top image

דירוג אנרגיה של דירות מגורים

דירוג אנרגיה דירות מגורים

נכון להיום, כ-30% מצריכת החשמל הכוללת בישראל, הנה מבנייני מגורים. אלא שעד היום, אין כל חובה למדוד או להציג את הדירוג האנרגטי של דירות חדשות. לפיכך, ביום 23/6/2022, אישרה ועדת הכלכלה בכנסת את טיוטת צו מכר דירות (טופס של מפרט) (תיקון), התשפ"ב – 2022, הקובע את הדרך בה מוכר דירה יכול לבצע ולהציג לרוכש דירוג אנרגיה של דירת מגורים.

חובת הצגת דירוג אנרגיה של דירות מגורים

מפרט המכר הקבוע בתקנות, מספק פרטי זיהוי של הדירה (מיקום, שטח, תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואבזריה וכן את חומרי הבניין ועבודות הגמר שיבוצעו). בכך, מהווה מפרט חוק המכר, בין היתר, בסיס לקבלת ההחלטות אצל רוכש הדירה בנוגע להשלמת עסקת הרכישה. יכול שרוכש דירה, שהתקשר עם מוכר לעניין דירה ספציפית, לא היה מתקשר בעסקת המכר לולא הבנתו את הממכר כפי שהדבר בא לידי ביטוי במפרט המכר.

התיקון לחוק המכר, שיזמו משרד האנרגיה, משרד השיכון והמשרד להגנת הסביבה, נועד לקביעת דירוג אנרגיה של יחידות דיור, וחיוב יזמים בהצגתו במעמד רכישת דירה חדשה. במסגרת זו, יחוייבו היזמים להציג בפני הרוכשים את דירוג האנרגיה של הדירה, במטרה לשקף לרוכשי הדירה את צריכת האנרגיה העתידית בה, ויסייע להם לקחת בחשבון את צריכת האנרגיה הצפויה, במסגרת מגוון השיקולים בעת רכישת הדירה.

יתרונות נוספים בחובת הצגת דירוג אנרגיה של דירות מגורים 

לתקנות החדשות יתרונות נוספים: תרומה לשקיפות בענף הבנייה בישראל; סיוע בהשוואת צריכת האנרגיה של דירות בצורה פשוטה ויעילה; גיבוש מאגר מידע אחיד ואמין (באמצעות דיווח הקבלנים למשרד האנרגיה, של הנתונים שעל בסיסם נקבע הדירוג האנרגטי של יחידת הדיור); וקידום בנייה שתבטיח איכות חיים ברמה טובה.

סטנדרט אחיד לדירוג אנרגטי של דירות מגורים

ראוי לציין כי התקנות החדשות לא מחייבות לבצע דירוג אנרגטי של דירות מגורים. תקנות מקורות אנרגיה (הצגת דירוג אנרגטי ליחידת דיור), תש"ף-2020 שקבע משרד האנרגיה, קבעו את הדרך בה מוכר דירה יכול לבצע ולהציג לרוכש דירוג אנרגטי של דירת מגורים. כך, יכול מוכר דירה לבחור האם לבצע את הבדיקה לדירת המגורים, או לא. עם התקנות החדשות, יכול מוכר דירה לסמן במפרט כי אין דירוג אנרגטי לדירה, ולחילופין – ככל וקיים דירוג אנרגטי לדירה – נדרש היזם להציגו, במפרט חוק המכר.

מהעבר השני, אמנם התקנות החדשות אינן מחייבות ביצוע דירוג אנרגטי, אולם רשויות מקומיות מחייבות כיום בניינים חדשים לעמוד בתקן בנייה ירוקה. בנוסף, המועצה הארצית לתכנון ובנייה אישרה תקנות המחייבות יישום תקן הבנייה הירוקה למגורים, על בנייה שהחלה בשנת 2021.

מסקנות ומשמעויות

אחד התחומים החשובים בצמצום פליטות והפחתת צריכת החשמל הוא התייעלות אנרגטית. על פי המחקרים העדכניים, דירוג אנרגיה גבוה של דירות מגורים, חוסך אלפי ש"ח בשנה, בהוצאות החשמל, התפעול והתחזוקה. לכן, ברכישת דירה חדשה מקבלן, מומלץ לוודא כי מפרט הדירה, לפי חוק המכר, כולל גם את דירוג אנרגטי גבוה. בהמשך, ככל שדירות אלה יימכרו בשוק החופשי (דירה יד שניה), על רוכשי הדירות לבדוק גם נתון זה, בעת משא ומתן לרכישת דירה. משרד וולר ושות' מעניק ללקוחותיו, לא רק את הידע המשפטי ההכרחי והנדרש לביצוע העסקה, אלא גם את הערך המוסף: ניסיון של למעלה מ-40 שנה בתחום המקרקעין, אלפי לקוחות וחוזי מכר, מיומנות, הבנה, ידע מקצועי רב-תחומי, ניהול סיכונים, ייצוג נאמן ומסור של הלקוחות, והופעה בפני כל הערכאות המשפטיות. צרו קשר עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר