top image

ביטול צוואה

ביטול צוואה

ביטול צוואה

אחד העקרונות הבסיסיים ביותר בדיני הירושה, המנחה את פסיקות בתי המשפט, הנו כי “מצווה לקיים את דברי המת”. ההלכה המשפטית, שמקורה במשפט העברי, קובעת כי על בית המשפט להגשים את רצונו של המוריש, ככל שרק ניתן. כלל זה נגזר מהאוטונומיה של הרצון הפרטי של האדם, ומזכות הקניין של המצווה. בשל חשיבותו של העיקרון, סווג זה במשפט הישראלי במסגרת הזכויות החוקתיות, כחלק מחובת החברה לשמור על כבוד האדם, בין אם הוא חי או מת. מכוחו של העיקרון לפיו יש לקיים את רצונו של הנפטר, נקבעו כללים באשר לביטול צוואה.

לקוחות רבים פונים למשרדנו בסוגיות של ביטול צוואה. לרוב, בניסיון להתגונן מפני ניסיונות לבטל או לשנות את הרצון האחרון של ההורה או של בן הזוג. זוהי סיטואציה כואבת, קשה ומביכה, עבור כולם. לנוחיותכם ריכזנו את עיקרי ההוראות בדבר ביטול צוואה.

 

ביטול צוואה על ידי המצווה

סעיף 36 לחוק הירושה קובע הוראות בנושא ביטול צוואה על ידי המצווה. זכות זו נתונה למצווה בכל עת, והחוק מגן על זכותו זו. המלומד ש’ שילה (פירוש לחוק הירושה, תשכ”ה-1965), מפרט את דרכי ביטול צוואה:

 • ביטול במפורש. מצווה יכול לבטל את צוואתו במפורש במסמך או בעל פה, באותה צורה שעושים צוואה. אותם האלמנטים הנחוצים לעשיית צוואה, נחוצים גם על מנת לבטל צוואה. הביטול צריך להיות ״במפורש״, היינו ביטול ״ברור וחד־משמעי״. שני התנאים הדרושים לביטול הם: צורה — כדרך צוואה; והאופן המפורש והברור בו מובע הרצון. כך, למשל, עצה או בקשה ממי שצריך ליהנות על־פי צוואה, לא לקחת את חלקו, אינם מהווים ביטול של הצוואה. זאת, על אף שנעשו בדרך המנויה כאפשרית (כגון כתב).
 • ביטול מכללא (ביטול משתמע). אם המוריש כתב צוואה מאוחרת, אשר הוראותיה סותרות את הוראות הצוואה הראשונה, הראשונה תבוטל. ואולם, אין הצוואה הראשונה מתבטלת כליל אלא ״רק במידה שהוראות הצוואה החדשה סותרות את הוראות הצוואה הקודמת״. לכן יש לבדוק היטב ולהשוות בין כל הוראה והוראה של שתי הצוואות כדי לוודא אם יש סתירה בין הוראה להוראה. יש לבדוק אם אפשר לקיים את הוראות הצוואה הקודמת, בד בבד עם הוראות הצוואה החדשה. גם אם המצווה כותב בצוואה המאוחרת שזאת צוואתו ״האחרונה והיחידה״ או דבר דומה, אין לראות בכך בהכרח ביטול במפורש של הצוואה הקודמת. העיקר הוא תוכן הצוואה ויחסו לצוואה הקודמת.
 • השמדת הצוואה. במקרה בו הושמדה צוואה, חזקה שהושמדה בכוונה לבטלה. כדי שהצוואה תבוטל יש, ברוב המקרים, צורך בשני אלמנטים: מעשה ההשמדה, וכוונה לבטל. במילים אחרות, יש צורך לבטל ולהשמיד אותה כליל. אין צורך שהמצווה עצמו ישמיד את צוואתו, אלא אפשר למנות שלוח לכך (ובתנאי שהשמיד את הצוואה טרם מותו של המצווה). ההשמדה יכולה להיות, בין היתר, באמצעות קריעה, שריפה או גריסה של הצוואה.

 

מסירת הודעה על ביטול הצוואה

מסירת הודעת ביטול תהיה באותה צורה שעושים צוואה, אם כי אין חובה שהודעת הביטול תהיה בדרך זהה לדרך שבה נערכה הצוואה.

 • ביטול בכתב יד. על המצווה לערוך מסמך בכתב ידו שבו הוא מודיע על ביטול צוואה שערך, בצירוף תאריך וחתימה.
 • ביטול בפני עדים. על המצווה לערוך מסמך כתוב, בצירוף תאריך, שבו הוא מצהיר כי הוא מבטל צוואה שערך.
 • ביטול בפני רשות. על המצווה להודיע על הביטול בפני אחד מהגורמים הרשמיים באמצעותם ניתן גם לערוך צוואה: שופט, רשם, חבר בבית-דין דתי או הרשם לענייני ירושה
 • ביטול בעל פה. המצווה, שהנו אדם הנוטה למות (גוסס, חולה אנוש, או מי שסבור שהוא נמצא נוכח המוות) יכול להודיע בעל-פה, בפני שני עדים אשר מבינים את שפתו, כי הוא מבטל את הצוואה שערך.

 

ביטול מקצת צוואה

למרות לשון הסעיף, אפשרות זו קיימת לא רק לגבי כל הצוואה, אלא גם לגבי חלק מהוראותיה. אמנם, אין סעיף בחוק הירושה הקובע שהמונח ״צוואה״ כולל גם חלק או הוראה ממנה, אולם אפשר ללמוד דבר זה דרך קל וחומר. בהקשר זה יש לבצע הבחנה בין ביטול על ידי המצווה (באחת מהדרכים לעיל), לבין ביטול אותו חלק מהצוואה שהנו בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי אפשרי והמהווה תנאי לזכיה או חיוב. ביטול מקצת הצוואה אינו מבטל את חלקיה האחרים של הצוואה, אלא במידה שיש ביניהם לבין הדבר האסור שנרשם בצוואה קשר שלא ניתן לנתקו.

