top image

אימות חתימה דיגיטלי בעסקאות מקרקעין

אימות חתימה דיגיטלי, אימות חתימה בעסקת מקרקעין

אימות חתימה דיגיטלי בעסקאות מקרקעין

נכון להיום, עסקאות מקרקעין נערכות כאשר הצדדים להסכם חותמים על עותק פיזי מקורי של הסכם המכר. זאת, בין היתר, לצורך קיום דרישת הכתב המעוגנת בסעיף 8 לחוק המקרקעין, תשכ”ט- 1969, לצורך יצירת וודאות ולחזק את ההתחייבויות בתנאי העסקה. ביום 24/7/2022, פרסמה וועדת האתיקה הארצית של לשכת עורכי הדין, גילוי דעת בנושא אימות חתימה דיגיטלי בעסקאות מקרקעין.

מה זה אימות חתימה

אימות חתימה מתבצע עבור כל מסמך, חוזה, הסכם, תצהיר, ייפוי כוח, או התחייבות, שיש צורך לתת להם תוקף משפטי. מתן התוקף המשפטי נעשה באמצעות עורך דין, המוודא את זהות החותמים, ומוודא כי המסמך נחתם מרצון החופשי ומתוך צלילות הדעת. החוק קובע כי אך ורק עורך דין רשאי לעשות זאת, מכוח היותו נאמן בית המשפט ומוכר על ידי המדינה כמי שיש לו הסמכות והרשות לאמת את זהותו וחתימתו של אדם.

בהליך “הקלאסי” של אימות חתימה, מתייצב החותם בפני עורך הדין, פיזית. לאחר שעורך הדין מזהה אותו, ומשתכנע כי האדם מבין את תוכן המסמך, ומזהיר אותו בהתאם לנוסח האזהרה הקבוע בחוק, רשאי עורך הדין לאמת את חתימתו של האדם שלפניו. האימות נעשה על ידי חותמת וחתימה של עורך הדין, ובצירוף התאריך.

 

אימות חתימה דיגיטלי

מטרת העל של החלטה זו של וועדת האתיקה הארצית, לאפשר חתימת הצדדים על חוזים, ייפויי כח, ושטרות מכר, באופן דיגיטלי. בנוסף, ביצוע אימות חתימה באופן דיגיטלי, ראוי ומומלץ, כיוון שעשוי לצמצם ואף למנוע שאלות וטענות המתעוררות לעיתים בעניין חתימה על חוזים ואף ישדרג את רמת המהימנות של החותמים אשר יהיו מאומתים ע”י עורך הדין (בשונה מהמצב כיום בו אין חובה לאימות חתימות בהסכם מכר). יתר על כך, דרך האימות בעסקת מקרקעין תהא אותה הדרך בה עורך הדין פועל כיום למול מערכת בתי המשפט וגופים נוספים – באמצעות “כרטיס חכם” שברשותו.

אופן אימות חתימה דיגיטלי בעסקאות מקרקעין

חוזה המקרקעין, החתום דיגיטלית, יהיה חוזה בעל תוקף מקורי. ניתן להגישו לרשויות המוסמכות, ולעשות בו כל שימוש, בציון העובדה שההסכם נחתם ואומת דיגיטלית. כל זאת, בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:
  1. עורך הדין יהא נוכח במעמד החתימות, וההסכם יחתם בפניו.
  2. עורך הדין יזהה את הלקוחות/ הצדדים לחתימת ההסכם באמצעות תעודת זהות כהגדרתה בחוק מרשם האוכלוסין, תשכ”ה-1965.
  3. בסמוך לאחר חתימת הצדדים על ההסכם, עורך הדין יאמת חתימתם בפניו – אין לבצע את אימות החתימה מרחוק.
  4. ההסכם יחתם ויאומת באמצעות הכרטיס החכם שברשות עורך הדין השייך לעורך הדין המאמת, ולו בלבד!
  5. בהסכם תהא אפשרות להחתמת הלקוח על כל עמוד בנפרד ולחילופין החתמת הלקוח בעמוד האחרון של ההסכם.
  6. על עורך הדין להקריא בפני הלקוחות את הנוסח הבא, אשר יוטמע בהסכם לאחר חתימות הצדדים וחתימת עורך הדין: “הריני מאשר, כי ביום ___ בחודש ____ שנת ____ בשעה ____ הופיע לפני עו”ד ____ מ.ר _____ מהכתובת ______ מר/גב’ ______ הנושא/ת ת”ז _____ וכן מר/גב’ _______ הנושא/ת ת”ז ________ אשר זוהו על ידי באמצעות תעודת זהות כהגדרתה בחוק מרשם האוכלוסין, תשכ”ה-1965 וכי חתמו על ההסכם בפניי ובנוכחותי המלאה באמצעות התקן אלקטרוני וכי ההסכם אומת על ידי בסמוך לחתימתם.”
  7. על עורך הדין לוודא עם נותן השירות של הכרטיס החכם שבידיו כי חתימות הצדדים לא נותרו במאגר הממוחשב שבידיו.
  8. עם סיום החתימה והאימות ישלח עורך הדין את ההסכם החתום אל הצדדים המעורבים באמצעים דיגיטליים כגון דואר אלקטרוני וכדו’.
  9. אם עורך הדין מעוניין להדפיס עותק של את החוזה הדיגיטלי, ועדת האתיקה ממליצה כי יודפס במקום בולט סימון אשר מבהיר כי החוזה נחתם דיגיטלית וכי זה עותק מודפס שלו. לרבות האימות כאמור בסעיף 5.

חתימה דיגילית על מסמכים בעסקאות מקרקעין

ועדת האתיקה הארצית החילה את ההסדר על מסמכים נלווים לעסקת מקרקעין (כגון שטרות עסקה, בקשות לביצוע פעולות במקרקעין, ייפוי כוח וכו’), המאומתים ע”י עורך דין על פי סעיף 91 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ”א – 1961. כך גם על תצהירים לרשויות המס.

עורך דין מקרקעין בחיפה

המומחיות הנדרשת מעורך דין מקרקעין, פסיקות בתי המשפט באשר לאחריותו של עורך הדין, ושינויים בדרישות האתיקה והטכנולוגיות השונות, מחייבות את עורך הדין בתחום המקרקעין, לעדכון מתמיד ובלתי פוסק. משרד וולר ושות’ חרת על דגלו, לפני למעלה מ-40 שנה, את הערך במתן שירות אישי, מקצועי, אנושי, נגיש וזמין, לכל לקוח. למשרד וולר ושות’ ניסיון עשיר בייעוץ וייצוג לגורמים הפעילים בתחום המקרקעין והנדל”ן, לרבות אנשים פרטיים, יזמים, וועדי בתים, שותפויות עסקיות וחברות פרטיות. אם אתם מחפשים עורך דין מכירת דירה או עורך דין קניית דירה, יש לכם כתובת מקצועית אחת בלבד. משרד וולר ושות’. צרו קשר עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים