top image

שאלות הבהרה במכרז

שאלות הבהרה במכרז - וולר ושות' משרד עורכי דין

כל מכרז כולל הוראות פורמליות, שעל פיהם רשאים מציעים פוטנציאליים לפנות לעורך המכרז, לשאול שאלות הבהרה, להגיש השגה על תנאי המכרז או על דרישה המצוינת במכרז, לבקש שינוי של תנאי או של דרישה במכרז, במסגרת פרק הזמן הקבוע במסמכי המכרז. הליך זה מכונה לרוב "שאלות הבהרה במכרז".

במסגרת מסמכי המכרז, על עורך המכרז לקבוע מפורשות את הכללים שעל פיהם ינוהל הליך ההבהרות וההשגות. בהתאם להוראה זו, אכן כוללים מכרזים ממשלתיים ומכרזים ברשויות המקומיות, הוראות בדבר המועדים להגשת השאלות; את הנמען לשאלות ההבהרה; את השמירה על חיסיון זהות השואל; את המקום והמועד בו יפורסמו התשובות; את אופן ניסוחן של השאלות; האם הרשות תהא מחוייבת לענות על השאלות; את היחס בין תשובות שניתנו, במועדים שונים; את העובדה כי מסמכי התשובות יהפכו להיות חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז (דקל, מכרזים, כרך ראשון, עמ' 498-496); ועוד.

דקל (שם), מציין כי כל מכרז כולל ממילא הליך של בקשה להבהרות, אף אם הדבר אינו מצוין מפורשות במסמכי המכרז. כוונת הדברים היא לכך שגם ללא מיסוד הליך פורמלי של הבהרות, רשאי כל מציע לפנות אל עורך המכרז בבקשה לקבל הבהרה לגבי כל עניין הכרוך במכרז. אם הפנייה אכן מעוררת סוגייה המחייבת הבהרה, חובה על הרשות להשיב לשאלה זו, להפיץ את התשובה בקרב יתר רוכשי מסמכי המכרז, וחובה להימנע מזיהויו של השואל, ככל שהדבר אפשרי.

 

מועד שאלות ההבהרה

המועד להגשת שאלות ההבהרה, ומתן התשובות עליהן, הוא בין פרסום המכרז לבין המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז. באופן זה, מציעים (ומציעים פוטנציאליים) יכולים לעיין במסמכי המכרז, ללמוד אותם כיאות ולגבש שאלות, ומאידך יכולים להתאים וליישם במסגרת ההצעה את התשובות וההבהרות שיינתנו.

 

תשובות לשאלות ההבהרה

תשובות עורך המכרז לשאלות ההבהרה, או להשגות, תישלח לפונה עצמו וכן תופץ בין כלל הרוכשים של מסמכי המכרז. לרוב, בפרקטיקה, שאלות ההבהרה, והתשובות שניתנו על ידי עורך המכרז, מועלות לאתר האינטרנט של הרשות. בנוסף, במקרים שבהם שינתה הרשות היבט משמעותי של המכרז, קובע דקל (שם, עמ' 397), כי על הרשות לפרסם את השינוי גם בהודעה פומבית, באותו אופן שבה פורסמה מודעת המכרז.

 

משא ומתן במסווה של שאלות הבהרה

העקרונות של שוויון ותחרות הוגנת שביסוד דיני המכרזים, אוסרים על עורך המכרז לשנות את תנאיו מרגע צאתו של המכרז לדרך. ניהול משא ומתן בין עורך מכרז ובין מציע לצורך שיפור הצעתו, טרם שהוחלט על ההצעה הזוכה, אסור אף הוא (בג"ץ 316/63 גזית ושחם, חברה לבנין בע"מ נ' רשות הנמלים, פ"ד יח(1) 172, 181-180 (1964)). עם זאת, בהחלט ייתכנו מקרים שבהם לא ייפגם המכרז בשל כך בלבד שקויים לאחר פרסומו הליך של הבהרות. הליך אותנטי של השגות והבהרות – להבדיל ממשא ומתן מוסווה ופסול לצורך שיפור מעמדו של מתחרה פוטנציאלי מסוים – יש לו יתרונות שאין לבטלם. במקרים מסוימים הוא עשוי לקדם את התחרות ולעודד משתתפים פוטנציאליים להגיש הצעה. כמו כן, הוא מאפשר לעורך המכרז לאתר ולתקן טעויות ופגמים שנפלו בנוסח המכרז בשלב מוקדם.

לפיכך, ככל שתשובות עורך המכרז לשאלות, מבוצעות באופן גלוי ופתוח, בשקיפות מלאה, תוך המצאת תשובות בכתב ובאופן מרוכז לכלל הרוכשים של מסמכי המכרז, ואף תוך פרסום פומבי של השינויים, ואפשר שאף תוך הארכת המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות – סביר כי אין לראות בשינויים שנעשו תולדה של משא ומתן פסול (עע"מ 1847/06 בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ נ' מדינת ישראל משרד האוצר החשב הכללי ואח' [פורסם בנבו]).

 

המלצות ללקוחותינו – שאלות הבהרה במכרז:

  • מסמכי המכרז כוללים לרוב עשרות עמודים. אם אינכם מבינים סעיף ו/או דרישה כלשהם בתנאי המכרז, או אם אתם מוצאים סתירות במסמכים, בהסכם ההתקשרות או בדרישות הביטוח – מומלץ מאד להגיש לעורך המכרז שאלות הבהרה. באמצעות שאלות אלה, ניתן להבהיר נושאים לא מובנים, ואף לנסות לשפר את תנאי המכרז לטובתכם (לדוגמה: שינוי בתנאי הסף – עיינו במאמר כאן, להרחבה נוספת), במטרה להגיש הצעה מתאימה יותר, בעלת סיכויים טובים יותר לזכייה.
  • אין להסתמך על אמירות או תשובות בעל פה: רק הודעה רשמית, לכלל המציעים, תחייב את עורך המכרז.
  • יש לשים לב כי לרוב, מנחים מסמכי המכרז כי יש לחתום על מסמך תשובות הרשות לשאלות ההבהרה, ולצרף אותן למעטפת ההצעה, כחלק בלתי נפרד מההצעה. לא לשכוח !
  • עוד מומלץ שלא להגיש את ההצעה במכרז, מייד בסמוך לפרסום המכרז. ייתכן מאד שיחולו שינויים בתנאי המכרז, בעקבות מענה עורך המכרז על שאלות ההבהרה, אשר יכול להיות שיביאו לשינוי ההצעה, או אף לביטול הכדאיות בהגשה למכרז. מן העבר השני, אסור להגיש את ההצעה בדקה האחרונה, בשל הסיכונים לאיחור ולפסילת ההצעה (מוזמנים לעיין במאמר "עמידה בזמנים בהגשת ההצעה").

 

כעורכי מכרזים עבור גופים ציבוריים, כחברים בוועדות מכרזים, וכיועצים משפטיים לחברות עסקיות המתמודדות במכרזים, יש לנו ניסיון עשיר וראיה רב-תחומית בתחום דיני המכרזים. מניסיוננו, הדרך הנכונה ביותר להגדיל את הסיכויים לזכות במכרז (ולהגן על הזכיה, במקרה של ניסיון לפסול אתכם), היא להסתייע, כבר מההתחלה, בשירותי עורך דין מכרזים. נשמח לעזור לכם בהתייעצות, חשיבה, היערכות למכרזים, בהגשת שאלות לעורכי המכרזים, בבדיקת תשובות עורכי המכרזים, בהשגות, בשימועים ובהופעה בפני וועדות המכרזים, בייצוג ובערעורים. אנו זמינים לסייע, להתייעצות, לחשיבה משותפת ולייצוג. צרו קשר, עכשיו.

 

מובהר כי האמור לעיל, אינו מהווה חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין, אלא לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה.

שתפו עם חברים

לא הצלחנו לאתר את הטופס.