top image

תקנה 27 לתקנות המקרקעין

תקנה 27 לתקנות המקרקעין - וולר ושות' משרד עורכי דין

תקנה 27 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב – 2011, שכותרתה "הערה על ייעודם של מקרקעין", מאפשרת למוסד תכנון, לרשום הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין (הטאבו), על הייעוד או על השימוש שנקבע למקרקעין, מכוח חוק התכנון והבנייה, תשכ"ה – 1965. רישום הערת האזהרה נועד להבטיח שהייעוד שנקבע כתנאי לקבלת היתר – יישאר בתוקפו, ותוכן ההערה יובא לידיעת רוכש הדירה בעת הרישום. הערת אזהרה זו מכונה "הערת אזהרה תכנונית", ולא משמעות בתחום התכנון בלבד (בניגוד להערת אזהרה לפי סעיף 126 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, שלה משמעות קניינית).

 

הוראות תקנה 27 – לשון החוק

"(א) לפי בקשת יושב ראש מוסד תכנון ירשום רשם הערה על הייעוד או על השימוש שנקבע למקרקעין פלונים מכוח חוק התכנון, או על הוראה של תכנית או תנאי בהיתר שניתנו לפי חוק התכנון.
(ב) בוטל הייעוד או השימוש שנרשם כאמור, או שונו הוראות של תכנית או תנאים בהיתר, יורה רשם, לפי בקשת מי שביקש את רישום ההערה, על מחיקתה."

 

מהי הערת אזהרה לפי תקנה 27 ?

תקנה 27 נוקטת בלשון "הערה": מדובר בהערת אזהרה, לכל דבר ועניין, הנרשמת במרשם המקרקעין (הטאבו). כמו כל הערת אזהרה, מטרתה להזהיר ולהתריע לציבור הרחב, בעניין הנכס הספציפי. המרשם מאפשר להסב את תשומת לב הציבור, ולציבור – לברר בדבר מצב הנכס. מוזמנים לקרוא כאן הרחבה נוספת בעניין הערת אזהרה.

 

רישום הערת אזהרה בהתאם לתקנה 27

כדי שרשם המקרקעין יוכל לרשום הערת אזהרה בהתאם לתקנה 27, על מבקש הרישום להצביע על סעיף בחוק התכנון והבניה, או על תכנית ספציפית, או על תנאי בהיתר ספציפי, מהם נובע ייעוד המקרקעין מושא הבקשה לרישום. במקרה שהייעוד נובע מתוכנית או היתר, על מבקש הרישום לצרף לבקשתו את התוכנית או ההיתר מהם נובע הייעוד או השימוש של הנכס, שהרי הם המסמך המכונן המקים את הזכאות לרישום ההערה.

ניתן להגיש את הבקשה לרישום או לביטול הערה לפי סעיף 27, באופן מקוון (כאן), או באופן ידני. וועדות מקומיות רבות נוהגות לבקש את הרישום, בצירוף התוכנית, הייעודים והשימושים, על גבי טפסים ייעודיים.

 

ליווי משפטי ומקצועי של עורך דין מקרקעין 

עסקאות במקרקעין, מורכבות ממאות פרטים קטנים. טעויות בתהליכי עבודה, טעויות בהבנה או בפרשנות הדין, טעויות בבדיקות מקצועיות, אי עמידה על זכויות חוקיות או חוזיות – עלולות לעלות בהליכים משפטיים לאורך שנים ארוכות, ובהפסדים של מאות אלפי ש"ח. ליווי של עורך דין מקרקעין מקצועי ומיומן, ישמור עליכם בעסקת מקרקעין. במשך למעלה מ-40 שנה, מייצג משרד עורכי דין וולר ושות', אלפי לקוחות, באופן מסור, מקצועי ומיומן. נשמח לסייע גם לכם בעסקת המקרקעין. צרו קשר, כבר עכשיו.

שתפו עם חברים

לא הצלחנו לאתר את הטופס.