• אם ביצוע ההתאמה דורש הוצאת היתר בנייה לפי חוק התכנון והבנייה – יש להוציאו טרם התחלת ביצוע ההתאמה.
  • בעל הדירה חייב להחזיק אישור רפואי, כי הוא זקוק להתאמה ספציפית לנגישות.
  • בעל הדירה צריך להודיע לפחות 40 יום לפני ביצוע ההתאמה על ביצועה לוועד הבית. אם אין ועד בית, עליו להודיע לכל בעל דירה בבית המשותף.
  • יש לבצע את התאמה כך שתצמצם ככל האפשר את הפגיעה בבעלי הדירות האחרים ובחזות הבית. יש לבצע את ההתאמה כך שלא תמנע מבעלי הדירות האחרים לעשות שימוש סביר ברכוש המשותף.
  • אם ועד הבית או בעלי הדירות מסרבים לביצוע ההתאמה, עליהם לפנות למפקח על הבתים המשותפים, בתוך 30 יום מקבלת ההודעה. הגשת הפניה אינה מונעת את ביצוע ההתאמה, אלא אם יורה המפקח לעצור את ביצועה עד למועד הדיון. המפקח רשאי בנסיבות מיוחדות להאריך את המועד להגשת הפנייה.
  • אם החוק דורש רוב של דיירים לביצוע התאמת הנגישות, אך בעל הדירה אינו מצליח לגייס רוב כזה, הוא יכול לפנות למפקח על הבתים המשותפים ולבקש ממנו לדון בהתנגדויות. המפקח על הבתים המשותפים רשאי לפסוק כי אין עילה מספקת לחלק מהתנגדויות או לכולן ולאפשר את ביצוע ההתאמה. עם זאת, יש לזכור כי אם גם לאחר דחיית חלק מההתנגדויות לא ייווצר הרוב המתאים, לא ניתן יהיה לבצע את התאמת הנגישות.

 

התנגדות שכנים לחניית נכים

כאמור לעיל, הכשרת מקום כמקום חניה, טעונה הסכמת בעלי הדירות שבבעלותם שישים אחוזים מן הדירות. אלא שזה אינו התנאי היחיד. סעיף 59ג(ב) קובע תנאים נוספים:

  • נתקבל היתר בניה, ככל שנדרש לכך.
  • ההתאמה תבוצע על חשבונו הבלעדי של בעל הדירה בעל המוגבלות.
  • רופא, פיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק אישר בחתימתו, כי ביצוע התאמה, דרוש לאדם עם המוגבלות, בשל מוגבלותו, לשם נגישותו הבטוחה והעצמאית לדירה או לרכוש המשותף המשמש אותה.
  • ההתאמה אינה מונעת מבעלי הדירות האחרים להשתמש ברכוש המשותף שימוש סביר. ההתאמה תיעשה בדרך שתצמצם ככל האפשר את הפגיעה בבעלי הדירות האחרים ובחזות הבית.
  • לאחר מתן הודעה מראש של 40 ימים לפחות, אודות הכוונה לבצע את ההתאמה ומהותה.

ניתן להתנגד לביצוע חניית הנכים. נציגות הבית המשותף, וכן בעל דירה שעלול להיפגע, רשאים לפנות בתביעה למפקח בתוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה. אלא שסיבת ההתנגדות צריכה להיות סבירה, וללא תנאים בלתי סבירים.

האם, בבית משותף, רשאים רק בעלי “תו נכה” להחנות את רכבם באופן בלעדי בחניות הנגישות?

בתכנית היתר בניה של בית משותף מסומן מקום חניה בסמל של “חנית נכים”. על פי מסמכי הבית המשותף, מקום החניה הנגיש לא הוצמד לאחת מהדירות בבית המשותף. ככך, הוא מהווה “רכוש משותף”, שלכל הבעלים זכויות משותפות בו. האם במקרה כזה אחד מבעלי הדירות בבית האוחז ב”תג נכה לרכב”, ולדירתו צמודה חניה אחרת, רשאי לעשות שימוש בלעדי בחניה הנגישה הפנויה?

המעמד הקנייני של החניות הנגישות הוא “רכוש משותף”. זאת, מכיוון שהן לא הוצמדו לאיזה מהדירות בבית. תקנות התכנון והבניה עוסקות בהקצאה ובתכנון חניות נגישות בבניין חדש למגורים. הן אינן מכתיבות את השימוש ברכוש המשותף בהיבט הקנייני. כל עוד אין הסדר חוקי קנייני אחר, הרי שהאסיפה הכללית ונציגות הבית המשותף, הן הגופים שרשאים לקבל החלטות במישור הקנייני באשר לדרכי הניהול והשימוש ברכוש המשותף בהתאם לסמכויותיהם שבחוק המקרקעין, תקנון הבית והתקנון המצוי. מתן זכות שימוש ייחודית ובלעדית לדייר מסויים בחניות הנגישות, עלולה לקפח את זכויות כלל בעלי הדירות לעשות שימוש סביר ברכוש המשותף. פסק דין (נת’) 146/22 נציגות הבית המשותף מרח’ עינב 24, הרצליה נ’ לוי דוד.

 

מי יכול לבצע את התאמות הנגישות?

את התאמות הנגישות בבית המשותף לאנשים עם מוגבלות יכול לבצע רק בעל הדירה. זאת, בתנאי שהוא, או בן משפחתו שגר עמו, או שוכר הדירה, הם אנשים עם מוגבלות. לא ניתן לבצע את התאמות הנגישות עבור דייר עתידי, קונה פוטנציאלי או עבור בן משפחה עם מוגבלות המגיע לביקור, אלא אם כן כל דיירי הבניין מסכימים לכך מרצונם. אסיפת הדיירים רשאית להחליט, בכתב, כי אם בסיום הצורך בהתאמה, על בעל הדירה להסיר את ההתאמה ולהחזיר את המצב לקדמותו. הוצאות ההסרה יהיו על בעל הדירה שהתקין. ניתן לקבל החלטה זו לא יאוחר מ-90 ימים מהמועד שבו הסתיים הצורך בהתאמה.

התקנת מעלית עבור אדם בעל מוגבלות בבניין המשותף