top image

תצהיר כוזב במכרז

תצהיר כוזב במכרז

תצהיר כוזב במכרז

כל מכרז, כולל דרישה של עורך המכרז, כי המציע יחתום על תצהירים, הצהרות ואישורים (בנוסח אחיד המצורף למסמכי המכרז), במטרה להבטיח כי הצהרותיו בהתמודדות נכונות, וימשיכו להיות במהלך כל שלבי המכרז. אלא שלעיתים מתגלה כי תצהיר שהגיש מציע – כוזב. במקרים כאלו, עולה השאלה מה דין הצעה שצורף לה תצהיר כוזב, וכיצד על וועדת המכרזים לפעול. פסק דין שניתן ביום 20/3/2022, ב-עת”מ (ת”א) 60324-01-22‏ ‏ י.ר.א.ב. שרותי נוי 1985 בע”מ נ’ עיריית רמת גן, חוזר שוב על ההלכה.  

 

בין פגם טכני לבין פגם מהותי

לא כל פגם בהכרח יביא לפסילת ההצעה: פגמים טכניים בהצעה, אשר גלויים על פני הדברים ואין בהם כדי לפגוע בעקרון השוויון, לא יביאו לפסילת ההצעה. גם פגמים הנושאים אופי מהותי, לא יביאו לפסילה אוטומטית של ההצעה (על שבעיקרון זו נקודת המוצא). ככל שימצא כי הפגם המהותי נבע מטעות בתום לב ואין הוא עלול לגרום להפרת עקרון השוויון ועקרון ההגינות העומדים בלב ליבם של דיני המכרזים, כי אז תלויה ההחלטה בנסיבות של כל מקרה. בית המשפט לא ימהר להתערב בשיקול הדעת שהפעילה ועדת המכרזים בנדון, כל עוד החלטתה אינה שרירותית או בלתי צודקת בעליל.  

 

תצהיר כוזב – פגם מהותי

במספר פסקי דין (רע”א 3343/00 מפעלי תחנות בע”מ נ’ רשות שדות התעופה; עת”מ (ת”א) 1587/02 קבוצת השומרים שמירה וביטחון בע”מ נ’ רשות שדות התעופה בישראל), קבע בית המשפט כי צירוף תצהיר כוזב עשוי להביא לפסילת ההצעה. זאת, בשל אובדן אפשרי של האמון במציע.

מנגד, בפסק הדין י.ר.א.ב. שרותי נוי 1985 בע”מ נ’ עיריית רמת גן, לא עסק בית המשפט באמון שבין הצדדים, או ביכולת המציע לעמוד בהצעתו. פסק הדין הלך ישירות אל לב דיני המכרזים. בית המשפט קבע כי תצהיר כוזב פוגע בעקרונות השוויון והתחרות ההוגנת, שהם לוז דיני המכרזים. תוצאת הגשת תצהיר כוזב מהווה פגם מהותי, ודינה – פסילת ההצעה. כדי לתת תמריץ ברור לאמירת אמת במסגרת הצהרות במכרזים, דבר שהוא חשוב לצורך קיום אפשרות לערוך מכרזים אמינים, שוויוניים ויעילים, יש לקבוע שמציע שהצהיר הצהרה שאינה נכונה, הצעתו תיפסל.  

 

התנהלות וועדת המכרזים מול תצהיר כוזב

בית המשפט קובע כי וועדת המכרזים, אינה יכולה “להכשיר” את ההצעה הכוללת את התצהיר הכוזב, ואינה יכולה “להעניש” את המציע, בדמות הפחתת ניקוד. במקום בו נפל פגם העשוי להעניק יתרון כלכלי או תחרותי לאחד המשתתפים במכרז, תיפסל בדרך כלל ההצעה הפגומה, ולא ניתן לרפא אותה (ואף לא בשימוע). עקרון השוויון נבחן בעת הגשת ההצעות ולא בדיעבד שמא יהווה הדבר בסיס לספקולציות של משתתפים. החלטת ועדת המכרזים, המכשירה הצעה על אף קיומו של תצהיר כוזב, איננה סבירה. יש בה כדי לפגוע בכללי התחרות וההגינות, ולפיכך דינה – בטלות.  

 

סיכום ומסקנות

  • עבור לקוחותינו, רשויות וגופים ציבוריים: ראשית, בדיקת מסמכים במכרז, היא הליך טכני, המצריך הקפדה יתרה מצד עורך המכרז או היועץ המשפטי. על התצהירים מטעם המציעים להיבדק היטב, ובמידת הצורך – על עורך המכרז לדרוש הבהרות והשלמות, ככל שהתצהירים אינם מלאים. במקביל, על מנת שלא תיפול שגגה, על עורך המכרז לבדוק ולהצליב נתונים בשלב בדיקת מעטפות המכרז, ביוזמתו. ניסיון לרפא פגם שמקורו בתצהיר כוזב – סביר שייפסל על ידי בתי המשפט. כמובן שהחלטה על פסילה צריכה להתקבל לאחר שיקול דעת, תימוכין בכתב, חוות דעת משפטית, וסיוע וליווי של עורך דין מכרזים.
  • עבור לקוחותינו, המתמודדים במכרזים: כמי שלעיתים מכירים את יתר המציעים (המתחרים) במכרז, המידע שבידיכם באשר למתחרים במכרז (ואף למציע הזוכה), עשוי להביא את וועדת המכרזים לשנות את החלטתה. מומלץ לדרוש את הצגת הפרוטוקול ואת העתק יתר ההצעות שהוגשו במכרז, במטרה לתקוף את ההחלטה המינהלתית של וועדת המכרזים, בבית המשפט. ליווי של עורך דין מכרזים, יוכל להציל את הזכיה או את ההתמודדות במכרז.

 

עורך דין מכרזים

ליווי של עורך דין מכרזים, הן במהלך ההליך המכרזי והן לאחריו, מאפשרים ניהול תקין, יעיל, שקוף וברור, של ההליכים המכרזיים. למשרד עורכי דין וולר ושות’ ניסיון עשיר, מיומנות וראיה רב תחומית בדיני המכרזים, בליווי וועדות מכרזים, ובייצוג משפטי בדיני המכרזים. צרו קשר, כבר עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים