top image

אימות חתימה דיגיטלי בעסקאות מקרקעין

אימות חתימה דיגיטלי, אימות חתימה בעסקת מקרקעין

אימות חתימה דיגיטלי בעסקאות מקרקעין

נכון להיום, עסקאות מקרקעין נערכות כאשר הצדדים להסכם חותמים על עותק פיזי מקורי של הסכם המכר. זאת, בין היתר, לצורך קיום דרישת הכתב המעוגנת בסעיף 8 לחוק המקרקעין, תשכ”ט- 1969, לצורך יצירת וודאות ולחזק את ההתחייבויות בתנאי העסקה. ביום 24/7/2022, פרסמה וועדת האתיקה הארצית של לשכת עורכי הדין, גילוי דעת בנושא אימות חתימה דיגיטלי בעסקאות מקרקעין.

מטרת אימות חתימה דיגיטלי

מטרת העל של החלטה זו של וועדת האתיקה הארצית, לאפשר חתימת הצדדים על חוזים, ייפויי כח, ושטרות מכר, באופן דיגיטלי. בנוסף, ביצוע אימות חתימה באופן דיגיטלי, ראוי ומומלץ, כיוון שעשוי לצמצם ואף למנוע שאלות וטענות המתעוררות לעיתים בעניין חתימה על חוזים ואף ישדרג את רמת המהימנות של החותמים אשר יהיו מאומתים ע”י עורך הדין (בשונה מהמצב כיום בו אין חובה לאימות חתימות בהסכם מכר). יתר על כך, דרך האימות בעסקת מקרקעין תהא אותה הדרך בה עורך הדין פועל כיום למול מערכת בתי המשפט וגופים נוספים – באמצעות “כרטיס חכם” שברשותו.

אופן אימות חתימה דיגיטלי בעסקאות מקרקעין

חוזה המקרקעין, החתום דיגיטלית, יהיה חוזה בעל תוקף מקורי, וניתן יהיה להגישו לרשויות המוסמכות או לעשות בו כל שימוש אחר בהתאם לצורך, תוך ציון העובדה כי ההסכם נחתם ואומת באופן דיגיטלי. כל זאת, בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:
  1. עורך הדין יהא נוכח במעמד החתימות, וההסכם יחתם בפניו.
  2. עורך הדין יזהה את הלקוחות/ הצדדים לחתימת ההסכם באמצעות תעודת זהות כהגדרתה בחוק מרשם האוכלוסין, תשכ”ה-1965.
  3. בסמוך לאחר חתימת הצדדים על ההסכם, עורך הדין יאמת חתימתם בפניו – אין לבצע את אימות החתימה מרחוק.
  4. ההסכם יחתם ויאומת באמצעות הכרטיס החכם שברשות עורך הדין השייך לעורך הדין המאמת, ולו בלבד!
  5. בהסכם תהא אפשרות להחתמת הלקוח על כל עמוד בנפרד ולחילופין החתמת הלקוח בעמוד האחרון של ההסכם.
  6. על עורך הדין להקריא בפני הלקוחות את הנוסח הבא, אשר יוטמע בהסכם לאחר חתימות הצדדים וחתימת עורך הדין: “הריני מאשר, כי ביום ___ בחודש ____ שנת ____ בשעה ____ הופיע לפני עו”ד ____ מ.ר _____ מהכתובת ______ מר/גב’ ______ הנושא/ת ת”ז _____ וכן מר/גב’ _______ הנושא/ת ת”ז ________ אשר זוהו על ידי באמצעות תעודת זהות כהגדרתה בחוק מרשם האוכלוסין, תשכ”ה-1965 וכי חתמו על ההסכם בפניי ובנוכחותי המלאה באמצעות התקן אלקטרוני וכי ההסכם אומת על ידי בסמוך לחתימתם.”
  7. על עורך הדין לוודא עם נותן השירות של הכרטיס החכם שבידיו כי חתימות הצדדים לא נותרו במאגר הממוחשב שבידיו.
  8. עם סיום החתימה והאימות ישלח עורך הדין את ההסכם החתום אל הצדדים המעורבים באמצעים דיגיטליים כגון דואר אלקטרוני וכדו’.
  9. ככל ועורך הדין מעוניין להדפיס לעותק נייר את החוזה הדיגיטלי, ועדת האתיקה ממליצה כי יודפס במקום בולט סימון אשר מבהיר כי החוזה נחתם דיגיטלית וכי זה עותק מודפס שלו. לרבות האימות כאמור בסעיף 5.

תחולת חוות הדעת על מסמכים נוספים הנדרשים בעסקאות מקרקעין

ועדת האתיקה הארצית החילה הסדר זה אף על מסמכים נלווים לעסקת מקרקעין (כגון שטרות עסקה, בקשות לביצוע פעולות במקרקעין, ייפוי כוח וכו’), אשר מאומתים על ידי עורך דין על פי סעיף 91 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ”א – 1961, וכן על תצהירים המוגשים לרשויות המס. ייפוי כוח לפי סעיף 91 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ”א-1961, מאפשר לעורך הדין עצמו לאשר את חתימת מרשו על גבי ייפוי כח כללי הניתן לו (החלטת וועדת האתיקה את 240/05)

עורך דין מקרקעין בחיפה

המומחיות הנדרשת מעורך דין מקרקעין, פסיקות בתי המשפט באשר לאחריותו של עורך הדין, ושינויים בדרישות האתיקה והטכנולוגיות השונות, מחייבות את עורך הדין בתחום המקרקעין, לעדכון מתמיד ובלתי פוסק. משרד וולר ושות’ חרת על דגלו, לפני למעלה מ-40 שנה, את הערך במתן שירות אישי, מקצועי, אנושי, נגיש וזמין, לכל לקוח. למשרד וולר ושות’ ניסיון עשיר בייעוץ וייצוג לגורמים הפעילים בתחום המקרקעין והנדל”ן, לרבות אנשים פרטיים, יזמים, וועדי בתים, שותפויות עסקיות וחברות פרטיות. אם אתם מחפשים עורך דין מכירת דירה או עורך דין קניית דירה, יש לכם כתובת מקצועית אחת בלבד. משרד וולר ושות’. צרו קשר עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים