top image

תצהיר כוזב במכרז

מאזניים במכרזים

כל מכרז, כולל דרישה של עורך המכרז, כי המציע יחתום על תצהירים, הצהרות ואישורים (בנוסח אחיד המצורף למסמכי המכרז), במטרה להבטיח כי הצהרותיו בהתמודדות נכונות, וימשיכו להיות במהלך כל שלבי המכרז. אלא שלעיתים מתגלה כי תצהיר שהגיש מציע – כוזב. במקרים כאלו, עולה השאלה מה דין הצעה שצורף לה תצהיר כוזב, וכיצד על וועדת המכרזים לפעול. פסק דין שניתן ביום 20/3/2022, ב-עת"מ (ת"א) 60324-01-22‏ ‏ י.ר.א.ב. שרותי נוי 1985 בע"מ נ' עיריית רמת גן, חוזר שוב על ההלכה.  

 

בין פגם טכני לבין פגם מהותי

לא כל פגם בהכרח יביא לפסילת ההצעה: פגמים טכניים בהצעה, אשר גלויים על פני הדברים ואין בהם כדי לפגוע בעקרון השוויון, לא יביאו לפסילת ההצעה. גם פגמים הנושאים אופי מהותי, לא יביאו לפסילה אוטומטית של ההצעה, על אף שבעיקרון זו תהה נקודת המוצא. ככל שימצא כי הפגם המהותי נבע מטעות בתום לב ואין הוא עלול לגרום להפרת עקרון השוויון ועקרון ההגינות העומדים בלב ליבם של דיני המכרזים, כי אז תלויה ההחלטה בנסיבות של כל מקרה ובית המשפט לא ימהר להתערב בשיקול הדעת שהפעילה ועדת המכרזים בנדון כל עוד החלטתה אינה שרירותית או בלתי צודקת בעליל. "פגם טכני" או "טעות סופר" הינם פגמים המלמדים על טעות הקלדה או טעות טכנית שניתן להבחין בה בקלות בבחינת טעות בולטת על פניה שאיננה מצדיקה בירור עובדתי ובחינה מעמיקה של השאלה האם נפלה טעות בהצעה בתום לב ואם לאו.  

 

תצהיר כוזב – פגם מהותי

במספר פסקי דין שניתנו על ידי בתי המשפט (רע"א 3343/00 מפעלי תחנות בע"מ נ. רשות שדות התעופה [פורסם בנבו]; עת"מ (ת"א) 1587/02 קבוצת השומרים שמירה וביטחון בע"מ נ. רשות שדות התעופה בישראל [פורסם בנבו]) , נקבע כי צירוף תצהיר כוזב עשוי להביא לפסילת ההצעה, בשל אובדן אפשרי של האמון במציע. אולם בפסק הדין הנ"ל, בית המשפט אינו עוסק בעניין האמון שבין הצדדים, וביכולת המציע לעמוד בהצעתו, אלא הולך אל לב דיני המכרזים. בית המשפט קובע כי הגשת תצהיר כוזב, פוגע בעקרונות השוויון והתחרות ההוגנת, שהם לב-ליבם של דיני המכרזים. לפיכך, תוצאת הגשת תצהיר כוזב מהווה פגם מהותי, ודינה – פסילת ההצעה. כדי לתת תמריץ ברור לאמירת אמת במסגרת הצהרות במכרזים, דבר שהוא חשוב כמובן לצורך קיום אפשרות לערוך מכרזים אמינים, שוויוניים ויעילים, יש לקבוע שמציע שהצהיר הצהרה שאינה נכונה – הצעתו תיפסל.  

 

התנהלות וועדת המכרזים מול תצהיר כוזב

בית המשפט קובע כי וועדת המכרזים, אינה יכולה "להכשיר" את ההצעה הכוללת את התצהיר הכוזב, ואינה יכולה "להעניש" את המציע, בדמות הפחתת ניקוד. במקום בו נפל פגם העשוי להעניק יתרון כלכלי או תחרותי לאחד המשתתפים במכרז, תיפסל בדרך כלל ההצעה הפגומה, ולא ניתן לרפא אותה (ואף לא בשימוע). עקרון השוויון נבחן בעת הגשת ההצעות ולא בדיעבד שמא יהווה הדבר בסיס לספקולציות של משתתפים. החלטת ועדת המכרזים, המכשירה הצעה על אף קיומו של תצהיר כוזב, איננה סבירה ויש בה כדי לפגוע בכללי התחרות וההגינות, ולפיכך דינה בטלות.  

 

סיכום ומסקנות

  • עבור לקוחותינו, רשויות וגופים ציבוריים: ראשית, בדיקת מסמכים במכרז, היא הליך טכני, המצריך הקפדה יתרה מצד עורך המכרז או היועץ המשפטי. על התצהירים מטעם המציעים להיבדק היטב, ובמידת הצורך – על עורך המכרז לדרוש הבהרות והשלמות, ככל שהתצהירים אינם מלאים. במקביל, על מנת שלא תיפול שגגה, על עורך המכרז לבדוק ולהצליב נתונים בשלב בדיקת מעטפות המכרז, ביוזמתו. שנית, ניסיון לרפא פגם אצל המציע שמקורו בתצהיר כוזב – ככל הנראה ייפסל על ידי בתי המשפט, שכן הוא אינו סביר. לפיכך, ההחלטה על פסילת ההצעה צריכה להתקבל לאחר שיקול דעת, תימוכין בכתב, חוות דעת משפטית, וסיוע וליווי של עורך דין מכרזים.
  • עבור לקוחותינו, המתמודדים במכרזים: כמי שלעיתים מכירים את יתר המציעים (המתחרים) במכרז, המידע שבידיכם באשר למתחרים במכרז (ואף למציע הזוכה), עשוי להביא את וועדת המכרזים לשנות את החלטתה. מומלץ לדרוש את הצגת הפרוטוקול ואת העתק יתר ההצעות שהוגשו במכרז, במטרה לתקוף את ההחלטה המינהלתית של וועדת המכרזים, בבית המשפט. ליווי של עורך דין מכרזים, יוכל להציל את הזכיה או את ההתמודדות במכרז.

 

עורך דין מכרזים

ליווי של עורך דין מכרזים, הן במהלך ההליך המכרזי והן לאחריו, מאפשרים ניהול תקין, יעיל, שקוף וברור, של ההליכים המכרזיים. למשרד עורכי דין וולר ושות' ניסיון עשיר, מיומנות וראיה רב תחומית בדיני המכרזים, בליווי וועדות מכרזים, ובייצוג משפטי בדיני המכרזים. צרו קשר, כבר עכשיו.

שתפו עם חברים

לא הצלחנו לאתר את הטופס.