפחה עם מוגבלות המגיע לביקור, אלא אם כן כל דיירי הבניין מסכימים לכך מרצונם. אסיפת הדיירים רשאית להחליט, בכתב, כי אם בסיום הצורך בהתאמה, על בעל הדירה להסיר את ההתאמה ולהחזיר את המצב לקדמותו. הוצאות ההסרה יהיו על בעל הדירה שהתקין. ניתן לקבל החלטה זו לא יאוחר מ-90 ימים מהמועד שבו הסתיים הצורך בהתאמה.

התקנת מעלית עבור אדם בעל מוגבלות בבניין המשותף