 

התנגדות לצוואה

חוק הירושה קובע כי, לצורך בחינת כשירות הצוואה ומימושה, נדרשים הליכים מסוימים, בפרק זמן מסוים. במהלך פרק זמן קצר זה, ניתן להגיש התנגדות לצוואה. מוזמנים לעיין בסקירה מקיפה בנושא התנגדות לצוואה.

 

ביטול צוואה על ידי בית המשפט

ביטול צוואה לאחר מות המצווה יכול להיעשות, כאמור, בדרך התנגדות לצוואה, המוגשת לבית המשפט.ככלל וכעיקרון, בית המשפט יכבד את רצונו המשוער של הפרט, וייטה לשמור ולכבד את הצוואה. וכפי שצייר כבוד השופט חשין, ב-ע”א 1212/91‏ ‎ ‎קרן לב”י‎ ‎נ’ פליציה בינשטוק, פ”ד מח(3) 705 –

“הכלל הגדול הוא, ששומה עלינו – החיים – לכבד את רצונו של המת, ומחובתנו לעשות כמיטב יכולתנו כדי ליתן תוקף לכוונתו כפי שזו באה לידי ביטוי בצוואתו. בסוף כל הסופות, המת לא הזיק לאיש – הוא לא ציווה אלא על רכושו ­ולכאורה אין טעם שלא נכבד את רצונו באשר לחלוקת נכסיו אחרי מותו. והנה, למרות כלל גדול וחשוב זה באשר לכיבוד רצונו של המת – והוא בריח התיכון במשפט הצוואות – באים אנו, החיים, וכמו מבטלים אנו את רצונו…הכול יסכימו כי הצוואה העומדת לבחינה משקפת את רצונו של המת בעת כתיבת הצוואה – ולו רצון הנבנה על מציאות-שווא – כי רכושו יחולק לאחר מותו בדרך שהורה עליה. התעלמות מרצונו זה של המת יש בה מיד גדושה של פאטרנליזם – אפשר אף פגיעה בכבוד האדם – ויהיו מי שיוסיפו ויאמרו, כי יש בה בהכרעה לא מעט התנשאות וארוגנטיות: שהחי יקבע את גורל רכושו של המת, אף-על-פי שהמת הביע רצונו – בלשון שאינה משתמעת לשתי פנים – כיצד יחולק רכושו לאחר מותו. בעודו בין החיים החליט פלוני על מעשיו כרצונו, ואיש לא אמר לו מה יעשה; עתה, משהלך לעולמו, החי מחליט עבורו, ובניגוד לרצונו המפורש.”

משכך, בתי המשפט מכבדים את רצונו של אדם בצוואתו, ויהא רצונו שרירותי, בלתי סביר, מקפח ואף אכזרי ככל שיהיה. מבלי לגרוע מכך, בהתאם לסעיף 38 לחוק הירושה, גם אם קיימת הוראה בצוואה שאיננה חוקית, איננה מוסרית ו/או בלתי אפשרית – בית המשפט ייטה לבטל את ההוראה, אך לא את הצוואה כולה.

עילות לביטול צוואה

 • פגמים בעיות בעריכת הצוואה. בעיה בכשרות המשפטית של העדים לצוואה; צוואה בצורה שאינה בהתאם להוראות הדין; צוואה לא חתומה; צוואה מזוייפת; צוואה שנשתכחה; ניגודי עניינים של עו”ד שערך את הצוואה, ועוד פגמים טכניים, פרוצדורליים, שחלקם בעלי משמעות מהותית.
 • מעורבות זוכה בעריכת צוואה. במקרה בו נהנה על פי צוואה, שהוא (או בן זוגו), ערכו צוואה או היו עדים לעשייתה, או נטלו חלק בעריכתה באופן אחר – בטלה ההוראה המזכה את אותו נהנה.
 • היעדר כשרות לערוך צוואה. המוריש, בעת שערך את הצוואה, לא היה כשיר נפשית, פיזית ו/או רפואית, לערוך צוואה, או שלא ידע להבחין בטיבה. בנוסף, מונה סעיף 26 לחוק הירושה כי קטין או מי שהוכרז פסול-דין – אינם כשירים אף הם לערוך צוואה.
 • טעות בצוואה. טעות סופר, טעות בתיאור אדם, של נכס, תאריך, במספר, בחשבון וכיוצ”ב.
 • השפעה בלתי הוגנת על המצווה (אונס, כפיה או איום). כל פעולה של אדם אחר, שבוצעה כדי לפגוע או להשפיע על רצונו החופשי של המצווה, עשויה לפסול את הצוואה.
 • צוואה לא חוקית, הסותרת את טובת הציבור.
 • צוואה סתומה. צוואה, שאין לראות מתוכה למי ציווה המצווה, מה ציווה, או שאין להבין משמעותה – בטלה.

 

עורך דין צוואות בחיפה

עו”ד ונוטריון פנחס וולר מתמחה בצוואות, ירושות ועזבונות, במשך למעלה מ-40 שנה. למשרד ניסיון בכל הערכאות המשפטיות, ועורכי הדין במשרד היו שותפים לתקדימים משפטיים חשובים. להתייעצויות, לחשיבה משותפת, לקבלת חוות דעת, מוזמנים ליצור קשר, כבר עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים